Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) plotseling afgeschaft

maandag 31 mei 2021

Nog voordat de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is ingevoerd, schaft het kabinet deze plotseling per omgaande weer af. De coronamaatregel, bedoeld om investeringen te stimuleren, zou door de Europese Commissie in “een informeel overleg” beschouwd worden als illegale staatssteun. Nog voordat er dus formele duidelijkheid is, trekt het kabinet de stekker uit de BIK.

BIK en investeringsbeleid

Veel ondernemers die van de Baangerelateerde Investeringskorting gebruik wilden maken, moesten vanwege de complexe regels hun investeringsbeleid aanpassen. Naar nu blijkt dus onnodig. Wij vinden dat het bedrijfsleven niet is gebaat bij zulk onvoorspelbaar handelen van de overheid. Staatssecretaris Vijlbrief geeft aan dat hij het ook graag anders had gezien, maar hij ziet geen andere mogelijkheid. Als er daadwerkelijk sprake zou zijn van illegale staatssteun, zouden namelijk reeds uitbetaalde BIK-subsidies moeten worden terugbetaald. Het kabinet vindt het onverstandig om langere tijd onzekerheid te hebben over de BIK, omdat de regeling juist is bedoeld om ondernemers op korte termijn impuls te geven om te kunnen investeren.

Verlaging werkgeverspremie Algemeen werkloosheidsfonds

Als doekje voor het bloeden verlaagt de overheid daarom in 2021 de werkgeverspremie Algemeen werkloosheidsfonds (AWf). Die premie betalen werkgevers aan de staat voor de uitbetaling van uitkeringen van werknemers die hun baan verliezen. Het verlagen van de AWf-premie verlaagt de loonkosten en verbetert de liquiditeit en solvabiliteit van bedrijven en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden.

Wetswijziging BIK

Voor de intrekking van de BIK is een wetswijziging noodzakelijk. Het kabinet heeft inmiddels het daarvoor benodigde wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies aangeboden en zal het daarna zo spoedig mogelijk aan het parlement voorleggen. In het wetsvoorstel tot intrekking van de BIK wordt voorgesteld om aan die intrekking terugwerkende kracht te verlenen tot en met 1 januari 2021.

Auteur
Pieter Hoogendijk LLM
Manager belastingadviseur