Lage vergoeding geen misbruik van recht voor de BTW

dinsdag 14 februari 2023

Bij de levering van een auto door een BV aan DGA tegen een te lage vergoeding is er sprake van een verkapte dividenduitdeling. Onlangs heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevestigd dat die verkapte winstuitdeling niet behoort tot de vergoeding voor de omzetbelasting. Onderstaand wordt de uitspraak van de Rechtbank toegelicht.

Casus

De BV heeft een auto aangeschaft voor € 93.400 inclusief btw. Deze auto werd voor zakelijke doeleinden en voor privédoeleinden gebruikt door de DGA. Na vijf jaar heeft de BV de auto verkocht aan de DGA tegen een vergoeding van € 2.624 inclusief btw en rest-bpm. De taxatiewaarde van de auto betrof € 29.750. Voor het verschil tussen het factuurbedrag en de taxatiewaarde ten bedrage van € 27.126 is een verkapt dividend in aanmerking genomen. Hierover is dividendbelasting afgedragen en inkomstenbelasting betaald. Bij het indienen van de aangifte omzetbelasting heeft de BV de taxatiewaarde als vergoeding voor de omzetbelasting gehanteerd. De BV maakt tegen deze ingediende aangifte omzetbelasting bezwaar en wil het factuurbedrag als vergoeding aanwenden. De inspecteur is het niet eens met dit bezwaar.

Bij de rechtbank is in geschil of de taxatiewaarde dan wel het factuurbedrag als maatstaf van heffing voor de berekening van omzetbelasting behoort. Dit geschil heeft betrekking op de vraag of sprake is van een levering onder bezwarende titel, misbruik van recht en of de verkapte dividenduitdeling behoort tot de vergoeding voor de omzetbelasting.

Levering onder bezwarende titel

Om te spreken van een levering onder bezwarende titel dient sprake te zijn van een rechtstreeks verband tussen de levering van het goed en de ontvangen tegenprestatie. Volgens de rechtbank bestaat een rechtstreeks verband tussen de vergoeding en de tegenprestatie. DGA betaalt de vergoeding immers uitsluitend voor de levering van de auto. De rechtbank concludeert dan ook dat sprake is van een levering onder bezwarende titel.

Misbruik van recht

Volgens de Rechtbank doet zich geen misbruik van recht voor. Het gaat hier niet om een samenstel van transacties met een kunstmatig karakter, maar om een koop en verkoopovereenkomst tussen de BV en DGA. Het gegeven dat er door de lage vergoeding wordt beoogd om omzetbelasting te besparen is onvoldoende om te spreken van misbruik van recht.

Verkapte dividenduitdeling

De verkapte dividenduitdeling behoeft niet tot de vergoeding voor de omzetbelasting te worden gerekend. Uit jurisprudentie van het HvJ EU volgt namelijk dat dividend niet als tegenprestatie voor de omzetbelasting wordt aangemerkt omdat een rechtstreeks verband tussen de prestatie en het dividend ontbreekt. In het kader hiervan is het van belang dat die dividenduitdeling daadwerkelijk een verkapt dividend blijft en geen formeel dividend wordt. Er dienen dus geen notulen opgesteld te worden. Rechtbank Den Haag heeft op 22 augustus 2013 immers geoordeeld dat de toekenning van een formele dividenduitkering een tegenprestatie betreft voor het leveren van de auto en derhalve wel behoort tot de vergoeding voor de omzetbelasting.

Contact

Heeft u hierover nog meer vragen? Neem dan contact op met één van uw contactpersonen bij Visser & Visser Belastingadviseurs.

[1] Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-12-2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7710, nr. 21/3359.
[2] Rechtbank Den Haag, 22-08-2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:11083, nr. AWB-13, 2376.

Auteur
Stefan van der Toorn
Manager Belastingadviseur