Adullam vertaalt visie naar realiteit

woensdag 19 juni 2024

‘We hebben een sterk verhaal richting de organisatie dankzij SQALE’

Adullam biedt hoogwaardige zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Het is een organisatie met een duidelijke missie, namelijk het doel om cliënten zoveel als mogelijk het gewone leven te laten ervaren. In gesprek met bestuurder Bram Prins en HR-adviseur Guze van ’t Land komen we op het onderwerp organisatiestructuur en de optimalisatie daarvan. Iets waarvoor Adullam SQALE, expert op het gebied van organisatie-inrichting en -ontwikkeling, inschakelde.

Het concept van 'het gewone leven' bij Adullam is diepgeworteld in de christelijke identiteit, die terugkomt in de gedeelde waarden binnen de organisatie. “De wortels van onze waarden komen uit Gods Woord en zijn leidraad voor onze begeleiding en behandeling”, vertelt Bram. “Het is ook iets wat onze organisatie een gemeenschappelijke taal geeft, dat is wat ik zo mooi vind aan de waardencirkel die wij hebben ontworpen. We hebben samen iets wat we delen, we spreken dezelfde taal.”

Goed dat je er bent

In het licht van de recente veranderingen bij Stichting Adullam, benadrukt Bram Prins het hart van hun missie en de betekenis achter de nieuwe visuele identiteit: "Met onze nieuwe slogan 'Goed dat je er bent' willen we uitdrukken dat iedereen, ongeacht de uitdagingen of beperkingen, een essentiële bijdrage levert aan onze gemeenschap. Het gaat verder dan alleen een welkom; het is een bevestiging van ieders waarde en het belang van inclusie. We staan voor een samenleving waarin iedereen, gezien als een uniek schepsel van God, erkend en gewaardeerd wordt. Dit is de kern van wie we zijn en wat we doen bij Adullam.”

Guze verwoordt deze visie treffend: “In de afgelopen jaren heb ik gezien hoe Adullam is gegroeid en veranderd. Onze medewerkers zijn niet alleen werknemers; ze zijn mensen met talent, met wie we vanuit gelijkwaardigheid willen werken. Dit is wat ons richting geeft en hoe we samenwerken. Het gaat erom dat we elkaars talenten erkennen en benutten, wat ons niet alleen als individuen, maar ook als organisatie sterker maakt.”

Vertalen van visie naar organisatie en medewerkers

Bram Prins licht toe dat na een decennium van werken met het begeleidingsmodel ASBM (Adullam-Schutse-Begeleidings-Model), het duidelijk werd dat de rollen en taken van managers, teamleiders en orthopedagogen begonnen te vervagen. Dit leidde tot de noodzaak van duidelijke definities en verantwoordelijkheden. “We realiseerden ons dat, om dit goed aan te pakken, alles helder moet zijn: wie verantwoordelijk is voor wat en hoe we dit aansturen”, zegt Bram. Hierop nodigde Adullam eind 2022 SQALE uit om hen hierin te begeleiden.  

Hans Silfhout, adviseur bij SQALE, beschrijft hun aanpak. “We zijn gestart met een 'grofontwerp', waarbij we door brainstormsessies de kern van de uitdagingen, behoeften, en knelpunten hebben geïdentificeerd. Vanuit carte blanche beginnen en met elkaar vaststellen hoe de ideale inrichting eruit zou kunnen zien.” Dit mondde uit in een integraal ontwerp voor de organisatie, waarbij niet alleen werd gefocust op rollen en systeemcoaching, maar ook op het vertalen van de visie naar concrete organisatieonderdelen en medewerkers.” Adviseur Michiel Hoogendijk vult aan: “Ondanks de sterke basis in de visie van Adullam en de vertaling daarvan naar het begeleidingsmodel ASBM, was er behoefte aan inzicht in alle lijnen binnen de organisatie en een duidelijk pad vooruit. Het projectontwerp heeft geholpen om al die verschillende lijnen te ontwarren.”

Betrokkenheid creëren

En dan komt de implementatie. “Wat helpt is om projectmatig te werken en structuur aan te brengen. Vaak is dat een kwestie van gewoon starten, een begin maken. Het is echt geen hogere wiskunde, maar de kracht van deze aanpak zit in de eenvoud en de externe perspectieven die we als buitenstaanders meebrachten, waardoor we effectief konden sturen en structuur aanbrengen.”  

Bram Prins benadrukt de inclusieve aanpak van dit proces: “Het is cruciaal om de organisatie bij elke stap te betrekken, van projectgroepen tot klankbordgroepen, om zo draagvlak en betrokkenheid te creëren. Dit heeft geresulteerd in niet alleen nieuwe functiebeschrijvingen en een duidelijkere structuur maar ook in een hogere waardering van bepaalde rollen, waardoor medewerkers zich erkend en serieus genomen voelen. Dankzij de aanpak van SQALE hebben we een sterk verhaal richting de organisatie. Dat heeft erg geholpen in het implementatieproces.” Guze vervolgt: “Het zorgde voor een breed draagvlak en maakte dat de projecten echt door iedereen gedragen werden. Mensen zagen dat hun bijdragen serieus genomen werden en dat veranderingen niet alleen besproken, maar ook daadwerkelijk geïmplementeerd werden. Ik geloof echt dat door deze aanpak mensen het gevoel kregen dat ze onderdeel waren van onze visie.”

Aanspreekpunt
Michiel Hoogendijk
Sales consultant