Uw onderneming inbrengen een BV, ruisend of geruisloos?

maandag 01 maart 2021

De komende jaren staan er belangrijke wijzigingen in de belastingheffing op het programma. Tarieven voor de inkomstenbelasting dalen en de schijf voor het lage vennootschapsbelastingtarief zal worden vergroot. Ook zullen belastingtarieven voor aftrekposten lager zijn dan de belastingtarieven over uw inkomsten. Als u nu ondernemer bent, hebt u recht op zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Als deze aftrekpost € 20.000 bedraagt, levert dat tegen de huidige belastingtarieven maximaal € 8.600 belastingvoordeel op. Vanaf 2023 is dit voordeel nog maximaal € 7.400. Daarnaast daalt de zelfstandigenaftrek. Waar deze in 2021 nog € 6.670 bedraagt, is dat in 2036 nog maar € 3.240. Door deze (tarief)wijzigingen kan het sneller rendabel zijn om uw onderneming in te brengen in een BV-structuur. Dan is er de keuze: ruisend of geruisloos?

Ruisende of geruisloze inbreng in een BV?

Als het inbrengen van uw onderneming in een BV-structuur voor u fiscaal aantrekkelijk is, hebt u de keuze om de onderneming ruisend of geruisloos in te brengen. Als u kiest voor een geruisloze inbreng, dan hoeft u niet af te rekenen over de meerwaarde in de onderneming. Bij een ruisende inbreng is dit wel het geval. Als sprake is van meerwaarde, dan leidt een ruisende inbreng tot belastingheffing. De BV mag daarna echter wel afschrijven over de ingebrachte meerwaarde. Bovendien hebt u de mogelijkheid om voor uw ingebrachte meerwaarde een stakingslijfrente bij uw BV te bedingen. U kunt daarmee de belastingheffing over de meerwaarde uitstellen tot na het bereiken van uw AOW-leeftijd, terwijl de BV wel de meerwaarde af mag schrijven ten laste van het resultaat. Aan de omvang van een stakingslijfrente zijn echter wel grenzen gesteld, afhankelijk van uw leeftijd. Het maximum bedraagt circa € 474.000 indien u de onderneming binnen vijf jaar voor de AOW-datum staakt, ruim € 237.000 indien u de onderneming minder dan 15 jaar voor de AOW-datum staakt en ongeveer € 118.000 in overige gevallen.

Termijnen ruisende of geruisloze inbreng

Bij het inbrengen van uw onderneming in een BV kunt u gebruik maken van fiscaal terugwerkende kracht. Als u uw onderneming met ingang van 1 januari 2021 ruisend wilt inbrengen, dan is het wel noodzakelijk dat u voor 31 maart 2021 een voorovereenkomst registreert bij de Belastingdienst en de inbreng uiterlijk 30 september 2021 effectueert. Voor een geruisloze inbreng zijn de termijnen ruimer. Registratie van de voorovereenkomst moet dan uiterlijk 30 september gebeuren en de daadwerkelijke inbreng uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar plaatshebben.

Als u zich afvraagt of het zinvol is uw onderneming in te brengen in een BV-structuur, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze fiscalisten. Zij kunnen u ook helpen bij de afweging of u een inbreng het best ruisend of geruisloos kunt laten plaatsvinden. Vanwege de termijn voor het registreren van een voorovereenkomst is het raadzaam dit op korte termijn te doen!

Aanspreekpunt
Mr. Huib Flikweert
Manager belastingadviseur