Uitstel van betaling

 

  • De aanvraag

De aanvraag voor uitstel kan per brief of digitaal. Dat laatste met een online formulier via de website van de Belastingdienst. Inloggen gaat met DigiD. Dat kan met de DigiD van de ondernemer zelf of van een fiscaal dienstverlener. Als kantoorbeleid van Visser & Visser geldt echter dat de DigiD van de medewerker van Visser & Visser hiervoor niet wordt gebruikt.

De aanvraag voor uitstel kan pas worden gedaan nadat men een (naheffings)aanslag heeft ontvangen. Er hoeft maar één uitstelverzoek te worden gedaan. Het uitstel geldt naast bestaande belastingschulden dan ook voor de belastingschulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen. Voorwaarde is uiteraard dat men op tijd aangifte doet. Als betalingsuitstel van 3 maanden te kort is kan binnen die 3 maanden schriftelijk voor een langere periode uitstel worden aangevraagd. Die aanvraag zal dan nader moeten worden gemotiveerd onder toevoeging van een verklaring van een derde deskundige, bijvoorbeeld een financieel adviseur. Ondernemers met een belastingschuld lager dan €20.000 kunnen direct langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Een verklaring van een deskundige is dan niet nodig. Meer informatie hierover maakt de Belastingdienst binnenkort bekend.

Het uitstel geldt voor meerdere soorten belastingen. Dat zijn de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw. Maar ook voor kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

  • G-rekeningen

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. In normale situaties kan daarmee alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Om ondernemingen tegemoet te komen, zoals de bouw en de uitzendbranche, kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Een instructie voor het aanvragen van deblokkering wordt op de website van de Belastingdienst geplaatst.

  • Melding betalingsonmacht

Bij uitstel betaling van belastingen
Het ministerie van Financiën heeft besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. Deze melding hoeft niet meer afzonderlijk te worden gedaan als om uitstel van betaling in verband met corona wordt gevraagd voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Voorbeeld: Een bv draagt de loonheffing over de maand februari 2020 ivm de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de bv een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken, maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.

Bij uitstel betaling van pensioenpremies
Pensioenfondsen hebben aangekondigd dat ondernemers die in acute geldproblemen komen door het coronavirus, uitstel van betaling kunnen krijgen voor premies. De ondernemer moet daartoe contact opnemen met het bedrijfspensioenfonds. Om privéaansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon te voorkomen, moet de rechtspersoon tijdig melding maken van betalingsonmacht. Betalingsonmacht voor pensioenpremies meldt men bij het pensioenfonds. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier ‘Melding betalingsonmacht’ via de website van de Belastingdienst. Het formulier moet worden verstuurd binnen twee weken nadat de premies betaald hadden moeten zijn. Anders is de melding niet rechtsgeldig. Men hoeft betalingsonmacht niet opnieuw te melden als ook premies over latere tijdvakken niet kunnen worden betaald. De oorspronkelijke melding blijft dan geldig.


Belastingrente

De Belastingdienst verlaagt tijdelijk zowel de invorderingsrente als de belastingrente.Beide percentages gaan naar 0,01%. Voor de invorderingsrente is dat nu al zo. Voor de belastingrente is dat zo vanaf 1 juni as. voor de vennootschapsbelasting en vanaf 1 juli as. voor de inkomstenbelasting.


Vermindering voorlopige aanslag over 2020

Het resultaat van uw onderneming over 2020 kan als gevolg van de coronacrisis lager zijn dan eerder verwacht. Vraagt u dan vermindering aan van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020.


Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken

Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding van u en werken zij nu (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste reiskostenvergoeding niet aan te passen. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag u blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd was. Dat mag ook als u een nacalculatie voor de vaste reiskostenvergoeding doet.


Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen

Door het voorgeschreven thuiswerken en het houden van 1,5 meter afstand kunt u in deze periode misschien niet voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. In dat geval verbindt de Belastingdienst daar nu geen consequenties aan. U moet deze administratieve verplichtingen dan wel alsnog nakomen zodra dit weer kan.

  • Voorbeeld: Het kan zijn dat u de identiteit van uw werknemer nu niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Normaal gesproken moet u voor deze werknemer dan onder andere het anoniementarief van 52% toepassen. Dat hoeft u in deze periode niet te doen als u de identiteit van de werknemers alsnog op de juiste manier vaststelt zodra de situatie het weer toelaat.


Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een aanmerkelijk aandelenbelang hebben moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten. Dat is ook zo als de onderneming minder of geen omzet behaalt. Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat deze ondernemers tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf.

 

Versoepeling urencriterium

Ondernemers kunnen gebruik maken van zelfstandigenaftrek als ze 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.


Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.


Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Het wordt mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting in 2020 verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom wordt het mogelijk gemaakt om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.


Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.


Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. Dit biedt mogelijkheden tot maatwerk.

Graag beantwoorden wij al uw vragen over bovenstaande. U kunt daarvoor contact opnemen met uw adviseur

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur