De wet- en regelgeving volgt zich in rap tempo op. Vandaar dat wij hebben gemeend om kort aan te geven welke regelgeving er voor de mondzorgpraktijken geldt. Met name op het gebied van de samenloop van de NOW-regeling en de continuïteitsbijdrage. Op basis hiervan kan je checken of alle zaken zijn aangevraagd en/of in werking zijn gezet. Op welke regelingen kunt u als tandarts aanspraak maken?

Globaal kunnen de compensatiemaatregelen worden verdeeld in twee maatregelen:

 1. De continuïteitsbijdrage
 2. De financiële maatregelen

 

Continuïteitsbijdrage

De regeling voor de continuïteitsbijdrage ziet er kort samengevat als volgt uit:

 1. Geldt alleen voor verzekerde zorg (basispakket en aanvullend); Of u wel of niet een contract met een zorgverzekeraar heeft is niet van belang.
 2. Afhankelijk van de branche bedraagt de bijdrage 60-85% van de omzet.
 3. Vanaf 1 mei kan er via VECOZO worden aangevraagd en zal er in mei worden uitbetaald. Hoe de bijdrage precies wordt berekend en hoeveel precies, ook in relatie met gecontracteerd en/of ongecontracteerde zorg, is op dit moment nog niet geheel duidelijk.
 4. De continuïteitsbijdrage behoeft niet te worden terugbetaald, echter bij de vaststelling wordt:
  • rekening gehouden met de reguliere productie in de van toepassing zijnde periode (maart t/m waarschijnlijk mei), en
  • hogere productie als gevolg van inhaal daarna wordt verrekend met de ontvangen bijdrage.
 5. Op 16 april ging bij VECOZO het loket open voor de mondzorg in geval van de aanvraag van de vooruitbetalingsregeling van de bijdrage. Deze is bestemd voor degenen die echt niet kunnen wachten tot mei en is vooralsnog alleen open voor gecontracteerde zorgaanbieders. Degenen zonder contract dienen eerst voor 2020 alsnog een contract met één preferente verzekeraar af te sluiten alvorens voor de vooruitbetalingsregeling in aanmerking te komen.
 6. Onduidelijk is of ongecontracteerde zorgaanbieders voor de normale continuïteitsbijdrage (dus niet de vooruitbetaling) ook alsnog een contract met één preferente zorgverzekeraar moeten afsluiten. Gelet op de voorwaarden genoemd onder 4a en 4b verwacht ik dat dat wel het geval zal zijn.
 7. Er komt nog een regeling waardoor de extra kosten in verband met corona met terugwerkende kracht vanaf 1 maart kunnen worden gedeclareerd. Op dit moment is nog niet duidelijk wat er onder die extra kosten moet worden verstaan. Wanneer daar ook de extra personeelskosten (bijvoorbeeld overwerk i.v.m. de inhaalzorg) onder zouden vallen, dan zou dat nog om substantiële bedragen kunnen gaan.

Indien in het theoretische geval alle misgelopen omzet zorgverlening ter zijner tijd alsnog wordt ingehaald, dan zal de continuïteitsbijdrage volledig worden verrekend met de bijdrage. Er wordt in de brieven van Zorgverzekeraars Nederland ook duidelijk gesteld dat een en ander dan niet mag leiden tot hogere zorgkosten. Haalt men niet alles in, dan kan een gedeelte van de bijdrage worden behouden. Probleem zal echter zijn dat men dat niet allemaal van tevoren weet. Indien de mondzorgondernemer over voldoende liquiditeiten beschikt, en er vrijwel zeker van is dat alle omzet te zijner tijd wordt ingehaald, dan is de overweging om de continuïteitsbijdrage niet aan te vragen te begrijpen. Echter, het kan zijn dat men dan ook de onder 7) genoemde declaratiemogelijkheid verliest en de inhaalzorg zal ongetwijfeld tot extra personeelskosten leiden.


Financiële maatregelen

Het Rijk heeft aan aantal financiële maatregelen ter beschikking gesteld. We behandelen de voor u van toepassing zijnde regelingen:

 • NOW-regeling

Indien de continuïteitsbijdrage niet wordt aangevraagd wil dat naar onze mening niet zeggen dat er dan volledig voor de NOW kan worden aangevraagd. Voor zover we tot op heden hebben kunnen lezen is de verzekerde zorg uitgesloten van de NOW-regeling. Dus het advies is om alleen voor de onverzekerde zorg NOW aan te vragen. Indien het lastig is om een splitsing te maken tussen verzekerde en onverzekerde zorg, dan zal er naar eer en geweten een schatting moeten worden gemaakt. Uit informatie van Infomedics blijkt dat landelijk gezien de verhouding verzekerd/onverzekerd 65/35 is, maar wij denken niet dat het verstandig is om daarop blind te varen. Wij vermoeden dat er grote regionale verschillen bestaan. In regio’s met een relatief lage koopkracht zal waarschijnlijk het aandeel verzekerde zorg nog hoger zijn, terwijl in regio’s met een relatief hoge koopkracht juist het tegenovergestelde zich waarschijnlijk zal voordoen. Afhankelijk van de regio zou ik bij die schatting hier rekening mee houden. Met betrekking tot de continuïteitsbijdrage is bij de zorgverzekeraars bekend wat per mondzorgpraktijk de verhouding verzekerd/onverzekerd is en de bijdrage wordt op basis van die verhouding dan ook uitbetaald. Indien er echter nu NOW dient te worden aangevraagd omdat de liquiditeit dat niet toestaat, dan is die verhouding dus nog niet bekend en zal er dus geschat moeten worden zoals hiervoor omschreven.

 • TOGS (€ 4.000 regeling)

Zoals ook bij de NOW-regeling geldt is deze regeling niet te combineren met de continuïteitsbijdrage. Wel is deze regeling te combineren bij onverzekerde zorg. Ons advies is dan ook om naast de NOW-regeling ook de TOGS-regeling aan te vragen.

 • Uitstel van betaling van belasting

Voor zover u nog geen uitstel heeft aangevraagd. Dit kan o.a. voor de volgende belastingen: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.

Voor meer informatie: www.visser-visser.nl/coronasupport.


Advies en hulp

Ten aanzien van de NOW-regeling is ons advies om bij voldoende liquiditeiten te wachten met de aanvraag en deze beslissing nog wat uit te stellen. Mocht je de gelden acuut nodig hebben dan kun je de NOW-regeling op basis van een schatting aanvragen. Daarnaast is ons advies om de continuïteitsbijdrage aan te vragen, maar indien mogelijk geen gebruik te maken van de optie om vooruitbetaling aan te vragen.

Deze blog is ook gepubliceerd op Medischondernemen.nl.

 

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur