Nieuwe maximale pachtnormen en veranderpercentages vastgesteld met als ingangsdatum 1 juli 2024

dinsdag 02 juli 2024

De veranderpercentages zijn van toepassing op reguliere pachtovereenkomsten die zijn ingegaan vóór 1 september 2007. Bij toepassing van positieve veranderpercentages is altijd een bovengrens van toepassing. De nieuwe pachtprijs mag niet boven 110% van de nieuwe regionorm uitkomen. Is dit wel het geval, dan wordt de nieuwe pachtprijs ‘afgetopt’ op 110% van de nieuwe regionorm. Wanneer de bestaande pachtprijs al hoger is dan 110% van de regionorm, wijzigt de pachtprijs dat jaar niet.

Na toepassing van een negatief veranderpercentage mag de nieuwe pachtprijs niet lager worden dan 90% van de regionorm. Wanneer de bestaande pachtprijs al lager is dan 90% van de regionorm, dan daalt de pachtprijs niet verder.

Voor de pachtovereenkomsten die op of na 1 september 2007 zijn ingegaan geldt als maximale pachtprijs de nieuwe regionorm. Wanneer pachter en verpachter bij het aangaan van de pachtovereenkomst een lagere pacht zijn overeengekomen dan de maximale pachtprijs, wordt de pachtprijs evenredig aan de stijging of daling van de maximale pachtprijs herzien.

In alle gevallen mag de pachtprijs nooit hoger zijn dan 2% van de vrije waarde van de landbouwgrond bij agrarisch gebruik.

Voorwaarden

Voor het wijzigen van de pachtprijs is het volgende van belang:

  • De nieuwe pachtprijs is van toepassing met ingang van het eerstvolgende pachtjaar. Hierbij is van belang of de pachtprijs vooruit of achteraf betaald wordt.

  • De jaarlijkse wijziging van de pachtprijs werkt automatisch door in de pachtovereenkomst en hoeft niet door de Grondkamer getoetst te worden.

  • Een verpachter is vrij om geheel of gedeeltelijk van een verhoging af zien. Dit moet dan schriftelijk worden meegedeeld aan de pachter.

  • Verpachter en de pachter kunnen de Grondkamer vragen de pachtprijs te herzien wanneer zij er samen niet uitkomen. De Grondkamer zal dat de pachtprijs alleen aanpassen in specifieke gevallen of omstandigheden waarbij een pachtverhoging onredelijk uitpakt.

  • Verpachters zijn ook verplicht een prijsdaling door te voeren.

  • Bij geliberaliseerde pacht met een looptijd van langer dan 6 jaar, zijn de nieuwe pachtnormen ook van toepassing. De pachtnormen zijn niet van toepassing bij geliberaliseerde pacht voor een periode korter dan 6 jaar. Een verpachter is dan vrij om zelf een pachtprijs te bepalen.  

Voorbeeld

Berekening nieuw pachtprijs voor een pachtovereenkomst ingegaan vóór 1 september 2007:

Huidige pachtprijs:                                             € 400

Veranderpercentage 65% x € 400 =            € 260

Nieuwe pachtprijs                                              € 660

De nieuwe pachtprijs is lager dan de maximale regionorm van € 824 x 110 = € 906,40.

Aanspreekpunt
Henk Verheuvel
Accountant