De actualiteit verandert snel. Onze specialisten doen hun uiterste best om de kennis up-to-date te houden, om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Houd daarom deze website in de gaten voor informatie over de genomen maatregelen en andere informatie rondom corona. Wilt u advies over toepassing van deze maatregelen of heeft u andere vragen rondom corona? Neem dan contact op met uw adviseur binnen Visser & Visser of mail naar support-corona@visser-visser.nl. Samen komen we verder!

---------------------------

De gevolgen van het coronavirus hebben hoogstwaarschijnlijk ook gevolgen voor u als ondernemer en uw bedrijfsvoering. Vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus heeft het kabinet een aantal noodpakketten aan steunmaatregelen afgekondigd. Ook banken treffen regelingen om ondernemers te steunen. Op deze pagina vind u meer informatie over de verschillende steunmaatregelen.

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

Om door de coronacrisis getroffen ondernemers te ondersteunen heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. De regeling is recent verlengd met drie maanden. In de tweede tranche (NOW 2.0) zijn enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de eerste tranche (NOW 1.0).

Op de NOW-pagina leest u hoe de regeling werkt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen NOW 1.0 en NOW 2.0. Tevens vindt u meer informatie over het proces voor het vaststellen van de subsidie. Elke situatie is maatwerk en daarom adviseren wij u om contact op te nemen met uw adviseur als u een aanvraag wilt doen of meer informatie hierover wilt. 

Voor vragen over de NOW, mail naar now@visser-visser.nl.

Fiscale maatregelen

In maart heeft het kabinet het noodpakket banen en economie aangekondigd. Het noodpakket bestaat uit diverse maatregelen. Daarbij staat het zo snel mogelijk hulp bieden aan de ondernemers voorop. Deze maatregelen moeten onder andere zorgen voor behoud van liquiditeit voor ondernemers. De ondernemer kan vragen om uitstel van betaling van belasting, voorlopige aanslagen kunnen worden verminderd en belastingrente wordt verlaagd.

Op deze speciale pagina leest u meer over alle (aangekondigde) fiscale maatregelen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Vanaf vrijdag 27 maart is het mogelijk om de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) aan te vragen. De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers en dga’s, door een aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum voor maximaal drie maanden (maart/april/mei) aan te bieden en/of een lening van maximaal € 10.517 voor bedrijfskapitaal bij acute liquiditeitsproblemen te verstrekken. Zelfstandige ondernemers kunnen hiervoor een aanvraag digitaal (met DigD) indienen bij de gemeente van hun woonplaats.

De regeling is onder de naam Tozo 2 verlengd met 4 maanden tot eind september. Zowel Tozo 1 als Tozo 2 zijn niet meer aan te vragen.

De regeling is verder verlengd met Tozo 3 en Tozo 4. Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 1 april 2021 en Tozo 4 loopt van 1 april 2021 tot en met 1 juli 2021. De voorwaarden voor Tozo 4 wordt begin 2021 bekendgemaakt.

Momenteel loopt Tozo 3. Bij deze regeling is nog steeds geen sprake van een partner- of vermogenstoets. Verder kan deze regeling niet voor de hele periode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. In de maanden oktober en november 2021 kan deze met terugwerkende kracht tot 1 oktober worden aangevraagd. Daarna vanaf de eerste van de maand waarin de aanvraag is gedaan.

U kunt hier kijken of u in aanmerking komt voor de TOZO en daarna eventueel direct de aanvraag daarvoor indienen. 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Een andere steunmaatregel die vanaf vrijdag 27 maart kan worden aangevraagd, is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Dit is een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. 

Kort gesteld zijn de voorwaarden hiervoor als volgt:
 • Check de SBI-code op basis van het Kvk-nummer;
 • De onderneming, niet zijnde een overheidsbedrijf, moet zijn ingeschreven in het Handelsregister;
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging, waarbij het vestigingsadres voor niet-horecaondernemingen dient af te wijken van het privéadres van de eigenaar/eigenaren. 
 • De onderneming is niet failliet of mag evenmin een verzoek tot verlening van surseance van betaling hebben ingediend bij de rechtbank; 
 • De onderneming heeft in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een verwacht omzetverlies van tenminste € 4.000;
 • De onderneming verwacht in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 tenminste € 4.000 aan vaste lasten te hebben. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen; en
 • De onderneming mag in de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun hebben ontvangen.

De verklaringen van het verwachte omzetverlies en de vaste lasten vindt plaats door middel van een vinkje op het aanvraagformulier, maar bij een valse verklaring over het te verwachten omzetverlies of de verwachte vaste kosten bestaat de mogelijkheid om de beschikking tot de tegemoetkoming binnen vijf jaar na verstrekking daarvan in te trekken dan wel de hoogte van de tegemoetkoming te herzien (artikel 6). De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming en niet per vestiging.

Belastingadviseur Wajid Hassan schreef een blog over deze en nog twee andere regelingen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Deze regeling is vanaf 1 juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 50.000 euro tegemoetkoming voor de eerste 4 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen van de TVL gebruikmaken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan vanaf 30 juni. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 30 september. U kunt TVL voor de eerste periode aanvragen tot en met 30 oktober 2020.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet de SBI-code van de onderneming voorkomen in de lijst vastgestelde SBI-codes. Daarnaast moet er een omzetverlies van minimaal 30% zijn. Dit omzetverlies wordt berekend door de omzet in de referentieperiode juni t/m september 2019 af te zetten tegen de (geschatte) omzet in de periode juni t/m september 2020. Van de in aanmerking komende SBI code moet de hoogte van de vaste lasten minimaal 4.000 euro zijn. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het percentage omzetverlies en het percentage vaste lasten. Dit percentage is per SBI code vastgesteld.

Uitbreiding TVL:
U kunt de TVL nog drie keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet een nieuwe aanvraag worden gedaan. Let op, er zijn verschillen ten opzichte van de TVL in de eerste periode:
 • Uw vaste lasten moeten minimaal 3.000 euro zijn in 3 maanden (eerder: 4.000 euro in 4 maanden).
 • De subsidie bedraagt maximaal 90.000 euro (eerder: maximaal 50.000 euro).
 • Vanaf de derde periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog. Van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een adviestool ontwikkeld, waarin de hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend. Klik hier om gebruik te maken van deze adviestool.

Heeft u vragen over deze regeling? 
Neem dan contact met ons op!

Overige maatregelen

Naast bovenstaande maatregelen heeft het kabinet nog andere maatregelen genomen om de gevolgen voor ondernemers en grootbedrijven op te vangen:

• Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
• Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (BL-C)
• Omzetschaderegeling voor sierteelt, voedingstuinbouw en fritesaardappelentelers
• Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
• 300 miljoen euro extra staatssteun voor de cultuursector
• 110 miljoen euro extra staatssteun voor sportverenigingen
• eenmalige bijdrage vanaf 4.000 euro voor lokale en regionale media

De Kamer van Koophandel heeft een handige regelingencheck ontwikkeld. Deze is hier te vinden.

Financierings- en/of kredietregelingen

De maatregelen die genomen moeten worden om de gezondheidscrisis te bedwingen, hebben een grote economische impact. Banken staan klaar voor ondernemers in deze onzekere tijd. Er zijn regelingen getroffen om daar waar mogelijk steun te bieden. Lees hier meer over verschillende regelingen.

Continuïteitsbijdrage-regeling zorgaanbieders

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel helpen als zij inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op die manier worden zij gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. 

Vanaf 15 mei a.s. kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Zie ook dit nieuwsbericht op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Meer over de regeling en voorwaarden vindt u in onderstaande bijlages:
Voor actuele informatie en Q&A verwijzen we u naar de website van Zorgverzekeraars Nederland.
Neem voor advies over deze regeling contact op met uw adviseur binnen Visser & Visser.

De impact op de jaarrekening 2019

Het coronavirus en de impact die zij heeft op organisaties, leidt tot de vraag op welke wijze verwerking in de jaarrekening 2019 dient plaats te vinden. In deze blog leest u meer over dit onderwerp.

Meer informatie

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kunt u de volgende websites raadplegen:
- RIVM
- Rijksoverheid
- Corona-loket KvK
- RVO

Meer informatie over ons protocol met betrekking tot corona vindt u hieronder.

Afspraken en events

Onze medewerkers werken ook (online) vanuit huis en we proberen afspraken digitaal* of telefonisch te laten plaatsvinden. Afspraken die persoonlijk gevoerd moeten worden, kunnen gemaakt worden, rekening houdend met de richtlijnen qua hygiëne en noodzaak. Dit wordt ook van te voren afgestemd met elkaar.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over ons beleid omtrent corona en de daaruit volgende maatregelen, vastgelegd in een protocol. Dit betreft onder andere zaken op het gebied van (persoonlijke) hygiëne en wat te doen bij ziekte, ook voor wat betreft corona (bij huisgenoten). We volgen hierin ook de informatie en richtlijnen van de overheid en het RIVM. Vanuit directie en staf is een kernteam ingesteld dat actief de informatie volgt, waar nodig aanpast en deelt met de organisatie.

Onze events worden zoveel als mogelijk online georganiseerd. In onze agenda vindt u meer informatie over onze events. 

* Wij werken binnen kantoor met Microsoft Teams en kunnen u uitnodigen door middel van een afspraakverzoek vanuit Outlook. Via de afspraak in Outlook kunt u deelnemen aan het gesprek, ook als u zelf niet met Microsoft Teams werkt. De afspraak opent dan in de browser. Gevraagd kan worden om toegang te geven tot microfoon en video. Binnen deze afspraak kan ook het scherm gedeeld worden.

Bereikbaarheid kantoren en vragen

Onze kantoren zijn open, maar er zijn minder medewerkers op kantoor dan gebruikelijk. Aarzel niet om telefonisch contact op te nemen, wij staan altijd voor u klaar. Neem waar nodig direct contact op met uw aanspreekpunt binnen Visser & Visser.

Heeft u nog vragen of aanvullende informatie nodig? Neem dan contact op met André in ’t Veld via aintveld@visser-visser.nl of 088 337 72 00.


 

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd. Keuze aanpassen

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd. Keuze aanpassen


Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd. Keuze aanpassen


Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd. Keuze aanpassen


Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd. Keuze aanpassen

 

 

 

 

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur