Nieuwe regels voor monumentenpanden: vraag tijdig uw subsidie aan!

woensdag 10 maart 2021

Kijkend naar prachtige monumentale panden in een mooie stad zoals ’s-Hertogenbosch, kan zomaar de vraag opkomen wat deze panden in hun lange leven al hebben ‘wedervaren’. Aan al deze gebeurtenissen kan een nieuwe worden toegevoegd, namelijk een wijziging die betrekking heeft op de monumentenpanden zelf. In deze blog vertellen we u alles over de woonhuissubsidie voor uw rijksmonument.

Oude en nieuwe regeling woonhuissubsidie

Tot 31 december 2018 bestond er een regeling in de wet op de inkomstenbelasting voor monumentenpandenaftrek. Deze regeling hield het volgende in. Als u een monumentenpand bezat, mocht u 80% van de kosten die u maakte om het monumentenpand in bruikbare staat te houden of te herstellen in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen.

Vanaf 1 januari 2019 is deze regeling vervallen en vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling houdt in dat eigenaren achteraf 38% subsidie kunnen krijgen voor gemaakte kosten om het monumentenpand in stand te houden. Dit percentage komt ongeveer overeen met de gemiddelde aftrek in de oude regeling.

Voorwaarden subsidie monumentenpand

De kosten die in aanmerking worden genomen voor de subsidie monumentenpand, dienen gemaakt te zijn voor restauratie of onderhoud aan monumentale onderdelen van rijksmonumenten. Evenals onder de oude regeling geldt dat kosten die zien op verbetering niet voor de subsidie in aanmerking komen. Of het pand dat u bezit een rijksmonument is, kunt u vinden in het rijksmonumentenregister.

Welke specifieke kosten in aanmerking worden genomen en welke kosten juist zijn uitgesloten, kunt u vinden op www.cultureelerfgoed.nl. De subsidiabele kosten dienen betrekking te hebben op bijvoorbeeld dakbedekking, goten, fundering, constructies, kozijnen, schilderwerk, monumentaal interieur, etc.

In tegenstelling tot de oude regeling heeft de nieuwe regeling als consequentie dat de kosten vooraf door de Belastingdienst worden gecontroleerd. Dit kan tot gevolg hebben dat kosten minder snel in aanmerking worden genomen, waardoor de subsidie lager wordt. Het is daarom van groot belang om alle facturen te bewaren die betrekking hebben op de eerder genoemde kosten. Deze onderbouwing dient meegestuurd te worden met de aanvraag. Daarnaast is het raadzaam om foto’s te maken voordat de werkzaamheden zijn gestart. Bij een eventuele controle is daarmee relatief eenvoudig aan te tonen welke werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Als de totale kosten meer bedragen dan € 70.000, dient u voordat de werkzaamheden starten een inspectierapport aan te vragen.

Aanvraag subsidie rijksmonument

De woonhuissubsidie voor de in 2020 gemaakte kosten dient tussen 1 maart 2021 en 30 april 2021 aangevraagd te worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aanvragen buiten deze termijn worden niet in behandeling genomen, waardoor het recht op woonhuissubsidie vervalt. De aanvraag dient u digitaal te doen met uw DigiD. Bij de aanvraag moeten de gespecificeerde facturen meegestuurd worden. Bij kosten boven € 70.000 moet ook het inspectierapport meegestuurd worden.

In de uitvoering kan deze wijziging een substantiële invloed hebben, maar uiteindelijk blijft de ratio van de regeling hetzelfde. Ik verwacht dat de in de inleiding genoemde panden deze wijziging wel zullen ‘overleven’.

In onderstaand onderzicht vindt u in het kort alles wat u moet weten over de woonhuissubsidie voor monumenten.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Neem dan contact op met één van onze belastingadviseurs.

Auteur
Bert van der Laan
Belastingadviseur