Bepalen en vaststellen WNT-classificatie 2023 en 2024 voor Zorg- en jeugdhulp

dinsdag 05 december 2023

Onlangs zijn de bezoldigingsmaxima voor instellingen in de zorg- en jeugdhulp voor 2024 bekend gemaakt. Jaarlijks dient door het toezichthoudende orgaan van de zorgorganisatie, dan wel de bestuurder als er geen toezichthouder is, de WNT-classificatie te worden vastgesteld. Aangezien het kan voorkomen dat de uitgangspunten van de classificatie in de loop van het jaar wijzigen, dient dit ultimo het kalenderjaar te worden geëvalueerd en zo nodig opnieuw vastgesteld te worden. Hiermee kan dan tevens de voorlopige WNT-classificatie voor 2024 worden vastgesteld.

Puntentelling

Bij de Zorg- en jeugdhulp wordt de classificatie bepaald op basis van het aantal behaalde punten. Dit wordt opgebouwd op basis van;

  • de kennisintensiteit, de soort zorgorganisatie; op basis van de tabel van de WNT-regelgeving kan maximaal 5 punten worden behaald;
  • het aantal taken, werkzaamheden van de organisatie: alleen zorg/jeugdhulp (1 punt) òf zorg/jeugdhulp met het verzorgen van geneeskundige vervolgopleiding volgens de gestelde voorwaarden daarvoor (2 punten);
  • het aantal relevante financieringsbronnen (zorgwetten), zoals Zvw, Wlz, Jeugdwet en WMO 2015: bij 1 of 2 is dat 2 punten en vanaf 3 financieringsbronnen is dat 3 punten;
  • de omzet; tot € 10 mln. is dat 1 punt en kan tot oplopen tot 5 punten bij een hogere omzet.


Op basis van het totale aantal punten wordt de klasse bepaald volgens onderstaande tabel:

Totaal aantal puntenKlasse
6-7I
8II
9III
10-11IV
12-15V

WNT-klasse

Jaarlijks worden de bezoldigingsmaxima per klasse aangepast. Voor instellingen in de zorg- en jeugdhulp zijn de maxima als volgt:

KlasseMaximum 2023Maximum 2024
I€ 124.000 € 130.000
II € 151.000 € 158.000
III € 182.000 € 190.000
IV € 205.000 € 214.000
V € 223.000 € 233.000

Acties en advies

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten adviseren wij u de volgende acties uit te voeren:

  1. Besluitvorming van definitieve classificatie 2023 en voorlopige classificatie 2024;
  2. Vaststellen van de hoogte van de (eventuele) indexatie van de beloning van bestuurders in loondienst en toezichthouders.

Indien u een nadere toelichting wilt of vragen heeft, zijn wij u graag van dienst. Neem contact op met één van onze adviseurs.

Auteur
Jan Ruitenbeek
Accountant