Wet normering topinkomens (WNT) in de praktijk

dinsdag 28 maart 2023

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden en deze wet bestaat dus inmiddels ruim 10 jaar. In deze blog willen wij een aantal veelvoorkomende issues uit de praktijk delen.

Doel / klassenindeling

Het doel van de WNT is het voorkomen van bovenmatige beloningen bij instellingen in de (semi-)publieke sector. Ook voor 2023 zijn de bezoldigingsmaxima bekend. Dit betreft maxima onderverdeeld naar sector met bijvoorbeeld voor de zorg- en jeugdhulp een vijftal verschillende klassen. De indeling van deze klasse is onder andere afhankelijk van de complexiteit/grootte van de instelling en de functie die door betreffende persoon wordt bekleed.
De WNT betreft complexe wetgeving waar specifieke aandacht voor nodig is door de instelling zelf en door de accountant.

Als er een toezichthoudend orgaan (RvC/RvT) aanwezig is, hebben zij een belangrijke rol bij het bepalen van het toe te passen maximum WNT-beloning.

Veelvoorkomende issues

Een veel gemaakte fout is dat niet iedere topfunctionaris zich realiseert dat hij of zij ook daadwerkelijk een topfunctionaris is. Het is voor de kwalificatie van belang dat zowel de feitelijke als de formele situatie van iemand in ogenschouw worden genomen. Classificatie als topfunctionaris kan dus enerzijds volgen uit de formele organisatiestructuur en anderzijds kan dit volgen uit de feitelijke werkzaamheden van betreffende persoon. Het is dus van belang om beide componenten in ogenschouw te nemen. (Of, om 2x dezelfde uitdrukking snel achter elkaar te voorkomen: Het is dus van belang om met beide componenten rekening te houden.)

Uit de praktijk blijkt ook dat niet iedere organisatie zich realiseert WNT-plichtig te zijn. Het is van belang hier alert op te zijn en de wettelijke regelingen rondom de WNT toereikend toe te passen. Je kunt in het WNT-register controleren of je organisatie hierbij staat. Indien de organisatie hier niet bij staat dan is het alsnog mogelijk dat de WNT van toepassing is. Om hier voldoende zekerheid omtrent te verkrijgen kun je hiertoe een stappenschema doorlopen zoals is opgenomen op topinkomens.nl.

Daarnaast heeft de samenloop tussen de bestuurdersfunctie en de operationele rol invloed op het opstellen van de WNT-verantwoording. Een duidelijke afbakening van tijdsbesteding én passende honorering van beide functies is dan van belang.

Administratieve vereisten

Indien de WNT-plicht is onderkend en ook wordt toegepast is het noodzakelijk om de administratie hier op in te richten. Eventuele onjuistheden in bijvoorbeeld de salarisadministratie of onvolkomenheden in de urenregistratie van interim-bestuurders kunnen mogelijk nadelige gevolgen hebben voor de instelling en de topfunctionaris.

Vragen?

Met de juiste kennis kan de WNT op een goede wijze worden toegepast. Vragen over de WNT?

Auteur
Stefan Visser
Director audit