*Onderstaande informatie is van 5 juni 2020 11.00 uur.

Om door de coronacrisis getroffen ondernemers te ondersteunen heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. De regeling is recent verlengd met drie maanden. In de tweede tranche (NOW 2.0) zijn enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de eerste tranche (NOW 1.0). Op deze pagina leest u hoe de regeling werkt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen NOW 1.0 en NOW 2.0. Tevens vindt u meer informatie over het proces voor het vaststellen van de subsidie. Elke situatie is maatwerk en daarom adviseren wij u om contact op te nemen met uw adviseur als u een aanvraag wilt doen of meer informatie hierover wilt. 

NOW 1.0

Tot wanneer kan ik een vraag indienen voor NOW 1.0?
Vanwege enkele wijzigingen, is de aanvraagtermijn verlengd tot en met 5 juni 2020.

Heb ik recht op de NOW?
U heeft recht op de NOW als u gedurende drie maanden last heeft van een omzetverlies van minstens 20%. U kunt dan een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode maart tot en met mei 2020 (subsidieperiode) krijgen van maximaal 90%. De tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling. Bijvoorbeeld bij 50% omzetdaling krijgt u 45% van de totale loonsom gecompenseerd door de overheid.

Welke voorwaarden zijn er?

Een belangrijke voorwaarde is dat u uw werknemers hun reguliere salaris moet blijven doorbetalen. Ook mag u tijdens de subsidieperiode geen verzoek doen tot ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ontslag kan namelijk tot een fikse strafheffing leiden, zoals u hier kunt lezen. Daarnaast geldt een informatieplicht voor u als werkgever richting de ondernemingsraad of bij het ontbreken daarvan, de werknemers over de uiteindelijke subsidieverlening.

Hoe wordt mijn omzetdaling berekend?
Voor de berekening van uw omzetdaling wordt gekeken naar uw omzet in januari tot en met december 2019. 25% van die omzet wordt vergeleken met de verwachte omzet in de meetperiode. De meetperiode is een periode van drie aaneengesloten kalendermaanden vanaf 1 maart 2020. Dat is meestal de periode maart-april-mei 2020. Deze periode kan ook later starten, bijvoorbeeld als uw omzetdaling past later zichtbaar is. Dan kunt u als meetperiode april-mei-juni 2020 of mei-juni-juli 2020 kiezen.

Het verschil tussen 25% van uw omzet 2019 en de omzet in de meetperiode geldt als het omzetverlies. Op basis van dit verlies krijgt u de compensatie. Omdat dit verlies voor u nog niet altijd duidelijk is op het moment van aanvraag, krijgt u een voorschot van 80% van de verwachte vergoeding uitgekeerd. Achteraf wordt het daadwerkelijke omzetverlies vastgesteld.

Wij adviseren u om een periode te kiezen waarin u de meeste omzetdaling verwacht, om zo optimaal gebruik te maken van de NOW. Let wel: hoe later u de aanvraag indient, des te later ontvangt u de subsidie van de overheid op uw bankrekening. In de tussentijd dient u uiteraard wel in staat te zijn om tot die tijd de loonkosten van uw werknemers te kunnen blijven voldoen.

Als u na 1 januari 2019 met uw onderneming bent gestart of na die datum een andere onderneming hebt overgenomen, neem dan contact met uw adviseur op over de berekening van de omzetdaling.

Waaruit bestaat de loonsom?
U krijgt een deel van de loonsom vergoed. Dit is het zogenaamde “sociale-verzekeringsloon” dat in uw loonaangifte over januari 2020 (referentiemaand) staat. Als vergoeding voor uw werkgeverslasten, zoals pensioen en vakantiegeld, wordt hier 30% bij opgeteld. Ook geldt er een maximum van € 9.538 per werknemer per maand (veelverdieners). Boven dit bedrag krijgt u geen vergoeding voor de betreffende werknemer(s). Het is belangrijk voor de NOW-regeling dat u steeds tijdig de aangifte loonheffingen indient.

Wat als ik geen loonsom in januari 2020 of november 2019 had?
Aanvragers met een 0-loonsom in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 en november 2019, maar die wel een loonsom in maart t/m mei 2020 hebben, komen alsnog in aanmerking voor de NOW. Indien u nog geen aanvraag heeft ingediend dan kunt u dat alsnog doen. Indien u wel een aanvraag heeft ingediend en eerder een afwijzende beschikking heeft ontvangen, zal u door het UWV worden benaderd.

Wat als de loonsom in de subsidieperiode lager is dan in de referentiemaand?
Als uw totale loonkosten dalen, daalt ook de tegemoetkoming. De stelregel is dat met iedere euro waarmee de loonsom in de subsidieperiode ten opzichte van januari 2020 daalt, de subsidie met € 1,17 daalt. Hoe de strafheffing in de praktijk uitwerkt, kunt u hier lezen.

Indien de loonsom in januari 2020 hoger is, omdat daarin een dertiende maand is begrepen, geldt het volgende. Een eventuele dertiende maand die bijvoorbeeld in januari is uitbetaald, wordt door het UWV bij de vaststelling van de subsidie uit de loonsommen ‘gefilterd’. Dit houdt in dat het voorschot weliswaar hoger kan zijn dan het subsidiebedrag waarop uiteindelijk recht bestaat, maar in dit geval er geen strafheffing plaatsvindt.

Wat als de loonsom in de subsidieperiode juist hoger is dan in de referentiemaand?
Indien de loonsom van maart tot en met mei 2020 hoger is dan de loonsom van driemaal januari 2020, wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij de vaststelling. Hierbij worden de loonsommen van april en mei gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei 2020). Een eventuele verhoging wordt bij de vaststelling van de subsidie nabetaald. De bevoorschotting blijft onveranderd, ook voor nieuwe aanvragers. Deze maatregel geldt voor alle aanvragers met een hogere loonsom in maart t/m mei 2020 dan in januari 2020.

Hebben flexwerkers ook recht op de regeling?
Ook flexwerkers hebben recht op de regeling. Er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept u daarom op om flexwerkers zoveel mogelijk door te betalen.

Heb ik als directeur-grootaandeelhouder (dga) recht op NOW?
U heeft alleen recht op NOW als u als dga sociaal-verzekerd bent voor de WW of de WIA. Veel dga’s zijn dit niet. Zij hebben helaas geen recht op de regeling.

Hoe werkt het als mijn onderneming meerdere BV’s heeft?
De NOW geldt voor uw gehele concern. Dat betekent dat het omzetverlies op groepsniveau moet worden berekend. Voor alle loonheffingennummers binnen uw concern wordt dan dezelfde omzetdaling evenals dezelfde meetperiode opgegeven. Wel moeten alle BV’s apart de NOW-tegemoetkoming aanvragen. Of sprake is van een groep wordt bepaald volgens de formele regels van de jaarverslaggeving.

Wat als de omzetdaling in één BV wel, maar op concernniveau niet minimaal 20% bedraagt?
Tot voor kort kon in dat geval geen beroep worden gedaan op de NOW-regeling. Dit wordt aangepast. Individuele werkmaatschappijen kunnen nu ook op basis van hun eigen omzetdaling (in plaats van op concernniveau) een NOW-aanvraag indienen, mits de omzetdaling op concernniveau lager is dan 20% en in het concern geen personeel-bv aanwezig is.

Aan deze mogelijkheid zijn extra voorwaarden verbonden. Zo geldt er een verbod voor concerns om over 2020 dividend of bonus uit te keren dan wel eigen aandelen in te kopen. Bovendien dient de werkmaatschappij een akkoord te hebben met de vakbeweging of een vertegenwoordiging van werknemers over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Daarnaast worden door aanvullende accountantscontroles waarborgen gesteld om strategisch gedrag te beperken.

Vanaf wanneer krijg ik mijn voorschot uitbetaald?
Het UWV neemt alle aanvragen in behandeling. Het UWV is momenteel hun loket aan het testen en gaat als het goed is 6 april open. U kunt dan tot en met 5 juni 2020 NOW aanvragen. U geeft bij de aanvraag uw verwachte omzetdaling op. Bij een positieve beoordeling keert het UWV dan een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming uit, in drie termijnen. De eerste termijn kunt u binnen 2 à 4 weken na de aanvraag verwachten.

Is er een voorbeeld van hoe de regeling werkt?
Stel: Restaurant B.V. had in heel 2019 een omzet van € 1.000.000. 25% daarvan is € 250.000. In de maanden maart-april-mei 2020 moet het restaurant sluiten vanwege corona en slinkt de verwachte omzet tot € 100.000 met nog alleen afhaalbestellingen. Het verwachte omzetverlies bedraagt dus 60%. De tegemoetkoming bedraagt 90% hiervan, dus 54%.

De loonsom van Restaurant B.V. is in de maand januari 2020 € 60.000. Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt dit bedrag vermeerderd met 30%. Dat maakt € 78.000. De tegemoetkoming bedraagt 54%, dus afgerond € 42.000 per maand. 80% van dit bedrag wordt als voorschot uitgekeerd door het UWV. Restaurant B.V. ontvangt dus de komende maanden afgerond € 34.000 per maand als tegemoetkoming in de kosten. Na afloop van de regeling wordt er een definitieve berekening opgesteld, waarbij het exacte omzetverlies wordt vastgesteld en eventueel de resterende 20% van de subsidie wordt uitbetaald. 

Vaststelling subsidie

​Vanaf wanneer kan ik een aanvraag om vaststelling van de subsidie indienen?
Binnen 24 weken na 6 oktober 2020 dient u als werkgever om vaststelling van de subsidie te verzoeken. Dit verzoek kan worden ingediend middels een nader vast te stellen formulier. Als u echter ook een aanvraag onder NOW 2.0 indient, kan het verzoek om vaststelling van de subsidie pas na het tweede tijdvak worden ingediend.

Hoe werkt de beoordeling achteraf?
U dient bij het verzoek om vaststelling van de subsidie, eventueel met een accountantsverklaring, aan te geven wat uw definitieve omzetdaling is geweest in de meetperiode. Vervolgens zal er een eindafrekening volgen, waarbij u subsidie moet terugbetalen als uw omzetdaling uiteindelijk lager blijkt te zijn dan verwacht.

Wanneer is er een accountantsverklaring verplicht?
In de volgende gevallen is een accountantsverklaring vereist:
 • bij een voorschot van € 100.000 of meer;
 • bij een vaststellingsbedrag van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het voorschot); of
 • indien een beroep wordt gedaan op de regeling, waarbij de omzetdaling wordt berekend op het niveau van de individuele B.V. in plaats van op concernniveau. 
Wanneer heb ik een derdenverklaring nodig?
In de volgende situaties hebt u geen accountantsverklaring maar een ‘derdenverklaring’ nodig:
 • bij een voorschot van € 20.000 of meer; dan wel
 • bij een vaststellingsbedrag van € 25.000 of meer (ongeacht de hoogte van het voorschot).
Wat is een derdenverklaring?
Een derdenverklaring is de verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie, waarin de omzetdaling wordt bevestigd. De Belastingdienst vraagt ook om zo’n derdenverklaring, bij een verzoek om uitstel van betaling wegens bijzondere omstandigheden.

Wordt de aanvraag openbaar gemaakt?
Ja, bepaalde informatie wordt op de website van het UWV gepubliceerd. Hierbij gaat het om de naam en het adres van de werkgever, het verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie. 

NOW 2.0

​Is er al meer bekend over de tweede tranche?
Ja, de hoofdlijnen van NOW 2.0 zijn inmiddels bekend. Hierbij zijn tevens diverse punten aangepast ten opzichte van NOW 1.0. Dit leest u hieronder, waarbij wordt opgemerkt dat de regeling nog niet officieel is gepubliceerd. Dit houdt in dat de regeling op bepaalde punten zoals de ontslagboete, nog kan wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina vermeld.

Vanaf wanneer kan ik een aanvraag voor NOW 2.0 indienen?

De aanvraag voor NOW 2.0 zal vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 kunnen worden ingediend.

Kan ik ook een aanvraag indienen als ik eerder geen beroep heb gedaan op NOW 1.0?
Ja, NOW 2.0 staat open voor alle werkgevers, ook indien eerder geen aanvraag onder NOW 1.0 is ingediend, mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan.

Wat is er gewijzigd ten opzichte van NOW 1.0?

De hoofdregel is dat de voorwaarden van NOW 1.0 ook gelden voor NOW 2.0. Onder NOW 2.0 zijn de volgende punten gewijzigd:
 • Subsidieperiode: 1 juni tot en met 31 augustus 2020
 • Meetperiode omzetdaling: keuze uit drie aaneengesloten kalendermaanden juni-juli-augustus 2020, juli-augustus-september 2020 of augustus-september-oktober 2020. 
 • Let wel, bij een tweede aanvraag dient de meetperiode aan te sluiten op de gekozen meetperiode van NOW 1.0. Voorbeeld: meetperiode onder NOW 1.0 was april-mei-juni, dan is de meetperiode onder NOW 2.0 automatisch juli-augustus-september. 
 • Als referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020 genomen. 
 • De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%. 
 • De strafheffing bij ontslag wordt aangepast. Nadere details volgen. 
 • Als er een accountantsverklaring vereist is, geldt tevens dat er geen dividend of bonus mag worden uitgekeerd dan wel eigen aandelen mogen worden ingekocht over 2020. 
 • De werkgever dient bij de aanvraag te verklaren dat bij een eventueel massaontslag (bij 20 of meer werknemers in één regio) eerst minimaal vier weken wordt overlegd met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en de aanvraag voor ontslag niet eerder zal worden ingediend dan vier weken nadat de melding aan de vakbeweging is gedaan. 

Deze pagina wordt geactuliseerd zodra er nieuwe informatie bekend is over de regeling en maakt onderdeel uit van onze corona supportpagina. Vragen kunt u (bij voorkeur) stellen via onderstaand formulier of via now@visser-visser.nl. Wij houden u op de hoogte!


{{ errors.first("field_76") }}
{{ errors.first("field_77") }}
{{ errors.first("field_78") }}
{{ errors.first("field_79") }}
{{ errors.first("field_80") }}
{{ errors.first("field_81") }}
{{ errors.first("privacy") }}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur