Wtza: Wet toetreding zorgaanbieders

Wat betekent de Wtza (Wet toetreding Zorgaanbieder) voor u? En welke acties zijn noodzakelijk? Nagenoeg elke zorgaanbieder heeft te maken met de Wtza. De Wtza vervangt de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Het doel van de Wtza is het verbeteren van (het toezicht op) de kwaliteit van zorg. Speciaal voor jou als zorgaanbieder is een Wtza-desk opgezet, waardoor wij je nóg beter van dienst kunnen zijn.

Wat is de Wtza - Wet Toetreding Zorgaanbieders

De Wtza (Wet Toetreding Zorgaanbieders) is een belangrijke nieuwe wet in de Nederlandse gezondheidszorg die op 1 januari 2022 van kracht is gegaan. De Wtza heeft als doel de kwaliteit en veiligheid van de zorg te waarborgen en te verbeteren door strengere eisen te stellen aan zorgaanbieders en meer toezicht en handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Op deze pagina lees je meer over de Wtza en wat het voor je als zorgaanbieder betekent.

Waarom is de Wtza nodig?

Met de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) dienen zorgaanbieders te voldoen aan bepaalde eisen om te kunnen aantonen dat zij staan voor goede zorg en transparantie naar alle betrokkenen. Door verantwoording af te leggen in het openbaar, kunnen zij hierop worden aangesproken en wordt het vertrouwen van betrokkenen in de kwaliteit van zorg versterkt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houden hier toezicht op.

Naast goede zorg is ook goed bestuur van belang. In de praktijk blijkt dat goede zorg en financieel beleid bij instellingen vaak samengaan. Bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. De meeste zorgorganisaties nemen deze verantwoordelijkheid serieus en willen verbeteren en professionaliseren. De NZa en IGJ bieden hierbij handvatten aan interne toezichthouders, zodat zij zich kunnen spiegelen en blijven ontwikkelen op basis van goede voorbeelden, veldnormen en wetgeving. Zo wordt gezamenlijk gewerkt aan versterking van het vertrouwen van betrokkenen in de manier waarop zorgaanbieders met collectief geld omgaan.

Toetredingseisen en registratieplicht

Een van de belangrijkste veranderingen die de Wtza met zich meebrengt, zijn de toetredingseisen voor zorgaanbieders. Om toegelaten te worden tot de zorgmarkt, moeten zorgaanbieders voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorg, bedrijfsvoering en governance. Als een zorgaanbieder aan deze eisen voldoet, kan hij zich laten registreren in het Register Wtza. Dit register wordt beheerd door het CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg).

Toezicht en handhaving

Met de Wtza krijgt de IGJ meer bevoegdheden om toezicht te houden op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zo kan de IGJ bijvoorbeeld inspecties uitvoeren en maatregelen nemen als de kwaliteit en veiligheid van de zorg in gevaar zijn. Ook hebben geregistreerde zorgaanbieders een informatieplicht. Zij moeten bepaalde informatie over de kwaliteit en veiligheid van de zorg delen met de IGJ en met patiënten en cliënten.

De Wtza-desk

Speciaal voor jou als zorgaanbieder is een Wtza-desk opgezet. Wij kunnen ons voorstellen dat de nieuwe wetgeving vragen oproept bij jou of je organisatie. De Wtza heeft vier onderdelen waar je mee te maken kunt krijgen, afhankelijk van wat voor zorg of jeugdhulp je aanbiedt. Deze vier onderdelen zijn:

  1. Meldplicht

  2. Vergunning en intern toezicht

  3. Financiële bedrijfsvoering

  4. Jaarverantwoording

Afhankelijk van je situatie, gelden er verschillende regels. Wij staan je graag te woord.

De Wtza-desk is er voor de volgende aanbieders:

  • Nieuwe zorgaanbieders                                   

  • Bestaande zorgaanbieders met WTZi-toelating in 2021                       

  • Bestaande zorgaanbieders zonder WTZi-toelating in 2021                                                                                            

  • Nieuwe jeugdhulpaanbieders                        

  • Bestaande jeugdhulpaanbieders                     

  • ZZP'ers en pgb-aanbieders

Hoe kan Jan jou helpen?

Jan Ruitenbeek
Accountant
+31 682 458 629