Samenwerken in de eerste lijn

vrijdag 03 maart 2023

Goede, toegankelijke en betaalbare zorg vinden we in Nederland belangrijk. In het recent gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA) is een van de centrale thema’s “samenwerking”. Harro de Haan, accountant en adviseur Branchegroep Zorg van Visser & Visser, neemt u mee in een aantal strategische thema’s rond samenwerking die hij eerste lijn tegenkomt.

Praktijken groeien door de toenemende zorgvraag. De werkdruk neemt toe en is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Praktijken worstelen verder met thema’s als: ‘meer tijd voor de patiënt’ en de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast gaat het in de zorg steeds meer om de transitie van “ziekte” naar “gezondheid en het leveren van passende zorg. Wat betekenen deze thema’s voor u als praktijkhouder en hoe kunt u hierop acteren? In de periodieke gesprekken met mijn klanten adviseer ik als volgt:

  1. Stel een SWOT-analyse op van uw praktijk. Wat gaat goed en wat kan beter? Het is verstandig deze SWOT-analyse door verschillende personen in de praktijk te laten maken: de praktijkhouders, de maatschapsleden, de praktijkmanager, uw accountant/adviseur en betrokken werknemers. Voeg de punten van de SWOT-analyse samen tot 1 overzicht.

  2. Houd een brainstorm met het team over deze punten, zodat het een gedragen stuk wordt.

  3. Vertaal de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor uw praktijk in acties. Werk de punten op hoofdlijnen uit. Welke acties schieten u te binnen? Maak een verdeling tussen acties voor de korte en langere termijn.

  4. Het is onmogelijk om alle punten tegelijk op te pakken. Stel daarom prioriteiten en maak keuzes. Waarop ga ik mij dit jaar richten?

  5. Stel verantwoordelijken aan om met deze punten aan de slag te gaan. Voor grotere punten vraagt dit om beleid en een plan van aanpak. Voor kleinere punten kan direct aan de slag worden gegaan met de uitvoering. Mijn advies is om als praktijkhouder niet alles zelf te willen doen, delegeer werkzaamheden aan een praktijkmanager, collega, werknemer of adviseur.

Swot Analyse

Regionale samenwerking

Als adviseur valt mij op dat veel praktijken nog te weinig samenwerken. Vaak is dit geen onwil, maar is de vraag: hoe te beginnen? Mijn advies is om het lokale speelveld in kaart te brengen. Welke zorgverleners zitten er in uw buurt? Initieer een afspraak om met elkaar eens te brainstormen over samenwerking. Hoe kunnen jullie elkaar (nog) beter weten te vinden? Wat zijn gemeenschappelijke belangen en uitdagingen? Hoe kunnen jullie er voor elkaar zijn? Hoe kunnen gezamenlijke uitdagingen (krappe arbeidsmarkt, huisvestiging) worden aangepakt?

Praktijkvoorbeeld

Huisvestiging

Praktijken worden groter door het aanbieden van meer specialismen. Vooral bij de huisartsenpraktijken is er behoefte aan meer vierkante meters aan huisvesting en spreekkamers. Voor praktijkondersteuners, vaccinaties, tweedelijns zorgaanbieders en (al dan niet permanente) waarnemers. Dit vraagt om een strategische visie op dit thema. Hoeveel m2 heb ik in de toekomst nodig? Is uitbreiding in het huidige pand mogelijk? Kan ik mijn praktijk uitbreiden naar een andere of tweede locatie in de nabije omgeving? En wat betekent duurzaamheid hierin? Ik zie voorbeelden van meerdere huisartsenpraktijken in één pand met ieder een eigen balie en assistente. Ook kom ik gezondheidscentra tegen, waarin meerdere zorgaanbieders gehuisvest zijn, maar waarbij zij (nog) te weinig samenwerken.

Praktijkvoorbeeld

Samenwerkingsvormen

Een ander niet onbelangrijk strategisch thema is de continuïteit van de praktijk. Hoe is deze gewaarborgd? Met welke partijen werkt u als zorgverlener samen en wat zijn uw wensen om de praktijk straks door te kunnen zetten? Is er een toekomstige opvolger? Wilt u de praktijk verkopen? Aan een keten of juist niet? Zit u daarvoor in de juiste ondernemingsvorm?

Praktijkvoorbeeld

Zie bijgevoegd een link naar het artikel: Samenwerken vanuit de maatschap: Samenwerken vanuit de maatschap. Wat zijn de aandachtspunten?, 3 februari 2022

Personeel

Uw branche heeft te maken met een krappe arbeidsmarkt en een hoog ziekteverzuim. Ook de werkdruk van u als zorgprofessional is hoog en u heeft te maken met veel administratieve rompslomp. Mijn verwachting is dat de arbeidsmarktkrapte en de werkdruk nog wel even aanhouden. En dit terwijl de zorgvraag blijft toenemen. Alle reden om het onderwerp “personeel” hoog op uw strategische agenda te zetten. Een aanrader is ook om een persoonlijke SWOT-analyse te maken. Wat zijn uw sterktes en uw valkuilen? En die van het team? Zorg voor een gemêleerd team.

Praktijkvoorbeeld

Lees meer: Joost de Waard over een goed teamoverleg: ‘Zorg dat iedereen zijn inbreng heeft’, 3 november 2022

Administratie

Een van de opgaven waarvoor de zorgsector staat is het verminderen van administratieve lasten. Terwijl we in de praktijk juist zien dat het aantal administratieve werkzaamheden zich uitbreiden. Neem de nieuwe wet ‘Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)’ met zaken als: meldplicht, vergunningsplicht, intern toezicht en jaarverantwoording. Als accountant en adviseur denken wij hierover mee en kunnen zaken op het gebied van de jaarverantwoording uit handen nemen.

Praktijkvoorbeeld

Digitalisering en gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling is een essentiële randvoorwaarde voor een goede en veilige zorg. In het zorgakkoord staat dat alle inwoners van Nederland in 2025 digitaal toegang hebben tot hun eigen zorggegevens via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Uw ICT-systeem zal hiervoor geschikt moeten zijn. Voor welke investeringen komt u hierdoor te staan? Hoe wilt u dat bekostigen? Zijn er subsidies aanwezig waar u gebruik van kunt maken? Passende zorg is ook steeds vaker een hybride vorm: een mix van digitaal en fysiek. Is uw praktijk daarop voorbereid? Vanuit onze desk cybersecurity denken wij met meerdere praktijken mee over hun privacy en gegevensbescherming. Hoe ziet uw ICT-landschap eruit en welke risico’s loopt u hierbij? Hoe kunt u een hack of gijzeling van software minimaliseren?

Samenvatting

In dit artikel heb ik u meegenomen in een aantal strategische thema’s van samenwerking die ik vanuit mijn ervaring als accountant en adviseur in de praktijk tegenkom en uw aandacht vragen. Mijn advies is om via een SWOT-analyse een overzicht te krijgen van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in uw praktijk (en uzelf en/of uw personeel) en daaruit acties te destilleren. Het Integraal Zorgakkoord geeft al een belangrijke koers aan in het zorglandschap en in de strategische thema’s waarmee u als zorgondernemer geconfronteerd wordt. Om hierop te anticiperen is samenwerking essentieel. Niet alleen met zorgverleners - in en buiten uw branche - maar ook met uw personeel, uw vertrouwenspersoon of adviseur en uw leveranciers. En dit zowel in digitale, fysieke en hybride vorm.

Dit artikel is doorgeplaatst vanuit Medisch Ondernemen. Lees hier het originele artikel: https://www.medischondernemen.nl/opinie/samenwerken-in-de-eerste-lijn-welke-strategische-acties-staan-er-bij-u-op-de-agenda

Auteur
Harro de Haan AA RB FFP
Accountant