Het belang van financieel inzicht in de agrisector

dinsdag 23 mei 2023

In de huidige economische context vinden snelle veranderingen plaats. Opbrengstprijzen en bedrijfskosten fluctueren meer dan ooit, wat het noodzakelijk maakt om actueel inzicht te hebben in uw financiële gegevens. 

Een onderneming runnen op gevoel of ervaring is steeds risicovoller. De toegevoegde waarde van een jaarrekening na afloop van het boekjaar neemt in die zin af. U heeft als ondernemer steeds meer behoefte aan actuele informatie. En wat dat betreft is er goed nieuws. Branchegroep Agri van Visser & Visser kan u helpen aan deze informatie en fungeren als sparringpartner. Ons specialistische team kent de agrisector en de bedrijfseconomische vraagstukken die u als ondernemer bezig houden.

Als landbouwer zult u zich erin herkennen dat uw resultaten jaarlijks sterk fluctueren. Het belastingstelsel in Nederland wordt steeds minder flexibel. Dat vereist van u als agrariër en zeker uw adviseur steeds meer aandacht voor fiscale regelingen om uw belastingdruk te verlagen.

Investeringsregelingen in uw voordeel

Hoge prijzen en een sterke kaspositie dienen als stimulans om na te denken over investeringen. Investeren kan uitdagend zijn in onzekere marktomstandigheden. Toch is het belangrijk om rendement en terugverdientijd te berekenen.

De belastingwet biedt belastingvoordelen bij investeringen. Jaarlijks kunt u gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), tabel 2023:

 • Investeringen van € 2.600 tot € 63.716: 28% van het investeringsbedrag

 • Investeringen van € 63.717 tot € 117.991: vast bedrag van € 17.841

 • Investeringen hoger dan € 117.992: € 17.841 verminderd met 7,56% van het bedrag hoger dan € 117.991

 • Als u meer heeft geïnvesteerd dan € 353.973 bedraagt de KIA € 0

 • Als u de investeringsaftrek niet jaarlijks benut is het spreiden van investeringen interessant

 • De investeringsaftrek is per onderneming toe te passen

Duurzame bedrijfsmiddelen

Investeert u in duurzame bedrijfsmiddelen? Check of deze in aanmerking komen voor Energie-investeringsaftrek (EIA) of Milieu-investeringsaftrek (MIA) in combinatie met willekeurige afschrijving (Vamil). De percentages voor 2023:

 • EIA 45,5% over het gemelde investeringsbedrag

 • MIA 27%, 36% of 45% afhankelijk van het soort investering

 • Vamil 75% versnelde afschrijving van het gemelde investeringsbedrag waarmee u op korte termijn een belastingvoordeel behaalt

Tijdelijke regeling

Een extra liquiditeitsvoordeel is in 2023 te behalen door de tijdelijke regeling van 50% willekeurige afschrijving op investeringen in bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen:

 • Akkerbouw en fruitteelt: landbouwmachines, bewaarinstallaties, inventaris, fruitbomen

 • Veehouderij: huisvestingsystemen, robots en andere installaties

 • Algemeen: installaties, machines/werktuigen, inventaris, vervoermiddelen zoals vrachtwagens of auto’s zonder CO2-uitstoot

 • De investering dient u aan te gaan in 2023 en uiterlijk 1 januari 2026 in gebruik te nemen

De volgende investeringen komen niet in aanmerking voor de nieuwe regeling:

 • dierrechten, fosfaatrechten leveringsbewijzen, immateriële zaken

 • gebouwen, schepen, vliegtuigen, tweewielers, personenauto’s met CO2-uitstoot

 • dieren

 • zaken bestemd voor de verhuur

Let op: om fiscale investeringsvoordelen te benutten, dient het bedrijfsmiddel in het betreffende boekjaar te worden betaald of in gebruik genomen. Van belang is dat u gedurende uw boekjaar zicht heeft op de resultaatontwikkeling van uw bedrijf.

Bedrijfsstructuur

Investeren is niet in iedere situatie de oplossing om belasting te besparen. Het is raadzaam om u regelmatig te laten adviseren over de structuur van uw onderneming. Factoren zoals toenemende winstgevendheid, bedrijfsgroei of veranderende levensfasen kunnen aanleiding geven tot een wijziging van de bedrijfsstructuur. Steeds vaker komt de hybride bedrijfsstructuur voor. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van maatschap en Besloten Vennootschap (bv).

Het splitsen van bedrijfsactiviteiten helpt u meer inzicht te verkrijgen in activiteiten en maakt het mogelijk om belastingvoordelen van meerdere rechtsvormen te combineren. Zo zijn de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling van 14% voordelen die alleen van toepassing zijn op de winst uit een eenmanszaak, maatschap of vof. Het belastingtarief van de inkomstenbelasting stijgt echter mee naarmate de winst hoger wordt. Jaren met hoge resultaten worden in de inkomstenbelasting zwaar belast en verrekenmogelijkheden met ‘mindere jaren’ zijn zeer beperkt. Dit maakt de bv een interessante optie vanwege het opgedeelde belastingtarief. Over de jaarwinst is vennootschapsbelasting verschuldigd. In 2023 is het belastingtarief 19% over de winst tot € 200.000. De meerdere winst wordt belast tegen 25,8%. Over de winst na vennootschapsbelasting rust een (toekomstige) belastingclaim (heffing Aanmerkelijk Belang) van 24,5% tot 31%.

De structuur van uw bedrijf is tot slot cruciaal in de fase van bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging. Het optimaal benutten van de fiscale regelingen, zoals het doorschuiven van belastingclaims en benutten van de schenkingsvrijstelling bij bedrijfsovername, is doorgaans nodig om te komen tot een haalbare overdracht.Dit artikel is doorgeplaatst vanuit boerderij.nl. Lees hier het originele artikel: https://www.boerderij.nl/het-belang-van-financieel-inzicht-in-de-agrisector

Auteur
Eric Witte
Relatiemanager