In 7 stappen in control voor de Wtza-jaarverantwoording: gebruik onze checklist!

vrijdag 18 november 2022

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Dat betekent dat nagenoeg alle zorgaanbieders die ZvW- en/of Wlz-zorg verlenen over 2022 een jaarverantwoording moeten indienen bij het CIBG. De voorwaarden van de jaarverantwoording zijn geregeld in artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Regeling openbare jaarverantwoording WMG).

In de Wtza is bepaald dat de jaarverantwoording vóór 1 juni van het volgende jaar moet worden gepubliceerd. Voor de jaarverantwoording 2022 zou dat dus vóór 1 juni 2023 zijn. Echter, vanaf 2022 geldt dit voor zóveel zorgaanbieders, waardoor het niet realistisch is dat alle zorgaanbieders deze termijn halen. De minister heeft daarom besloten om aan de nieuwe doelgroep een later tijdstip voor de jaarverantwoording 2022 (vóór 31 december 2023 in plaats van 1 juni 2023) én 2023 (vóór 1 oktober 2024 in plaats van 1 juni 2024) toe te kennen. Uitstel is alleen verleend aan de zorgverleners die op 31 december 2021 al zorgaanbieder waren én op basis van de Wtza voor het eerst een jaarverantwoording moeten indienen. Het uitstel geldt dus niet voor zorgaanbieders die tot en met 2021 al gewend waren aan het deponeren van de jaarverantwoording en (helaas) ook niet voor zorgverleners die ná 1 januari 2022 gestart zijn. Zij konden bij het inrichten van de financiële bedrijfsvoering al met de nieuwe wet- en regelgeving rekening houden.

Waar bestaat de Wtza-jaarverantwoording uit?

De jaarverantwoording bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een basisvragenlijst;
  • Aan de hand van de basisvragenlijst volgen deelvragenlijsten, behorend bij jouw type zorgorganisatie;
  • Jaarcijfers volgens de modellen van artikel 40b WMG;
  • Jaarrekening, met accountantsverklaring indien verplicht;
  • WNT-verantwoording, indien van toepassing;
  • Jaarverslag van het Toezichthoudend Orgaan (RvT of RvC), indien aanstelling daarvan verplicht is volgens de Wtza;
  • Bestuursverklaring (bevestiging eindverantwoordelijkheid van directie, bestuur of eigenaar).

Aandachtspunt: voor het indienen van de Wtza-jaarverantwoording moet de zorgaanbieder beschikken over eHerkenning van minimaal het niveau 2+. Als u die nog niet hebt, vraag die dan tijdig aan.

Checklist Wtza-jaarverantwoording

Voor veel zorgaanbieders kan het best ingrijpend zijn om aan de verschillende onderdelen van de Wtza-jaarverantwoording te gaan voldoen. Om als zorgaanbieder hiervoor ‘in control’ te komen, hebben wij een checklist voor de zorgondernemer opgesteld. Deze checklist geeft overzichtelijk weer hoe u tijdig klaar bent voor de jaarverantwoording.

Samenvatting

Het voldoen aan de Wtza-jaarverantwoording is een verplichting voor nagenoeg alle zorgaanbieders die ZvW- en/of Wlz-zorg verlenen. Door het uitstellen van de deponeringstermijn hebben veel zorgondernemers meer tijd om zich goed voor te bereiden en ‘in control’ te zijn. Speciaal voor onze klanten en geïnteresseerden hebben wij een checklist ontwikkeld. Hiermee bent u in 7 stappen Wtza-proof. Voor meer informatie en begeleiding kunt u contact opnemen met de collega’s van de Branchegroep Zorg via zorg@visser-visser.nl. Wij helpen u graag!


Auteur
Visser & Visser
Accountants en adviseurs