Maaltijdbezorgers zijn geen zelfstandige, maar werknemer

donderdag 30 maart 2023

Is de ZZP’er die u inschakelt zelfstandige of werknemer?

Dit is een belangrijke vraag als u gebruik maakt van ZZP’ers. Als de werkzaamheden feitelijk kwalificeren als arbeidsverhouding kan de Belastingdienst namelijk aan u een naheffing voor loonheffingen opleggen. Op 24 maart jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de bezorgers van Deliveroo niet als zelfstandige werkzaam waren, maar een arbeidsovereenkomst hebben. Dit is een bevestiging van het eerdere oordeel van het Gerechtshof Amsterdam. In de uitspraak wordt een aantal heldere criteria genoemd om te toetsen of een overeenkomst moet worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst. Dit moet worden getoetst aan de hand van alle omstandigheden van het geval in onderling verband bezien.

Hier volgen de criteria die onder meer van belang zijn:

 • De aard en duur van de werkzaamheden;

 • De wijze waarop de werkzaamheden en de werktijden worden bepaald;

 • De inbedding van het werk in de organisatie van degene voor wie de werkzaamheden worden verricht;

 • De inbedding van de persoon die de werkzaamheden verricht in de organisatie;

 • Het al dan niet bestaan van een verplichting het werk persoonlijk uit te voeren;

 • De wijze waarop de contractuele regeling van de verhouding van partijen tot stand is gekomen;

 • De wijze waarop de beloning wordt bepaald en de wijze waarop deze wordt uitgekeerd;

 • De hoogte van deze beloningen;

 • De vraag of degene die de werkzaamheden verricht daarbij commercieel risico loopt;

 • Of degene die de werkzaamheden verricht zich in het economisch verkeer als ondernemer gedraagt of kan gedragen, bijvoorbeeld bij het verwerven van een reputatie en wat betreft acquisitie;

 • Of iemand qua fiscale behandeling als ondernemer wordt gezien;

 • Het aantal opdrachtgevers voor wie men werkt of heeft gewerkt; 

 • De duur waarvoor men zich doorgaans aan een bepaalde opdrachtgever verbindt;

 • Het gewicht dat toekomt aan een contractueel beding: in welke mate heeft dat beding daadwerkelijk betekenis voor de partij die de werkzaamheden verricht (bijvoorbeeld: hoe reëel is de kans dat iemand zich laat vervangen en zonder dat de opdrachtgever hier toestemming voor verleent);

 • Op wiens initiatief bepaalde contractuele bepalingen zijn overeengekomen

Het verrichten van gewone bedrijfsarbeid kan wijzen op een gezagsverhouding. Het gaat dan om de kernactiviteit van de inlenende partij. 

Schakelt u ZZP’ers in? Laat u dan goed adviseren om te voorkomen dat de werkzaamheden als inkomsten uit dienstbetrekking moeten worden beschouwd en u hierdoor een naheffing van loonheffingen riskeert. Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Auteur
Laurens Haase
Senior Specialist