Wijzigingen in wetgeving voor huisvesting en inhuur van arbeidsmigranten

donderdag 04 juli 2024

De periode van het seizoenswerk staat weer voor de deur, en veel arbeidsmigranten komen naar Nederland om te werken in de glastuinbouw en fruitteelt. In 2023 is de wetgeving rondom huurcontracten voor arbeidsmigranten aanzienlijk aangepast. Voor ondernemers zijn arbeidsmigranten onmisbaar, en het aanbieden van goede huisvesting is een cruciaal onderdeel hiervan. Wat zijn de aandachtspunten voor jou als ondernemer?

Wet goed verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap is sinds 1 juli 2023 van kracht. Deze wet introduceert nieuwe contractuele en informatieverplichtingen voor verhuurders van woonruimte. Een deel van deze maatregelen betreft specifiek de verhuur van woonruimte aan arbeidsmigranten. Een belangrijke wijziging is het loskoppelen van de huurovereenkomst en de arbeidsovereenkomst. Naast een arbeidsovereenkomst is voor elke arbeidsmigrant die verblijfsruimte huurt, een schriftelijke huurovereenkomst nodig. Dit betekent dat een huurovereenkomst niet automatisch eindigt wanneer de arbeidsovereenkomst stopt. Verhuurders zijn verplicht huurders te informeren over hun rechten en plichten. Een overzicht hiervan is te vinden op de pagina Landelijke regels goed verhuurderschap op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze informatie moet worden verstrekt in een taal die de arbeidsmigrant begrijpt. De verhuurder mag er dus niet zomaar vanuit gaan dat een arbeidsmigrant meerdere talen beheerst. De huurovereenkomst zelf wordt in het Nederlands opgesteld, aangezien dit de officiƫle taal is in het rechtsverkeer. Een vertaling bij de huurovereenkomst wordt aanbevolen vanwege de informatieverplichting aan de huurder.

Er zijn verschillende vormen van huurovereenkomst. Voor arbeidsmigranten is het advies een huurovereenkomst van kortdurende aard te gebruiken. Bij een huurovereenkomst van kortdurende aard heeft de huurder in principe geen huurbescherming. Dit betekent dat de huurovereenkomst automatisch eindigt na afloop van de overeengekomen periode. Deze vorm kan worden gebruikt voor arbeidsmigranten die als uitzendkracht of seizoenarbeider werken en na beƫindiging van het werk terugkeren naar hun eigen woning. Wanneer een seizoenarbeider uiteindelijk langer blijft werken, vervalt de huurovereenkomst van kortdurende aard en wordt automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Het is belangrijk te beseffen dat een arbeidsmigrant die langer blijft, rechten kan opbouwen met betrekking tot huisvesting.

Vergunning voor de verhuur aan arbeidsmigranten

De gemeente kan, naast de landelijke regels voor goed verhuurderschap, twee verboden (vergunningen) invoeren. Een algemene verhuurvergunning kan een verbod inhouden op de verhuur van bepaalde woonruimte in een bepaald gebied. Daarnaast kan er een specifieke verhuurvergunning voor arbeidsmigranten zijn ingevoerd. Dit is een verbod om zonder vergunning verblijfsruimte te verhuren aan arbeidsmigranten. Voor meer informatie hierover, zie de pagina Verhuurvergunning.

Omzetbelasting en verhuur

Wanneer woonruimte voor kortdurend verblijf wordt verhuurd zonder omzetbelasting, kan dat betekenen dat betaalde omzetbelasting op onderhoud van het gebouw niet kan worden verrekend. Bij gebouwen jonger dan 10 jaar kan dit zelfs leiden tot een terugvordering van een deel van de teruggevraagde omzetbelasting over het investeringsbedrag. Daarom is het belangrijk te verhuren met omzetbelasting. De ontvangen huur van arbeidsmigranten is belast tegen het tarief van 9%. Zorg voor een goede verwerking in de administratie en de afdracht op de aangifte omzetbelasting.

Huisvesting en loonbelasting

Een werkgever die huisvesting ter beschikking stelt, kan te maken krijgen met een bijtelling in de loonbelasting wanneer de werknemer niets hoeft te betalen voor de huisvesting. Stem dit altijd af met uw loonadviseur.

Als een arbeidsmigrant blijft wonen in het buitenland en daar huisvestingskosten heeft, mag een werkgever de kosten van huisvesting in Nederland onbelast vergoeden. Dit geldt als er sprake is van dubbele huisvestingskosten. Is een arbeidsmigrant fiscaal inwoner van Nederland, dan heeft de werknemer eerste huisvestingskosten in Nederland. Een onbelaste vergoeding kan dan alleen worden gegeven voor zover de huisvestingskosten hoger zijn dan 18% van het loon van deze werknemer.

Aanspreekpunt
Henk Verheuvel
Accountant