Wat betekent de Wtza voor een zorgaanbieder?

woensdag 22 december 2021

Dat de Wet toetreding Zorgaanbieders (Wtza) vanaf 1 januari 2022 van kracht wordt, is al vaak opgemerkt. Er zijn veel regels en vaak is het onduidelijk wat dit nu echt voor u en uw organisatie betekent. Het maakt namelijk uit vanuit welke zorgwetten de geleverde zorg wordt gefinancierd en of er al een WTZi-toelating is toegekend. Met deze blog wil ik duidelijk maken wat belangrijk is. Organisaties die zorg o.a. verlenen vanuit de Gemeente- of Provinciewet blijven buiten beschouwing.

De Wet toetreding zorgaanbieders omvat vier onderdelen:

 1. Meldplicht

 2. Vergunningsplicht

 3. Intern toezichthouder

 4. Jaarverantwoording

Wtza: meldplicht

De meldplicht geldt voor zorgorganisaties die zorg leveren die gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) en/of Jeugdwet (JW). Check of uw zorgorganisatie al bekend is in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) via https://zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl. Het gaat dan om de naam van de organisatie. Als uw organisatie in het register staat, is aan de meldplicht voldaan. Staat de organisatie niet in het LRZa, meld die dan voor 1 juli 2022 aan om zorg te kunnen blijven leveren. Apotheken met een geregistreerd apotheker zijn uitgesloten van de meldplicht.

Wtza: vergunningsplicht

De vergunningsplicht geldt voor zorgorganisaties die Zvw- en/of Wlz-zorg verlenen en is afhankelijk van het aantal zorgverleners dat voor de organisatie werkt, zowel personen in loondienst als ingehuurde personen. Hierbij moet het aantal personen geteld worden en niet de tijdsomvang (FTE). Medewerkers die geen zorgverlenerstaken uitvoeren (bijvoorbeeld voor administratie of schoonmaak) tellen niet mee voor de vergunningsplicht. Er is een vergunningsplicht voor:

 • organisaties die medisch specialistische zorg verlenen. Dit zal per situatie verder beoordeeld moeten worden;

 • organisaties die Zvw- of Wlz-zorg verlenen met meer dan 10 zorgverleners.

Als de organisatie hieraan voldoet, moet voor 1 januari 2024 een Wtza-vergunning aangevraagd worden. Organisaties die al een WTZi-toelating hebben, ontvangen automatisch een Wtza-vergunning.

Intern toezichthouder

Hiervoor gelden dezelfde uitgangspunten als voor de vergunningsplicht, alleen is het aantal zorgverleners hoger. Er moet een intern toezichthouder (bijv. Raad van Toezicht) aangesteld worden bij:

 • organisaties die medisch specialistische zorg verlenen met meer dan 10 zorgverleners;
 • organisaties die Zvw- of Wlz-zorg verlenen met meer dan 25 zorgverleners.

Aan de intern toezichthouder zijn voorwaarden gesteld betreffende onafhankelijkheid, taakverdeling en bevoegdheden, alsook dat de interne toezichthouder uit minimaal 3 leden moet bestaan. Wilt u daarover meer weten, neem gerust contact met mij op.

Jaarverantwoording

Met ingang van het boekjaar 2022 moeten organisaties die Zvw- en/of Wlz-zorg verlenen jaarlijks verantwoording afleggen. Dat moet voor 1 juni van het daaropvolgende jaar. De individuele zorgverlener is vrijgesteld van de jaarverantwoording. De verantwoording voor organisatie verschilt per rechtsvorm waarin de zorg verleend wordt:

 • Eenmanszaak: er zijn zes ratio’s gedefinieerd die berekend en gepubliceerd moeten worden. Ter geruststelling; uw persoonlijke inkomen hoeft niet openbaar gemaakt te worden. Als u al gebruik maakt van ons financiële dashboard, kunt u de ratio’s zo overnemen.

 • Maatschap: van de maatschap moet de balans en resultatenrekening worden gepubliceerd.

 • BV, VOF, etc.: hier geldt ook dat de balans en resultatenrekening moet worden gepubliceerd. Daarnaast is er nog een aanvullende vragenlijst met vragen over de bedrijfsvoering van de praktijk.

Als er een intern toezichthouder is aangesteld, dient die ook een verslag te publiceren.

Vragen over de Wtza?

Met de genoemde onderdelen wil de overheid de transparantie van zorgkosten meer standaardiseren. Dat heeft helaas consequenties voor veel zorgorganisaties. In dit blog heb ik de vier onderdelen van de Wet toetreding zorgaanbieders toegelicht.

Ik kan me voorstellen dat de nieuwe wetgeving vragen oproept bij u of uw organisatie. Graag denken wij mee met vraagstukken over de Wtza. Ik en mijn collega’s van de Branchegroep Zorg van Visser & Visser staan u graag met raad en daad bij.

Auteur
Jan Ruitenbeek
Accountant