‘Waar is dat feestje?’ Het feest begon toen het Hof van Justitie EU in het arrest Fuchs oordeelde dat eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding opgewekte elektriciteit leveren aan de energieleverancier, als btw-ondernemer zijn aan te merken. Hierdoor hebben zij recht op teruggaaf van de betaalde btw. Dat feest blijkt nu nóg groter te zijn.  

 

Teruggaaf van btw zonnepanelen


De Hoge Raad heeft namelijk eind vorig jaar in een zaak geoordeeld dat 'voor eigenaren van zonnepanelen geen wettelijke termijn geldt voor het indienen van een verzoek om uitgenodigd te worden tot het doen van een aangifte (uitnodigingsverzoek), wanneer zij – per saldo – geen btw zijn verschuldigd over het tijdvak (kwartaal), waarin zij de zonnepanelen hebben aangeschaft'. Concreet betekent dit dat ook voor zonnepanelen die vóór 20 juni 2013 zijn aangeschaft recht bestaat op btw-teruggaaf! Bovendien reikt het oordeel verder dan alleen zonnepanelen.

Bovenstaande geeft de volgende vragen:
Voor wie is het allemaal feest? En hoe krijgt u de btw terug?

 

Welke eigenaren van zonnepanelen hebben feest?

De Advocaat-Generaal had in zijn advies aan de Hoge Raad in deze zaak aangegeven dat eigenaren van zonnepanelen verplicht zijn om een uitnodigingsverzoek in te dienen, omdat zij energie leveren aan de energiemaatschappij. De Hoge Raad oordeelt echter anders. Hij geeft aan dat de belastingplichtige niet verplicht is om in dat geval een uitnodigingsverzoek te doen. Een btw-ondernemer hoeft alleen een dergelijk verzoek in te dienen, als de verschuldigde btw meer is dan de aftrek van btw (de voorbelasting). Behalve bij eigenaren van zonnepanelen, kan daarom ook bij andere btw-ondernemers de vlag uit.

 

Géén termijn voor uitnodigingsverzoek

Bovendien geeft de Hoge Raad aan dat er géén termijn geldt voor btw-ondernemers om een uitnodigingsverzoek te doen als zij per saldo recht hebben op teruggaaf van btw. Ofwel, als er onderaan de streep (bij vraag 5g op het aangiftebiljet omzetbelasting), per saldo, een negatief totaalbedrag staat. Zowel in de rechtspraak als in de literatuur wordt ten onrechte gesteld – zoals nu blijkt – dat belastingplichtigen in zulke situaties alleen binnen een bepaalde termijn tijdig een uitnodigingsverzoek bij de Belastingdienst kunnen indienen.

Zo wordt in dit verband onder meer gewezen op de vijfjaarstermijn, waarbinnen een uitnodigingsverzoek moet zijn ingediend om de btw succesvol terug te kunnen vragen. Ons hoogste rechtscollege heeft nu beslist dat ook voor gevallen langer dan vijf jaren geleden – dus ook vóór 1 januari 2013 – de mogelijkheid openstaat om een uitnodigingsverzoek te doen.

Kortom, mocht u als btw-ondernemer in een bepaald tijdvak per saldo recht hebben op btw-teruggaaf, terwijl dat tijdvak reeds lang is verstreken, dan kunt u de btw over het betreffende tijdvak alsnog terugvragen. U moet dan niet eerder aangifte over dat tijdvak uitnodigingsverzoek daarvoor hebben gedaan.

Hoe krijgt u de btw van uw zonnepanelen terug?

Concreet: Eigenaren van zonnepanelen hebben ook recht op btw-teruggaaf voor zonnepalen die vóór 20 juni 2013 zijn aangeschaft. Voor andere btw-ondernemers geldt dat zij ook voor een lang verstreken tijdvak de btw kunnen terugvragen, mits zij per saldo recht hebben op btw-teruggaaf over dat tijdvak.

U dient er alleen op te letten dat u in uw uitnodigingsverzoek vraagt om aangifte over het juiste tijdvak te mogen doen. Het teruggaafverzoek van btw dient u namelijk te doen bij de aangifte over het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan.

Dit laatste verduidelijk ik graag aan de hand van het volgende voorbeeld:


 

In mei 2011 (het tweede kwartaal) hebt u zonnepanelen laten installeren op uw dak en u hebt toen ook hiervoor een factuur ontvangen. U hebt echter nooit een teruggaafverzoek gedaan voor de btw die u voor de aanschaf en de installatie van de zonnepalen hebt betaald. Evenmin hebt u een uitnodigingsverzoek ingediend bij de Belastingdienst voor het doen van een aangifte omzetbelasting over dat tijdvak.

U kunt de inspecteur dan verzoeken om uitgenodigd te worden om een aangifte omzetbelasting over het tweede kwartaal van het kalenderjaar 2011 te doen. De inspecteur is vervolgens verplicht om u een redelijke termijn (circa één maand) te geven om die aangifte te doen. Bij de aangifte over het tweede kwartaal 2011 verzoekt u om teruggaaf van de door u betaalde btw, omdat in dat kwartaal ook het recht op btw-teruggaaf is ontstaan. Op deze manier ontvangt u de betaalde btw alsnog terug.

 


 

Zonnepanelen vóór 20 juni 2013 aangeschaft?

Heeft u vóór 20 juni 2013 zonnepanelen aangeschaft en nooit de btw daarvan teruggevraagd? Neem dan contact met ons op via zonnepanelen@visser-visser.nl zodat wij kunnen beoordelen of u recht hebt op btw-teruggaaf en uw teruggaaf kunnen regelen.

 

Het feest kan verder groeien

Overigens kan het feest nog groter worden, als de Hoge Raad het arrest van het Gerechtshof te Arnhem bevestigd. Het Hof heeft namelijk bepaald dat bij een (deels) zakelijke woning voor het deel van het dak waarop de zonnepanelen zijn geplaatst, deels recht op btw-aftrek bestaat. Dit extra recht op btw aftrek bestaat ook wanneer zonnepanelen worden geplaatst binnen 10 jaren na eerste ingebruikname van een (deels) zakelijke woning.

Lees meer over onze service voor btw-teruggave zonnepanelen op: https://www.visser-visser.nl/btw-teruggaaf-zonnepanelen.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur