Test

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Prinsjesdag 2021 en COVID-19

​TOGS en TVL zijn onbelast
Door de coronacrisis getroffen ondernemers konden onder voorwaarden van de overheid een tegemoetkoming krijgen volgens de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). Sommige ondernemers hebben ook een subsidie ontvangen op basis van TVL. Deze tegemoetkomingen en subsidies zullen met terugwerkende kracht worden vrijgesteld van winstbelastingen.

SVL onder voorbehoud vrijgesteld
TVL is opgevolgd door de Regeling subsidie vaste lasten COVID-19 (SVL). Bedrijven kunnen onder voorwaarden volgens deze regeling een tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten vanaf het tweede kwartaal 2021. De wetgever wil deze subsidie ook vrijstellen van winstbelasting, maar maakt daarbij een voorbehoud. De Europese Commissie moet namelijk de vrijstelling goedkeuren. De voorwaardelijkheid van de vrijstelling ziet alleen op een eventuele verlenging van de SVL vanaf het vierde kwartaal van 2021.

Tijdelijke verruiming vrije ruimte WKR
Al eerder is voorgesteld en goedgekeurd de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor het jaar 2021 te verhogen. De vrije ruimte is daarbij vastgesteld op 3% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000, plus 1,18% van het meerdere. Nu wordt de eerdere goedkeuring in de wet vastgelegd. De verruiming van de vrije ruimte biedt werkgevers mogelijkheden om hun werknemers in de moeilijke coronatijd extra tegemoet te komen. Bijv. door het verstrekken van een cadeaubon of om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken, naast de mogelijkheden die er al zijn.
  • Let op! Het voorstel treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.
  • Tip! Door de extra vrije ruimte in 2021 over de loonsom tot €  400.000 kan toepassing van de concernregeling ongunstig uitpakken. Check of het berekenen van de vrije ruimte per concernonderdeel gunstiger is.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Om door de coronacrisis getroffen ondernemers te ondersteunen heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. We verwijzen u naar de website van de NBA voor de meest actuele informatie over deze regeling.

Elke situatie is maatwerk en daarom adviseren wij u om contact op te nemen met uw adviseur als u een aanvraag wilt doen of meer informatie hierover wilt.

Voor vragen over de NOW, mail naar now@visser-visser.nl.

Fiscale maatregelen

In maart heeft het kabinet het noodpakket banen en economie aangekondigd. Het noodpakket bestaat uit diverse maatregelen. Daarbij staat het zo snel mogelijk hulp bieden aan de ondernemers voorop. Deze maatregelen moeten onder andere zorgen voor behoud van liquiditeit voor ondernemers. De ondernemer kan vragen om uitstel van betaling van belasting, voorlopige aanslagen kunnen worden verminderd en belastingrente wordt verlaagd.

Op deze speciale pagina leest u meer over alle (aangekondigde) fiscale maatregelen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Vanaf vrijdag 27 maart is het mogelijk om de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) aan te vragen. De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers en dga’s, door een aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum voor maximaal drie maanden (maart/april/mei) aan te bieden en/of een lening van maximaal € 10.517 voor bedrijfskapitaal bij acute liquiditeitsproblemen te verstrekken. Zelfstandige ondernemers kunnen hiervoor een aanvraag digitaal (met DigD) indienen bij de gemeente van hun woonplaats.

De regeling is onder de naam Tozo 2 verlengd met 4 maanden tot eind september. Zowel Tozo 1 als Tozo 2 zijn niet meer aan te vragen.

De regeling is verder verlengd met Tozo 3 en Tozo 4. Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 1 april 2021 en Tozo 4 loopt van 1 april 2021 tot en met 1 juli 2021. De voorwaarden voor Tozo 4 wordt begin 2021 bekendgemaakt.

Momenteel loopt Tozo 3. Bij deze regeling is nog steeds geen sprake van een partner- of vermogenstoets. Verder kan deze regeling niet voor de hele periode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. In de maanden oktober en november 2021 kan deze met terugwerkende kracht tot 1 oktober worden aangevraagd. Daarna vanaf de eerste van de maand waarin de aanvraag is gedaan.

U kunt hier kijken of u in aanmerking komt voor de TOZO en daarna eventueel direct de aanvraag daarvoor indienen. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Deze regeling is vanaf 1 juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 330.000 euro tegemoetkoming krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Dit zijn de belangrijkste voordelen:
  • Voor het 4e kwartaal 2020 kunnen (bijna) alle mkb-bedrijven TVL aanvragen. Kredietinstellingen, financiële instellingen en holdings zijn wel uitgezonderd.
  • De vaste lasten moeten minimaal 3.000 euro zijn in 3 maanden.
  • De subsidie bedraagt maximaal 330.000 euro voor ondernemingen tot en met 250 medewerkers. Vanaf 250 medewerkers bedraagt de maximale subsidie 400.000 euro.
  • Het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen is 30%.
op de website van NBA vindt u de meest actuele informatie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een adviestool ontwikkeld waarin de hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend. Klik hier om gebruik te maken van deze adviestool.

Wij kunnen als intermediair de aanvraag ook voor u verzorgen.

Heeft u vragen over deze regeling?
Neem dan contact met ons op!

Branche-specifieke maatregelen

Naast de generieke kabinetsmaatregelen zijn er voor bepaalde sectoren branchespecifieke regelingen. Hieronder treft u hiervan een overzicht aan:

Set Covid-19 2.0: subsidie voor digitale zorgtoepassingen

Aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de WMO, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg kunnen vanaf 27 juli een subsidie aanvragen voor digitale zorgtoepassingen. De subsidieregeling is bedoeld voor initiatieven voor digitale zorg op afstand.
Meer informatie over de subsidie en het aanvragen hiervan is hier te vinden.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (BL-C)

De bestaande borgstellingsregeling voor land- en tuinbouwbedrijven is uitgebreid met een overbruggingskrediet voor gezonde bedrijven in deze sector die getroffen zijn door de coronacrisis. De overheid staat bij deze regeling borg voor maximaal € 1,5 miljoen per bedrijf.
De maximale looptijd van het BL-C krediet bedraagt 16 kwartalen. Het krediet kan lineair afgelost worden of ineens aan het einde van de looptijd.
De borgstelling van de overheid bedraagt maximaal 70% van het te financieren bedrag.
Meer informatie over de BL-C regeling en het aanvragen hiervan is hier te vinden.

€ 482 miljoen extra staatssteun voor de cultuursector

De culturele sector krijgt € 482 miljoen extra steun bovenop de generieke kabinetsmaatregelen en een eerder toegezegd steunpakket cultuur van ca. € 220 miljoen zodat er in totaal ruim € 700 miljoen beschikbaar wordt gemaakt voor cultuur. Daarnaast wordt er € 40 miljoen vrijgemaakt voor vrije theaterproducenten.
De extra subsidie is bedoel voor instellingen die essentieel zijn voor de sector als geheel. De subsidie wordt verdeeld over verschillende onderdelen binnen de sector.
Meer informatie hierover is hier te vinden.

€ 60 miljoen euro extra staatssteun voor sportverenigingen

Het kabinet trekt € 60 miljoen uit om financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren. De regelingen Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) en Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) worden opnieuw opengesteld van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Meer details worden later bekend gemaakt.

Tijdelijke Steunfonds Lokale Informatievoorziening

Voor lokale en regionale media is het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening verlengd tot eind 2020. Lokale media hebben hun reclame-inkomsten enorm zien teruglopen en beschikken doorgaans over weinig reserves. Met de verlenging, waar € 24 miljoen euro mee gemoeid is, wil het kabinet de lokale informatievoorziening ook de komende maanden op peil houden.
Meer informatie over deze regeling is hier te vinden.

Continuiteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel helpen als zij inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op die manier worden zij gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten.

Vanaf 15 mei a.s. kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Zie ook dit nieuwsbericht op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Meer over de regeling en voorwaarden vindt u in onderstaande bijlages:
Coronacrisis – Brief aan organisaties van zorgaanbieders
Voorwaarden
Veelgestelde vragen continuïteitsbijdrage
Berekening continuïteitsbijdrage
Zorgverzekeraars ondersteunen huisartsen met concrete maatregelen

Voor actuele informatie en Q&A verwijzen we u naar de website van Zorgverzekeraars Nederland.
Neem voor advies over deze regeling contact op met uw adviseur binnen Visser & Visser.

Financierings- en/of kredietregelingen

De maatregelen die genomen moeten worden om de gezondheidscrisis te bedwingen, hebben een grote economische impact. Banken staan klaar voor ondernemers in deze onzekere tijd. Er zijn regelingen getroffen om daar waar mogelijk steun te bieden. Lees hier meer over verschillende regelingen.

Personeel

Corona en uw personeel
Hoe langer de coronacrisis voortduurt, hoe groter de impact van het virus en de maatregelen op uw organisatie. De kans is groot dat deze periode ook gevolgen geeft voor uw personeel. Wellicht moet u inkrimpen om deze periode door te komen of heeft u juist nieuwe kansen gepakt die vragen om ander personeel. Scenario's als deze kunnen lastige vragen met zich meebrengen voor u als werkgever. Hoe gaat u om met deze veranderingen en wat zijn de (financiële) gevolgen daarvan voor u en uw onderneming. Uiteraard kunnen wij u hierin adviseren en begeleiden.

Vraagstukken over werk, loon en corona
Door corona krijgt u ook te maken met vraagstukken waar u eerder misschien nooit mee geconfronteerd werd. Vragen als: moet ik mijn werknemer doorbetalen als deze in quarantaine moet vanwege een huisgenoot? En wat zijn de mogelijkheden als een werknemer met klachten thuiszit? Lees meer in de blog over werk, loon en corona.

Thuiswerken
De pandemie dwingt veel werkgevers tot een nieuwe werkelijkheid: (meer) thuiswerken. De verwachting is dat bij veel organisaties dit een belangrijk onderdeel zal blijven, ook na het coronatijdperk. Dat heeft gevolgen voor mobiliteit, werkkostenregeling, etc. Het is dan ook goed om daar nu al op voor te bereiden. Meer informatie hierover kunt u vinden in deze whitepaper.

Meer informatie

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kunt u de volgende websites raadplegen:
- RIVM
- Rijksoverheid
- Corona-loket KvK
- RVO

Afspraken en kantoorbeleid

Onze medewerkers werken grotendeels (online) vanuit huis en indien nodig op kantoor. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om afspraken digitaal* of telefonisch te laten plaatvinden. Afspraken die persoonlijk gevoerd moeten worden, kunnen op kantoor plaatsvinden rekening houdend met de basisregels vanuit de overheid. 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over ons beleid omtrent corona en de daaruit volgende maatregelen, vastgelegd in een protocol. Dit betreft onder andere zaken op het gebied van (persoonlijke) hygiëne en wat te doen bij klachten (thuiswerken en testen). We volgen hierin de informatie en richtlijnen van de overheid en het RIVM. Vanuit directie en staf is een kernteam ingesteld dat actief de informatie volgt, waar nodig aanpast en deelt met de organisatie.

* Wij werken binnen kantoor met Microsoft Teams en kunnen u uitnodigen door middel van een afspraakverzoek vanuit Outlook. Via de afspraak in Outlook kunt u deelnemen aan het gesprek, ook als u zelf niet met Microsoft Teams werkt. De afspraak opent dan in de browser. Gevraagd kan worden om toegang te geven tot microfoon en video. Binnen deze afspraak kan ook het scherm gedeeld worden.

Bereikbaarheid kantoren en vragen

Onze kantoren zijn open. Aarzel niet om (telefonisch) contact op te nemen, wij staan altijd voor u klaar. Neem waar nodig direct contact op met uw aanspreekpunt binnen Visser & Visser.

Heeft u nog vragen of aanvullende informatie nodig? Neem dan contact op met André in ’t Veld via aintveld@visser-visser.nl of 088 337 72 00.

 

{{ errors.first("field_211") }}

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur