Twee werelden bij elkaar brengen

dinsdag 11 oktober 2022

Ondernemen met impact… Voor veel organisaties een doelstelling, maar hoe geef je daar concreet invulling aan? Precies daarvoor is Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht in het leven geroepen. De stichting matcht het bedrijfsleven met maatschappelijke organisaties en maatschappelijke vraagstukken om zo samen de regio Drechtsteden mooier, socialer, krachtiger en duurzamer te maken. Volgens Mariska, coördinator bij Stichting MBO Dordrecht, liggen er enorm veel kansen. Visser & Visser tekende onlangs een partnercontract met de stichting, om zo in de toekomst samen meer impact te gaan maken.

‘Ik heb me altijd een ongelofelijk bevoorrecht mens gevoeld’, antwoordt Mariska op vraag waar de motivatie voor haar werk vandaan komt. ‘Ik ben geboren in een land met zoveel mogelijkheden. Dat is geen verdienste, dat is voor een groot gedeelte gewoon geluk. Het verstand dat ik heb meegekregen en mijn gezondheid geven mij heel veel mogelijkheden. Dat wil ik een beetje delen. Ik vind het waardevol om me in te zetten voor mensen die het minder hebben.’

Na jaren in het bedrijfsleven gewerkt te hebben, rolde ze door kansen en mogelijkheden die op haar pad kwamen in het sociale werkveld. Niet helemaal vanuit het niets, haar studie aan de sociale academie ligt aan de basis van deze nieuwe koers. “Ik wilde na jaren in het bedrijfsleven de kans nemen om te ontdekken waar ik mijn energie en opgedane kennis en ervaring voor in wil zetten. Toen er een plek vrijkwam in het project team van het Sociaal Programma Crabbehof in Dordrecht, ben ik daar gestart. Zo kwam ik toch weer bij de wortels van de sociale academie terug.’

Expertise inzetten

‘De programma’s die we daar gedraaid hebben en de ervaring die we hebben opgedaan, zijn de grondlegging van Stichting MBO Dordrecht’, vertelt Mariska. ‘Er wordt zoveel initiatief genomen in wijken en steden, wat bijdraagt aan duurzaamheid, bestaanszekerheid en welzijn. Dat versterken is een manier de zelfredzaamheid van een wijk, dorp of stad te verstevigen. Het idee hierachter is: als twee krachtige bewoners iets organiseren, nemen ze zes kwetsbare bewoners mee. Zo waardevol als het lokale bedrijfsleven deze initiatieven ondersteunt. Ondernemers kijken op een andere manier naar maatschappelijke vraagstukken en naar organisaties; ondernemender. En ze hebben van alles in huis wat verschil kan maken. ’
Met Stichting MBO Dordrecht werd de brug geslagen naar het bedrijfsleven. ‘Het ontbreekt veel organisaties aan organisatie- en bestuurskracht, een sterk netwerk en financiële middelen. De stichting opereert vanuit de gedachte: als het er niet is, laten we het naar zo’n wijk toebrengen. Het lokale bedrijfsleven kan daar een hele mooie rol in vervullen, niet zozeer in het beschikbaar stellen van geld, maar meer in het delen van expertise. Het is onze uitdaging om inzichtelijk te maken hoe we de mogelijkheden en expertise van het bedrijfsleven kunnen inzetten voor maatschappelijke organisaties en maatschappelijk vraagstukken.’ Daar ligt ook precies de kracht van de stichting. ‘Wij hebben het maatschappelijke veld heel scherp in beeld. We kunnen bedrijven adviseren in de mogelijkheden die er liggen, en zelfs een stap verder naar een concreet advies: bij die partij kun jij dit betekenen.’

Win-win

Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zijn twee verschillende werelden met verschillende communicatiestijlen. De stichting brengt die werelden bij elkaar en laat ze zien wat ze voor elkaar kunnen betekenen. ‘Tweerichtingsverkeer dus’, volgens Mariska. ‘De jaarlijkse Beursvloer Dordrecht is een mooi voorbeeld van het bij elkaar brengen van die twee werelden. Maatschappelijke organisaties en bedrijven komen bij elkaar om matches te sluiten, met inzet van spullen, handjes, kennis en/of expertise. Van de maatschappelijke organisaties wordt een tegenprestatie verwacht. Relaties zijn veel duurzamer als er over en weer iets gaat lopen. Dan moet je je als maatschappelijke organisatie ook inleven in het bedrijfsleven: wat kunnen wij voor hen betekenen? Niet alle organisaties zijn daar even goed op geëquipeerd. Wij stimuleren en faciliteren maatschappelijke organisaties om op dat gebied een professionaliseringsslag te maken. Dat hoeft niet meteen een verdienmodel, een product of een dienst te zijn, maar wel meedenken vanuit wat je te bieden hebt wat betekenisvol is voor een bedrijf. We werken dus aan twee kanten.’

Ondernemen met impact Drechtsteden

Bedrijven die samen met de stichting impact willen maken kunnen gaan voor het label ‘Ondernemen met impact Drechtsteden’. De stichting werkt met deze bedrijven toe naar een jaarplan, waarin de lokale maatschappelijke doelen voor het komende jaar zijn opgesteld. ‘Bedrijven doen vaak al meer dan ze zelf denken, maar omdat het incidenteel gebeurt en niet vastgelegd wordt, is er geen zicht op. Het is al waardevol om alles op een rijtje te zetten. Die input is voor ons een mooie basis voor een inspiratie gesprek over kansen en samenwerkingen.’
Onlangs tekende Henri van de Ree, Accountant en vestigingsleider van Visser & Visser Dordrecht de partnerovereenkomst, waarmee Visser & Visser zichzelf ‘Ondernemer met impact’ mag noemen. Henri: ‘Wij zijn een organisatie die ondernemers ondersteunt in alle aspecten van het ondernemerschap: van administratie tot strategisch meedenken. Dat doen we ook voor Stichting MBO Dordrecht, maar die samenwerking willen we intensiveren. Hoe kunnen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet vorm geven in onze organisatie? En daarmee klaar zijn voor de toekomst, waarin dit thema steeds belangrijker wordt. In onze culturele waarden staan ‘menselijk’ en ‘behulpzaam’ opgesomd, laten we dat in de praktijk brengen. Delen in de overvloed die we hebben. Die instelling leeft heel sterk bij de stichting en dat is waarom ik me betrokken voel bij hun werk en de initiatieven die ze opzetten.’

www.stichtingmbodordrecht.nl 

Dit verhaal staat in de nieuwe editie van ons relatiemagazine Deel! met nog veel meer ondernemersverhalen. 

Lees de Deel!

Aanspreek
Henri van de Ree MSc RA
Accountant