Subsidies om een bedrijf te verduurzamen

vrijdag 03 november 2023

Een bedrijf met opslagloodsen, bewaarruimte en koelcellen verbruikt veel energie. Het is dan ook interessant om te kijken naar mogelijkheden om het bedrijf te verduurzamen. De overheid stimuleert dat met verschillende regelingen. Voor bepaalde investeringen is het te overwegen om dat in 2023 te doen.

EIA

Om bedrijfsgebouwen te verduurzamen, bestaan er diverse subsidies. Zo is er de energie-investeringsaftrek (EIA) die u kunt aanvragen om bestaande bedrijfsgebouwen te isoleren. Ten opzichte van de bestaande situatie moet de isolatiewaarde dan wel fors toenemen: ten minste 2,00 m2K/W t.o.v. de oude situatie.

Voor zonnepanelen die worden aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting, kunt u EIA of ISDE aanvragen. Het percentage EIA is 45,5% van het investeringsbedrag. Voor ISDE is € 125 subsidie beschikbaar per kW piekvermogen. Om in aanmerking te komen voor ISDE wordt gekeken naar het netto eigen verbruik als kleinverbruiker van maximaal 50.000 kW/h in het jaar voorafgaand aan de aanvraag. Ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting die aan de voorwaarden van ISDE voldoen, kunnen beide opties in beeld brengen. Bij een beperkte bedrijfswinst is ISDE een interessante optie.

Binnen de ISDE-regeling zijn er ook subsidies mogelijk voor warmtepompen en zonneboilers. Daarbij kan er een subsidie worden aangevraagd van € 500 t/m € 7.650. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type warmtepomp of zonneboiler. De investeringskosten zijn overigens fors in relatie tot het te ontvangen subsidiebedrag.

De EIA op zonnepanelen kan worden aangevraagd door ondernemers in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Subsidiabel zijn zowel de kosten voor de aanschaf van de zonnepanelen als voor de montage. Wanneer gebruik wordt gemaakt van SDE++ voor grootverbruikersaansluitingen, is de EIA-investeringsaftrek niet van toepassing.

Een aanvraag voor EIA moet worden ingediend bij RvO binnen drie maanden na tekenen van offerte. De factuurdatum is niet relevant voor een aanvraag EIA. Het komt helaas nog steeds voor dat ondernemers termijnen laten verlopen en een belastingvoordeel mislopen.

Kleinschalige windturbine

Een interessante ontwikkeling zijn de kleinschalige windturbines die worden aangeboden. Voor bedrijven met koeling kan dat een mooie aanvulling zijn om te voorzien in de eigen energiebehoefte. In de wintermaanden wordt er veel energie gebruikt en produceren zonnepanelen nagenoeg geen stroom. Voor een windturbine is een omgevingsvergunning nodig en niet alle gemeenten willen hier (vooralsnog) aan meewerken. Er is voor een windturbine ISDE beschikbaar wanneer er een kleinverbruikersaansluiting aanwezig is.

Kleinschaligheidinvesteringsaftrek (KIA)

Op investeringen die willekeurig worden afgeschreven kan, naast de EIA, ook KIA worden geclaimd. Dat kan in 2023 een extra aftrek geven op het belastbaar inkomen van maximaal € 17.841.

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen

Op nieuwe bedrijfsmiddelen kan maximaal voor 50% willekeurig worden afgeschreven. De regeling is bedoeld voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023 en uiterlijk 31 december 2025 in gebruik zijn genomen. Op installaties zoals nieuwe zonnepanelen kan ook versneld worden afgeschreven. Bij nieuwbouw van een loods is het aantrekkelijk om installaties in gebouwen zoals ventilatoren apart aan te besteden. Let op: de regeling willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen stopt per 31 december 2023!

Rekenvoorbeeld

Een ondernemer met een kleinverbruikersaansluiting besluit om zijn gebouwen te verduurzamen door middel van isolatie. Hiervoor is € 40.000 nodig, waarvan € 20.000 subsidiabel is voor EIA. Op het dak van de gebouwen laat hij bovendien zonnepanelen plaatsen. Hiervoor is € 50.000 nodig. Deze investering doet hij vóór 31 december 2023, waarbij hij minimaal 50 procent van de investering ook voor die datum betaalt. De ondernemer heeft dan recht op:

EIA € 70.000 x 45,5% € 31.850
KIA voor het maximale bedrag€ 17.841 *
Benutten maximale afschrijving zonnepanelen (€ 50.000 x 50%)€ 25.000
Aftrekpost 2023€ 74.691

* Onder de voorwaarde dat er geen andere investeringen zijn.


Uitgaande van het laagste belastingtarief (na toepassing MKB-winstvrijstelling) levert dit in 2023 een besparing aan inkomstenbelasting op van 31,75% x € 74.691 = € 23.714. Wanneer op een deel van de winst het hoogste belastingtarief van toepassing is, kan het belastingvoordeel verder oplopen. Hetzelfde geldt wanneer meer heffingskortingen worden benut. Een lagere winst kan ook een besparing geven op de bijdrage Zvw van 5,43% over een deel van het belastbaar inkomen.

Auteur
Henk Verheuvel
Accountant