Op Prinsjesdag 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën de zogenaamde rekening-courantmaatregel aangekondigd. Doel van deze maatregel was het tegengaan van hoge rekening-courantschulden van DGA’s bij hun eigen BV. Bij nadere bestudering van de plannen blijkt het niet alleen te gaan om echte rekening-courantverhoudingen, maar worden ook leningen die op zakelijke voorwaarden zijn aangegaan met de eigen BV getroffen.

Begin maart heeft het Ministerie van Financiën het concept-wetsvoorstel voor deze maatregel gepubliceerd. Via een internetconsultatie kon worden gereageerd op dit voorstel van de ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, zoals de officiële naam luidt. Vanuit Visser & Visser hebben wij substantiële bezwaren tegen de regeling zoals deze nu wordt voorgesteld. Deze bezwaren hebben wij gedeeld met het Ministerie van Financiën met als doel dat de regeling alsnog op cruciale onderdelen wordt aangepast.

Hieronder een kort overzicht van de voorgestelde maatregelen. Daarna ga ik in op enkele van onze bezwaren tegen deze maatregelen.


De regeling in het kort

Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) moeten vanaf 2022 box 2-belasting betalen voor zover ze meer dan € 500.000 lenen van hun BV. Dit betekent concreet een heffing van 26,9% over het geleende bedrag boven € 500.000. Het doel van de lening is hierbij niet van belang. Ook als de lening is aangegaan om bijvoorbeeld in box 3 te beleggen in effecten of in een vastgoedportefeuille is de heffing verschuldigd.

Leningen voor de eigen woning worden wel uitgezonderd, waarbij voor nieuwe leningen de aanvullende voorwaarde wordt gesteld dat hiervoor via de notaris een recht van hypotheek wordt gevestigd.

De regeling werkt technisch als volgt. Bij een leningbedrag groter dan € 500.000 wordt het meerdere gezien als een ‘fictief regulier voordeel uit aanmerkelijk belang’ en belast met 26,9% aanmerkelijkbelangheffing. Dit is vergelijkbaar met de heffing over een dividenduitkering. De heffing heeft alleen gevolgen voor de aanmerkelijkbelangheffing, voor het overige blijft de lening bestaan.

De aanmerkelijkbelanghouder wordt niet individueel maar gezamenlijk met zijn partner in de heffing betrokken, ongeacht wie de schulden is aangegaan. Samen geldt maar één keer het drempelbedrag van € 500.000.

De maatregel geldt overigens ook voor schulden die verbonden personen (bijvoorbeeld de kinderen van de DGA) hebben aan de BV. De leningen van de kinderen worden dan samengeteld met de schuld van de ouders en voor zover het totaalbedrag meer is dan € 500.000 direct belast bij de ouders.


Onze bezwaren

Het Ministerie bedoelt bovenmatig lenen bij de BV tegen te gaan. De voorgestelde maatregel betekent echter een bovenmatige heffing waartegen wij bezwaren hebben.

Zo is er in het voorstel geen adequate overgangsregeling opgenomen voor bestaande leningen. Dit kan leiden tot grote liquiditeitsproblemen. Bijvoorbeeld voor de DGA die een lening van € 10.000.000 is aangegaan voor de financiering van een vastgoedportefeuille in privé. De acute heffing van 26,9% over het leningbedrag (voor zover meer dan € 500.000) betekent een substantiële belastingafdracht, met mogelijk een liquiditeitsprobleem of zelfs gedwongen verkoop van beleggingen tot gevolg.

Bovendien maakt het huidige wetsvoorstel inbreuk op het uitgangspunt dat altijd zakelijk gehandeld moet worden met de eigen BV. Het verstrekken van een zakelijke lening door de BV aan de DGA (groter dan € 500.000) tegen zakelijke voorwaarden (rente, aflossing en zekerheid) is namelijk onder de nieuwe regeling fiscaal niet meer onbelast toegestaan.

Reden waarom wij het Ministerie onder meer hebben verzocht leningen met zakelijke leningsvoorwaarden te ontzien en tevens te zorgen voor een goede overgangsregeling voor bestaande leningen. 

Het vervolg

De beoogde ingangsdatum van de regeling is 1 januari 2022. Naar verwachting wordt het definitieve wetsvoorstel in de zomer ingediend bij de Tweede Kamer. Wij hopen dat het Ministerie rekening houdt met de knelpunten zoals deze vanuit de praktijk zijn aangedragen. Wij houden u op de hoogte!

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur