Betaalt u jaarlijks premies voor lijfrente, omdat u een pensioentekort heeft? Door slim gebruik te maken van het tijdstip waarop u de premies voor deze lijfrente in aftrek brengt kunt u, in bepaalde gevallen, (flink) besparen op uw portemonnee. U betaalt daardoor namelijk minder belasting. Makkelijker kunnen we het niet maken, wel goedkoper!

Voorwaarden aftrek van lijfrentepremies

Premies die u betaalt om een lijfrente te vormen kunt u in beginsel aftrekken van uw belastbaar inkomen als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U heeft in het voorafgaande jaar een pensioentekort (jaarruimte)
  • U heeft in (minimaal) één van de voorgaande zeven jaren een pensioentekort gehad (reserveringsruimte)

Naast de bovengenoemde gevallen dat sprake is van jaarruimte en reserveringsruimte, heeft u ook recht op aftrek van lijfrentepremie indien u een stakingswinst of oudedagsreserve heeft omgezet in een lijfrente.

Moment van aftrek

De tijdspanne waarbinnen deze premies in aftrek mogen worden gebracht is de laatste jaren steeds verder ingeperkt. Tot 1 januari 2004 konden premies voor lijfrente (die binnen de jaarruimte en reserveringsruimte zijn betaald) tot zes maanden voor het daadwerkelijk betalen van de premie worden afgetrokken. Premies die tot en met 30 juni werden betaald konden op deze manier in aftrek worden gebracht op de inkomstenbelasting van het voorgaande kalanderjaar. Dit was vooral voordelig indien in het voorgaande jaar een hoger inkomen was genoten waarop een hoger belastingtarief van toepassing was.

Waar de terugwentelingstermijn per 1 januari 2004 nog werd verkort tot drie maanden na afloop van het kalenderjaar, kwam deze per 1 januari 2011 helemaal te vervallen. Premies voor lijfrente komen als gevolg hiervan alleen nog in aanmerking voor aftrek op het moment dat de premie daadwerkelijk wordt betaald of verrekend.

Wanneer toch terugwenteling mogelijk?

In een aantal gevallen is de terugwentelingstermijn waarin de premie wordt betaald binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar ongewijzigd gebleven. Voor bepaalde ondernemers geldt dat zij premies voor lijfrente toch tot zes maanden voor de premies daadwerkelijk zijn betaald in aftrek mogen brengen. Dit geldt voor ondernemers die:

  • Een oudedagsreserve omzetten in een lijfrente
  • Een stakingswinst omzetten in een lijfrente

Een premie betaald op 1 juni 2019 kan dus worden afgetrokken alsof deze in 2018 is betaald. Dit is voordelig, omdat in 2018 hogere tarieven voor de inkomstenbelasting van toepassing waren. Er kan dan tegen een hoger percentage worden afgetrokken van het belastbaar bedrag. Let echter op; ook de heffingskortingen zijn in 2019 aangepast. Deze wijziging hoeft niet per se nadelig te zijn, maar dient niet over het hoofd te worden gezien.

Hoe hoog is uw aftrek voor lijfrentepremies?

Bij staking van de onderneming dan wel vrijval van de oudedagsreserve heeft u enerzijds een bijtelpost door het vrijvallen van de oudedagsreserve of het realiseren van een stakingswinst en anderzijds een aftrekpost voor de betaalde premies voor lijfrente. In onderstaand voorbeeld lichten wij dit toe.

Voorbeeld
Eind 2018 staat op de balans van uw onderneming een oudedagsreserve van € 100.000. U bent hierover (nog) geen belasting verschuldigd. De belasting wordt namelijk pas geheven op het moment dat de oudedagsreserve vrijvalt. U besluit de oudedagsreserve volledig af te bouwen door de volledige oudedagsreserve om te zetten in lijfrente. U kunt daardoor een bedrag van € 100.000 in aftrek brengen als premie voor lijfrente. Tegenover de aftrek van premie voor lijfrente staat de vrijval van de oudedagsreserve van € 100.000. Deze € 100.000 is aan belastingheffing onderworpen. Na toepassing van de MKB-winstvrijstelling resteert een winst van € 86.000. U creëert per saldo dus een aftrekpost van € 14.000.

Maakt u gebruik van de terugwentelingstermijn, dan is dit niet altijd de meest voordelige optie. Door de premies voor lijfrente al in het kalenderjaar dat de oudedagsreserve wordt afgebouwd te betalen, vermindert u uw box 3 vermogen van het komende jaar met € 100.000. Maakt u echter gebruik van de terugwentelingstermijn, dan valt deze € 100.000 op 1 januari van dat jaar nog in box 3.

Het bovengenoemde geldt ook voor het omzetten van een stakingswinst in een lijfrente. Het bedrag dat als premie voor lijfrente mag worden afgetrokken is in dit geval hoogstens het bedrag van de stakingswinst.

Neem contact op!

Wilt u meer weten over de aftrek van premies voor lijfrente? Bijvoorbeeld over de hoogte van uw pensioentekort? Neem voor al uw vragen contact op met één van uw contactpersonen bij Visser & Visser Belastingadviseurs.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur