De juiste fiscale regelingen voor uw organisatie!

donderdag 11 juni 2020

De overheid heeft diverse maatregelen getroffen als gevolg van de coronacrisis. In deze blog belichten we graag twee interessante maatregelen, namelijk de mogelijkheid om het loon over 2020 te verlagen en de toepassing van de coronareserve in de aangifte vennootschapsbelasting 2019.

Gebruikelijk loon 2020

Als dga mag u gedurende het jaar 2020 een lager maandloon afspreken met uw BV als de coronacrisis nadelige gevolgen heeft voor uw omzet. Het loon over het jaar 2020 mag u vaststellen op basis van de volgende formule:

Loon 2020 = loon 2019 x (omzet 1e 4 maanden 2020 / omzet 1e 4 maanden 2019)

Wilt u deze formule toepassen voor het verlagen van uw loon, dan moet u wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de rekening-courantschuld aan uw BV of het dividend van uw BV mag niet toenemen als gevolg van het lagere loon;
  • als u feitelijk meer loon ontvangt dan volgt uit de formule, dan geldt het hogere loon;
  • van de verlaging van het loon via deze formule kan geen gebruik worden gemaakt voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

De verlaging op basis van voornoemde formule kunt u zonder specifieke goedkeuring van de Belastingdienst doorvoeren. Uiteraard bestaat ook nog steeds de mogelijkheid om uw loon op een ander bedrag vast te stellen. Overleg in dat geval met uw adviseur over de mogelijkheden.

Coronareserve 2019

Om een eventueel verlies in het jaar 2020 sneller te kunnen verrekenen, kunt u in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 de coronareserve gebruiken. De coronareserve houdt in dat u het verwachte coronagerelateerde verlies van het jaar 2020 in mindering brengt op de winst van het jaar 2019 zodat u over 2019 minder vennootschapsbelasting bent verschuldigd.

Om gebruik te maken van de coronareserve moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • In het boekjaar 2020 is sprake van een verwacht coronagerelateerd verlies. Coronagerelateerd verlies is verlies dat verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis.

  • Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat wordt verwacht over het boekjaar 2020. Vorming van een coronareserve is dus niet mogelijk als de inschatting is dat over het boekjaar 2020 een winst zal worden behaald.

  • De aftrek in het boekjaar 2019 als gevolg van de coronareserve bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.

  • De coronareserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen.

Maakt uw BV gebruik van een gebroken boekjaar, dan mag u de coronareserve toepassen in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020. Vervolgens wordt de coronareserve dan uiterlijk in het boekjaar dat daarop volgt in de winst opgenomen.

Overigens kan het toepassen van de coronareserve gevolgen hebben voor andere regelingen in de vennootschapsbelasting. Zo kan toepassing van de coronareserve tot gevolg hebben dat onverrekende verliezen nog niet kunnen worden verrekend of zelfs verloren gaan. Ook kan het voordeel van de (forfaitaire) innovatiebox lager worden bij het gebruik maken van de coronareserve. Bij toepassing van de (forfaitaire) innovatiebox wordt maximaal 25% lager belast (met een maximum van € 25.000). Toepassing van de coronareserve zal leiden tot een lagere winst en dus mogelijk tot een kleiner voordeel van de innovatiebox.

Kortom, het is verstandig om in overleg met uw adviseur na te gaan of het vormen van coronareserve in uw situatie mogelijk en optimaal is!

Aanspreekpunt
Visser & Visser
Accountants en adviseurs