Rechtsherstel voor alle spaarders?

woensdag 25 mei 2022

Inmiddels zijn we 5 maanden verder na het Box 3-arrest van de Hoge Raad. In deze blog neem ik u mee in de actuele stand van zaken rondom dit arrest, inclusief het recente arrest van de Hoge Raad van 20 mei 2022.

Hoe komt de compensatie tot stand?

Op 28 april 2022 heeft het kabinet besloten om ten aanzien van de belastingjaren 2017-2022 belastingplichtigen tegemoet te komen. Voor deze jaren wordt in box 3 onderscheid gemaakt tussen spaargeld, overige bezittingen en schulden. Aan deze 3 categorieën worden nieuwe forfaits toegekend die beter moeten aansluiten bij het werkelijk rendement van belastingplichtigen in dat jaar. Zie hieronder de nieuwe forfaits over de verschillende jaren:

Deze forfaitaire spaarvariant zal voor de belastingjaren 2023 en 2024 worden verwerkt in de dan geldende belastingwetgeving. Vanaf 2025 wil het kabinet het werkelijke rendement op vermogen gaan belasten.

Voor wie staat compensatie vast? 

Zij die bezwaar hebben gemaakt over de jaren 2017-2020 mogen op compensatie rekenen. Dat geldt ook voor de belastingplichtigen bij wie de definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2017-2022 nog niet is vastgesteld.

Voor wie is compensatie nog onzeker?

Nog niet duidelijk is of belastingplichtigen van wie de aanslag al is vastgesteld en die geen bezwaar hebben gemaakt, worden gecompenseerd. In februari bleek dat de Tweede Kamer voorstander is om alle spaarders te compenseren. Uit een arrest van de Hoge Raad van 20 mei jl. volgt echter dat deze spaarders juridisch geen aanspraak kunnen maken op enige tegemoetkoming. Het kabinet zal een besluit moeten nemen. De kosten van de ‘extra’ tegemoetkoming zijn begroot op circa 4 tot 7 miljard euro. Uiterlijk rond Prinsjesdag dit jaar weten we meer.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit onderwerp. Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze adviseurs. 


1 Brief 28-4-2022, Staatssecretaris van Financiën, Rechtsherstel en overbruggingswetgeving box 3

Aanspreekpunt
Jelle Meijer
Belastingadviseur