Aanpassing verlaagd tarief walstroom
Als een schip aan de kade ligt, kan stroom wor-den afgenomen vanaf de wal. Hierdoor wordt het milieu ontzien. Nu geldt voor deze stroom een verlaagd tarief als de walstroominstallatie beschikt over een zelfstandige aansluiting. Dit is niet altijd het geval. Soms wordt de stroom bijvoorbeeld betrokken vanaf een havengebouw. Het begrip walstroominstallatie wordt nu uitgebreid, zodat in meer situaties het verlaagd tarief van toepassing is. De installatie moet dan wel voorzien zijn van een geschikte meetinrichting. In lagere regelge-ving wordt opgenomen waaraan deze meetin-richting moet voldoen.

Energiebelasting en batterijopslag
Bij energieopwekking wordt niet alle energie gebruikt. Tegenwoordig wordt de overtollige energie opgeslagen in batterijen. Hierdoor ont-staat dubbele heffing: eerst wordt de levering van de energie aan de energieopslagfaciliteit belast met energiebelasting en vervolgens ook nog eens de levering aan de verbruiker. Voorgesteld wordt om de heffing voor de levering aan de energie-opslagfaciliteit onder voorwaarden vrij te stellen van energiebelasting.

Postcoderoosregeling voor nieuwe leden
Volgens de Postcoderoosregeling mochten be-drijven die elektriciteit leveren aan de leden van de coöperatie voor een periode van vijftien jaar een verlaagd tarief in de energiebelasting toepas-sen. De Postcoderoosregeling is nu alleen nog toe te passen volgens overgangsrecht. Dit over-gangsrecht geldt niet voor nieuwe leden die vanaf 1 april 2021 toetreden. Het Belastingplan 2022 bevat een versoepeling met terugwerkende kracht tot 1 april 2021: als een oud lid vertrekt, heeft een nieuw lid dat het oude lid vervangt wel recht op de voordelen van de Postcoderoosrege-ling gedurende de resterende looptijd voor de coöperatie.

  • Let op! De vervanging van een lid doet de termijn van vijftien jaar niet opnieuw ingaan.

Aardgas
Er zijn enkele bijzondere regelingen in de ener-giebelasting. Er is een vrijstelling voor aardgas dat niet als brandstof wordt gebruikt of als addi-tief of vulstof in aardgasvervangende producten. Daarnaast is er een nihiltarief voor aardgasver-vangers die als brandstof worden gebruikt in de inrichting waarin zij zijn ontstaan. Ook bestaat er een raffinaderijvrijstelling. Een samenloop van deze regelingen kan ertoe leiden dat in het geheel geen energiebelasting wordt geheven. Dit hef-fingslek wordt via een wetswijziging in de toe-komst voorkomen.

Sneller aanpassen kinderopvangtoeslag
Om het aantal terugvorderingen van kinderop-vangtoeslag (KOT) te beperken, worden kinder-centra en gastouderbureaus verplicht maandelijks gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken over de per ingeschreven kind afgenomen op-vang. Door de hoge frequentie kan de Belasting-dienst vroegtijdig afwijkingen signaleren tussen de aangevraagde KOT en de werkelijke situatie. Bij afwijkingen informeert de Belastingdienst de ouders, zodat deze hun eerdere aanvraag kunnen wijzigen en (terug)betalingsproblemen worden voorkomen.

  • Let op! Ouders moeten nog steeds zelf de gegevens van hun aanvraag wijzigen. De Belastingdienst geeft een signaal af, maar past zelf niets aan.

Vergoeding hulp bij aanvraag toeslag
Sommige partijen bieden kosteloos hulp aan bij het elektronisch aanvragen van toeslagen. Die partijen hebben daarvoor eHerkenning niveau 3 (eH3) nodig. EH3 is enkel beschikbaar tegen betaling. Het kabinet wil deze belemmering en eventuele toekomstige belemmeringen voor het aanvragen van toeslagen weghalen. De Belasting-dienst kan de aanvrager en de ondersteuner daar-voor voortaan middelen ter beschikking stellen. Zo kan een vergoeding worden gegeven voor de aanschafkosten van eH3 door partijen die koste-loos helpen bij het aanvragen van toeslagen.

Tegemoetkoming schrijnende gevallen
In het kader van de toeslagenaffaire is gebruik gemaakt van beleidsbesluiten om snel tegemoet-komingen te kunnen uitbetalen. Dit heeft als nadeel dat adviesorganen en parlement niet vol-doende betrokken werden. Het kabinet wil een betere juridische grondslag voor tegemoetkomin-gen bij schrijnende gevallen als gevolg van onte-recht handelen van de Belastingdienst. Zo kan toch snel een tegemoetkoming worden verleend. Omdat bij de uitvoering van een tegemoetko-ming informatie nodig is, wordt ook voorzien in een bepaling voor het uitwisselen van gegevens.

Wetsvoorstel cameratoezicht Douane
Binnenkort wordt bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om het cameratoezicht door de Douane een wettelijke grondslag te ge-ven. Op advies van de Raad van State wordt dit een apart wetsvoorstel. Eerder had de regering in dit wetsvoorstel ook bepalingen opgenomen over de grondslag voor het uitwisselen van gegevens tussen Douane, de Koninklijke Marechaussee en de Politie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangedrongen op een nadere uitwerking van dit voorstel. Vandaar dat dit in een later apart in te dienen wetsvoorstel wordt opgenomen.

TERUG NAAR PRINSJESDAGSPECIAL 2021

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

46EBAAA4-0E2F-4D6D-BB3D-982D08E25767

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur