Voorsorteren op de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022

dinsdag 01 juni 2021

Per 1 januari 2022 treedt de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) in werking. In het kort nemen wij u mee in de nieuwe wet en de gevolgen voor de (financiƫle) praktijkvoering/zorginstelling.

Het doel van de wet is om alle zorgaanbieders beter in beeld te krijgen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De Wtza vervangt de Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi) en is van toepassing op alle zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), behalve als u valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Nieuw is dat ook de Jeugdhulpaanbieders en onderaannemers onder de Wtza gaan vallen (zij krijgen een meldplicht).

Meldplicht 

Zowel voor nieuwe als bestaande zorgaanbieders gaat een meldplicht gelden. Hiertoe komen formulieren beschikbaar, waarbij vragen beantwoord moeten worden over de aard en de kwaliteit van de te leveren zorg. Voor de meldplicht gelden een aantal uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld geregistreerde apothekers.
Bent u een bestaande zorgaanbieder, check dan of u bent opgenomen in het Landelijk Register Zorgaanbieders. In dat geval bent u automatisch aangemeld. Ook als u aan de verplichtingen van de jaarverantwoording 2020 heeft voldaan bent u automatisch aangemeld.

Vergunningsplicht Wtza

Onder de huidige Wtzi-wetgeving vallen zorginstanties die zorg leveren vanuit de Zvw of Wlz en waarbij er ten minste twee personen namens de organisatie zorg verlenen. Zorginstanties kunnen van rechtswege zijn toegelaten (zoals eerstelijnsorganisaties) of moeten een actieve aanvraag doen.
Onder de Wtza geldt een nieuwe toelatingsprocedure. Nieuwe zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zvw of Wlz met meer dan 10 zorgverleners of zorgaanbieders die medische specialistische zorg verlenen moeten een vergunning aanvragen.
Voor bestaande zorgaanbieders geldt het volgende: werd u eerder van rechtswege toegelaten, dan heeft u twee jaar de tijd om een vergunning aan te vragen (zoals bijvoorbeeld: huisarts, tandarts, fysio, gezondheidscentrum).
Moest u eerder een actieve aanvraag doen, dan wordt deze omgezet als u aan de voorwaarden voldoet, anders vervalt de toekenning.

Met name de groep die voorheen van rechtswege werd toegelaten, zoals bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, fysio en gezondheidscentrum, zal actief een vergunning moeten aanvragen. Voor de vergunningsplicht gelden onder voorwaarden een aantal uitzonderingen, zoals onder andere: solisten (ZZP-ers/waarnemers), onderaannemers, jeugdhulpaanbieders, en medisch specialistische zorgverleners (geen huisarts).

Wij adviseren u na te kijken of voor u een vergunningsplicht gaat gelden of dat u voor u een uitzondering geldt.

Intern toezicht

Voor de vergunningsaanvraag gelden transparantie-eisen, zoals op het gebied van de bestuursstructuur/intern toezicht. Denk bijvoorbeeld aan: de omvang van de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen (minimaal 3 natuurlijke personen), belang, informatieverschaffing, onafhankelijkheid en getrapt toezicht. Hiertoe verwijzen wij naar het Kader Goed Bestuur van de NZA.

Er gelden onder andere uitzonderingen voor zorginstellingen met minder dan 10 zorgverleners of voor ambulante zorgverleners met minder dan 25 zorgverleners (bijvoorbeeld basis GGZ, huisarts, tandarts, fysio). In die gevallen is er geen intern toezicht nodig. Onder zorgverleners worden naast werknemers, ook assistenten en ZZP-ers verstaan.

Moet u een vergunningsaanvraag doen? Dan is het verstandig om de transparantie-eisen door te nemen in het kader van goed bestuur en toezicht. Wij adviseren om uw statuten (bij BV/Stichting) hierop na te kijken en deze waar nodig aan te passen of een Reglement van Toezicht op te stellen (bij maatschap/eenmanszaak).

Jaarverantwoording

De Wtza verplicht de zorgaanbieders om jaarlijks voor 1 juni openbaar verantwoording af te leggen over de financiële bedrijfsvoering. Deze jaarverantwoording kenden we al voor de zorgaanbieders die een actieve aanvraag moesten doen en bestond uit: vragenlijsten, de jaarrekening en accountantsverklaring.

Voor micro zorginstellingen gold een vereenvoudigde jaarverantwoording en kan volstaan worden met een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening. Voor kleine zorginstellingen werd een beoordelingsverklaring bij de jaarrekening afgegeven. Voor middelgrote en grote zorginstellingen is een volledige accountantscontrole noodzakelijk.

Onder de Wtza wordt de jaarverantwoording uitgebreid. Zo is in meer situaties een volledige accountantscontrole noodzakelijk en zal meer informatie moeten worden verstrekt over de bedrijfsvoering. Daarbij wordt minder nuance aangebracht tussen kleine en grote zorginstellingen.

U begrijpt dat er veel kritiek is gekomen op deze extra administratieve lasten en verantwoording, zeker in de eerste lijn. Hierover is nog veel niet duidelijk. Zo is nog niet duidelijk welke definitie van zorgaanbieder gehanteerd moet worden bij de jaarverantwoording.

Wij adviseren u na te gaan in hoeverre de jaarverantwoording voor u gaat gelden. Welke accountantsverklaring heeft u straks nodig? Welke eisen worden gesteld aan uw bedrijfsvoering en wat betekent dit voor uw administratieve organisatie en interne beheersing? Hierop zult u uw planning- en controlcyclus moeten aanpassen.

De nieuwe verantwoording gaat gelden vanaf het verslagjaar 2022; de jaarverantwoording moet dan voor 1 juni 2023 ingediend zijn.

Inwerkingtreding Wtza

Per 1 januari 2022 treedt de Wtza in werking. Deze wet kent een meldplicht, vergunningsplicht en stelt transparantie-eisen op het gebied van de bedrijfsstructuur en intern toezicht. Wij adviseren de impact van deze wet tot u te nemen en hierop tijdig voor te sorteren. Daarbij kunnen wij u in contact brengen met juridische specialisten in ons netwerk.

De wet brengt ook voor de jaarverantwoording grote veranderingen met zich mee, waaronder de wellicht noodzakelijke controleverklaring bij uw jaarrekening. Wij adviseren u hiervoor tijdig in gesprek te gaan met uw (controlerend) accountant.

Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen.

Auteur
Harro de Haan AA RB FFP
Accountant