Een lerende organisatie

Van alle productiemiddelen waar je als onderneming over kan beschikken is kennis misschien wel het meest cruciale, maar ook het meest ongrijpbare middel. Kennis is een immaterieel begrip dat een centrale rol speelt binnen een onderneming.

Tegelijkertijd is kennis nauwelijks tastbaar en lastig te kwalificeren, te definiëren of te borgen. Maar iedereen heeft het nodig binnen jouw onderneming zijn of haar werk te doen. Het liefst zou je alle cruciale kennis zo willen opslaan dat deze leerbaar is voor andere en nieuwe collega’s. Maar kan dat?

Wat als kennis alleen in hoofden zit

Kennis is een complex begrip omdat het alleen bestaat in de hoofden van mensen; zodra het wordt genoteerd of overgedragen, wordt het informatie. Pas wanneer anderen deze informatie verwerken en interpreteren, wordt het opnieuw kennis. Het feit dat kennis zo vluchtig is, brengt risico's met zich mee. Mensen zijn veranderlijk, ambitieus, en vertrekken soms naar andere functies of werkgevers, waarbij ze hun kennis meenemen. Ze zijn druk en hebben niet altijd tijd om anderen op te leiden of kennis te delen. Daarnaast worden ze ouder, gaan met pensioen, en kunnen ze ook dingen vergeten. Dit maakt mensen de eigenaar van een van jouw belangrijkste productiemiddelen, wat een serieus ondernemersrisico met zich meebrengt.

Waarom wil je kennis overdragen?

Het is van cruciaal belang om de kennis die verspreid is over de hoofden van je medewerkers van je organisatie te identificeren, vast te leggen en toegankelijk te maken voor overdracht. Dit kan om verschillende redenen nodig zijn. Naast het voorkomen van kennisverlies bij het vertrek van medewerkers, is er behoefte aan het delen van informatie met andere en nieuwe medewerkers zoals zij optimaal kunnen functioneren en presteren. Basale, onveranderlijke informatie kan efficiënt beschikbaar worden gesteld via E-learning, waardoor ervaren medewerkers minder tijd kwijt zijn aan begeleiding en meer tijd overhouden voor hun eigenlijke werk. Zo kunnen e-learning en andere vormen van kennisoverdracht oplossingen bieden voor het verstrekken van instructies voor werkmethoden, productgebruik, software- en veiligheidstrainingen, het delen van vakkennis en het trainen en ontwikkelen van verantwoordelijkheden. Dit levert tijdwinst op, het bespaart kosten en verbetert de performance van iedereen binnen de organisatie.

Consistente kennis, consistente werkwijzen

Iedereen heeft vroeger weleens het fluisterspelletje gedaan, waarbij je een zin aan elkaar moet doorfluisteren om uiteindelijk te constateren dat de informatie vervormd bij de laatste persoon aankomt. Het is een heel eenvoudig bewijs van het risico dat je loopt als je kennis gaat overdragen. Die overdracht is een kritisch proces dat uiterst secuur moet plaatsvinden om te voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig wordt overgedragen en inconsistentie of kwaliteitsverlies tot gevolg heeft. Het proces van kennisoverdracht voltrekt zich grofweg in drie fases, waarbij de eerste fase bestaat uit het achterhalen van de aanwezige kennis, de tweede fase uit het omzetten van deze kennis naar een lesmethode en de derde fase uit het daadwerkelijk overdragen van de kennis.

Vanuit het platform voor ondernemerschap biedt Visser & Visser AcademySuite aan; een team specialisten met vele jaren theoretische en praktische ervaring op het vlak van het realiseren van oplossingen om binnen, maar ook buiten organisaties kennis te delen. Dat kan via e-learning methodes, die natuurlijk altijd, overal, online en meetbaar in te zetten zijn, maar ook via andere methodieken en lesprogramma’s. AcademySuite biedt alle disciplines aan die ingezet worden bij de ontwikkeling van dergelijke programma’s, zoals onderwijskundigen, tekstschrijvers, e-learning bouwers, grafisch specialisten, vormgevers, videografen, fotografen en VR-specialisten.

Stappenplan

Stap 1: kennis ophalen
Stap 2: kennis omzetten
Stap 3: kennis overdragen

Kennis ophalen

De waardevolle kennis binnen een bedrijf raakt vaak de kern van de cultuur, de strategie en de essentie van de organisatie. Daarom kunnen opdrachtgevers een nauwe en betrokken samenwerking verwachten met AcademySuite. Als je een e-learning traject ontwikkelt voor een onboarding traject, dan wil je ten slotte dat een nieuwe medewerker zich omsloten voelt door een warm bad dat de organisatie weerspiegelt en vol vertrouwen, goed voorbereid aan de nieuwe baan begint. Maar ook als het gaat om het overdragen van vakkennis of het ontwikkelen van instructiemateriaal, zoals een veiligheidstraining en een software instructie, dan mogen belangrijke details niet over het hoofd gezien worden.

Kennis omzetten

Kennis en informatie zijn vaak verspreid over verschillende vormen binnen een organisatie, zoals de kennis in de hoofden van medewerkers, manuals, instructievideo's, documenten en notities. Deze diversiteit aan informatie moet worden geordend tot een samenhangend geheel en omgezet worden naar een lesprogramma dat aantrekkelijk is voor medewerkers (of klanten), waarbij er gebruikgemaakt kan worden van een Leer Management System (LMS) inclusief allerlei soorten video’s zoals animatievideo’s, studievideo’s, instructievideo’s, screencaptures, Virtual Reality software, etc. Uiteindelijk moet het programma hen in staat stellen om de stof te begrijpen en de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Hierbij kunnen de lesprogramma’s eenvoudig worden aangepast aan de hand van verschillende bevoegdheden, niveaus, talen en andere variabelen.

Kennis overdragen

Na het ophalen van de gewenste kennis en het verwerken daarvan in een lesmethode en een leerprogramma kan de kennis worden overgedragen. De meest geschikte methode, waarvoor uiteindelijk wordt gekozen, voorziet niet alleen in aantrekkelijke, volledige en praktische kennisoverdracht, maar deze lesmethodes kunnen ook worden gekoppeld aan andere bedrijfssystemen. Denk hierbij aan gepersonaliseerde leeromgevingen, afnemen van online toesten, verstrekking van certificaten, koppeling met HR-systemen als AFAS, het monitoren van bevoegdheden en het bijhouden en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

Complete begeleiding van kennisdeling

Kennis is van onschatbare waarde en het borgen, beschikbaar stellen en delen van die kennis is cruciaal voor het voortbestaan van een organisatie. AcademySuite begeleidt ondernemers pro-actief gedurende het hele traject van kennisidentificatie tot aan de overdracht via verschillende lesmethoden, zoals e-learning. Deze begeleiding omvat niet alleen het ontwikkelen van les- en instructieprogramma's, maar strekt zich ook uit tot het ondersteunen bij het aanvragen van subsidies voor kennisdeling en het oplossen van andere vraagstukken waar ondernemers tegenaan kunnen lopen. Met deze uitgebreide ondersteuning zorgt AcademySuite ervoor dat ondernemers verzekerd zijn van een efficiënte, grondige en complete kennisborging en -overdracht binnen hun organisatie.

Planmatig Leren & Ontwikkelen

Systematisch en doelgericht Leren & Ontwikkelen implementeren? Wij begeleiden bij het formuleren van leerstrategieën, het ontwerpen van individuele leerplannen op basis vanfunctieprofielen afgezet tegen actuele kennis en vaardigheden. Als hiervoor nieuwe systemen nodig zijn dan ondersteunt AcademySuite bij het selecteren van de juiste technologieën voortalent- en leerbeheer. Een Talent Management Systeem (TMS) helpt je om inzicht te krijgen in de leerbehoeften vanje medewerkers en die te vertalen naar een individueel leerpad. Ook kun je het systeemgebruiken voor het managen van werving en selectie en prestatiebeheer. Een Learning Management System (LMS) maakt het beheren, leveren en volgen van online enfysieke trainingen eenvoudig, zodat je de voortgang kunt monitoren en de impact vantrainingsprogramma's kunt meten.

In de praktijk

Innovatieve Oplossingen voor Adullam Gehandicaptenzorg

Het zonnige succesverhaal van SunCircle

Lamers bouwt aan een sterker team

In de praktijk