Waarom duurzaam ondernemen?

maandag 24 oktober 2022

Het wordt een beetje eentonig, al die artikelen over hoge energieprijzen of over de stappen die we met zijn allen moeten zetten om de doelen van het Parijs-akkoord en Europese afspraken omtrent stikstof te kunnen realiseren. Maar in deze duurzaamheidsdiscussie zitten cruciale aspecten vanuit M&A-perspectief. Het belang van duurzaam ondernemen is namelijk veel breder dan enkel de impact op uw energierekening en het meten van de uitstoot die u realiseert. Duurzaamheid heeft een bepalende invloed op meerdere facetten van uw bedrijf.

Duurzaamheid binnen uw bedrijf

Eerst een aantal voorbeelden ter overweging:

 • Zijn de grondstoffen die u of uw leveranciers gebruiken in voldoende mate en blijvend beschikbaar? En indien de beschikbaarheid langzaam afneemt, wat betekent dit voor uw (kost)prijs en leverbetrouwbaarheid?

 • Waar worden de producten die u inkoopt geproduceerd? En welke uitstoot is daarmee gemoeid?

 • Welke waarde hebben keurmerken voor uw potentiële opdrachtgevers? Welke subsidiemogelijkheden zijn er in dat kader?

 • Welke marketingkansen liggen er voor u op het gebied van een duurzamer imago?

 • Wat als uw concurrent haar dienstverlening eerder circulair heeft ingericht dan u? Wat als uw producten of services een negatieve invloed hebben op milieu of gezondheid van mens of dier? Voor wie kiest uw afnemer dan, nu en in de toekomst?

 • Welke impact gaan overstromingen, hevige regelval of extreme droogte op uw exploitatie of die van uw toeleveranciers hebben?

 • Hoe vaak worden de activa die op uw balans staan daadwerkelijk gebruikt? Is het niet beter, efficiënter en mogelijk ook duurzamer om een deel hiervan te huren?

 • Hoe ontwikkelt het imago van uw onderneming zich indien u onvoldoende oog heeft voor de maatschappij om u heen?

 • Hoe lang is uw financier nog bereid te financieren indien u niet (of onvoldoende) duurzaam onderneemt?

 • Wat is de impact op het aantrekken en binden van gekwalificeerd personeel als u focust op duurzame inzetbaarheid van uw personeel?

 • In hoeverre kunt u uw werkzaamheden in de huidige vorm nog uitvoeren wanneer wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid stringenter worden?

 • Welke investeringen moeten overwogen worden in het kader van een passende duurzaamheidsagenda?

 • Kunt u uw restproducten en afval niet op een betere, efficiëntere en winstgevendere manier ‘vermarkten’?

Duurzaamheid wordt steeds meer een zogenaamde ‘hygiëne’-factor (dissatisfier). Leveranciers, afnemers, financiers, medewerkers, kortom alle betrokkenen bij uw onderneming verwachten dat u hier bewust en actief mee om gaat en zij zullen ontevreden zijn indien u hier niets of niet voldoende mee doet. Duurzaam ondernemen is dan ook om meerdere redenen van cruciale invloed op uw onderneming.

Los van de invloed van duurzaam ondernemen op de algemene verkoopbaarheid van uw onderneming, wordt ongeveer de helft van uw ondernemingswaarde bepaald door de verdiencapaciteit ná de komende 5 jaren. Uw toekomstbestendigheid en toekomstige verdiencapaciteit heeft een substantiële invloed op de waarde en verkoopbaarheid van uw onderneming. Ook wordt de ondernemingswaarde positief beïnvloed indien uw onderneming door de duurzame investeringen die u gedaan heeft, een grotere vrije geldstroom genereert. Of indien er een grotere vrije geldstroom gegenereerd wordt omdat u heeft geïnvesteerd in activa die minder onderhoud behoeven, of in activa die minder snel vervangen hoeven worden.

Voordelen van duurzaam ondernemen

De moraal van het verhaal: duurzaam ondernemen loont! Het heeft een positieve impact op:

 • Uw concurrentiepositie
 • De verkoopbaarheid van uw bedrijf
 • De aantrekkelijkheid voor personeel
 • Uw bestaansrecht
 • Het continuïteitsperspectief
 • De toekomstige vrije kasstromen
 • De ondernemingswaarde

Advies over duurzaam ondernemen

Wilt u binnen uw bedrijf aan de slag met duurzaamheid? Hierover kunnen wij u van advies dienen. Bij een eventuele voorbereiding op een verkoop, bij de voorgenomen overname van een ander bedrijf – al dan niet in het kader van een buy & build-strategie –, bij een waardebepaling van de aandelen van uw onderneming, een adviestraject rondom waardecreatie binnen uw onderneming of een financieringsverzoek zullen we de duurzaamheidsagenda betrekken.

Neem gerust contact op met de adviseurs van Arpentus indien u hier meer over wilt weten.

Auteur
Remco Hellegers
Senior Business Analist