Het coronavirus en de impact die zij heeft op organisaties, leidt tot de vraag op welke wijze verwerking in de jaarrekening 2019 dient plaats te vinden. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de geldende jaarverslaggeving, gebaseerd op de stand van de regelgeving en haar interpretatie d.d. 16 maart 2020:

 • Medio januari 2020 kwam in Nederland de eerste berichtgeving over het coronavirus. Voor jaarrekeningen 2019 met balansdatum 31 december 2019 is de huidige interpretatie van de verslaggevingsregels dat deze gebeurtenis in de regel kwalificeert als een gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum. 

 • Tenzij de continuïteitsveronderstelling vervalt (zie onder), vindt dientengevolge uitsluitend vermelding van deze gebeurtenis plaats in de jaarrekening (RJ 160.206 en RJ 160.404). Dit voor zover het coronavirus (naar verwachting) belangrijke financiële gevolgen heeft voor uw organisatie. Op grond van RJ 160.404 moet dan worden vermeld (onder ‘Gebeurtenissen na balansdatum’):
 1.       de aard van de gebeurtenis
 2.       een schatting van de financiële gevolgen, of een mededeling dat zulks niet mogelijk is.
 • Indien u de verplichting heeft tot het opstellen van een bestuursverslag, dient dit verslag op grond van RJ 160.407 een toelichting te bevatten over de (verwachte) invloed van het virus en de geldende maatregelen op de toekomstverwachtingen (‘toekomstparagraaf’). In lijn met RJ 400 zal het bestuursverslag de onzekerheden moeten duiden, de maatregelen die zijn getroffen om het risico te beheersen, alsmede de invloed van de onzekerheden op de toekomstverwachtingen.
 • Indien het coronavirus leidt tot ernstige onzekerheid over de continuïteit van uw organisatie, maar er bestaat een reële kans dat het geheel van de werkzaamheden zal kunnen worden voortgezet, mag de jaarrekening worden opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling (going concern). Op grond van RJ 170.305 dient in de toelichting een adequate uiteenzetting te worden opgenomen van de omstandigheden waarin uw organisatie verkeert.
 • Als het coronavirus leidt tot onontkoombare discontinuïteit van uw organisatie, vervalt de continuïteitsveronderstelling en dient de jaarrekening op liquidatiebasis te worden opgesteld. Dit leidt tot aanpassing van de (gebruikelijke) waarderingen in de jaarrekening en het opnemen van aanvullende toelichtingen. Zie RJ 170.2 voor een nadere duiding hiervan. 
 • Op het management rust de verantwoordelijkheid (als verantwoordelijke partij voor het opmaken van de jaarrekening) een beoordeling te maken van de mogelijkheid de continuïteit te handhaven. 

Neem contact op met uw accountant voor meer informatie over de verwerking in de jaarrekening en de toepassing ervan op uw specifieke situatie. 

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur