De afgelopen maanden zijn, op zijn zachtst gezegd, veelbewogen geweest. Allerlei belangrijke onderwerpen, zoals de brexit en de niet-aflatende handelsoorlog, domineerden de krantenkoppen. Voor u als ondernemer is het verre van duidelijk wat dit voor uw bedrijf allemaal kan betekenen. Sommige effecten spreken wellicht voor zich, maar andere gevolgen zijn veel minder duidelijk zichtbaar. Wat zeker is, is dat niemand zich hier prettig bij voelt. Wij hebben een aantal richtlijnen opgesteld om u te helpen een en ander op een rijtje te zetten en de risico's in kaart te brengen. Ook delen we een aantal van onze inzichten over hoe u deze zaken zou kunnen oppakken.


Risico's inventariseren: inzicht in uw bedrijf

Inzicht krijgen in welke gebeurtenissen van invloed kunnen zijn op uw bedrijf is op zich niet zo moeilijk: daarvoor is inzicht nodig in hoe uw bedrijf werkt. En wij snappen dat niemand uw bedrijf beter kent dan uzelf. Maar toch kan het geen kwaad om nog eens na te denken over uw bedrijfsmodel en uw bedrijfscyclus eens op papier te schetsen. Dit kan opmerkelijke inzichten opleveren. Waar koopt u uw grondstoffen in? Hoe doen deze economieën het in financieel en politiek opzicht? Is er sprake van fiscaal beleid dat binnenkort wordt ingevoerd? Is er technologie in uw bedrijfscyclus die zich snel ontwikkelt? Waar haalt u nieuw talent vandaan?

De tweede stap is een inventarisatie maken van alle aannames die van invloed kunnen zijn op kritieke economische gebeurtenissen. Stel dat u prognoses aan het maken bent voor de boekjaren 2020 en 2021. Een van uw projecten betreft het opzetten van een nieuw magazijn in het buitenland. Het project bestaat uit drie fases: de locatie voor het magazijn vinden, de mensen en middelen vinden, de nieuwe bedrijfsactiviteiten managen en tenslotte de bedrijfsactiviteiten opschalen. Het succes van fase drie is afhankelijk van het succes van de eerste twee fases. Wat betekent deze afhankelijkheidsrelatie voor uw prognose? Zijn uw aannames realistisch? Is er in uw financieringsovereenkomst ruimte voor vertragingen of wijzigingen aan deze stappen?


De jurist en de politicus 

Het zal voor u geen verrassing zijn dat de leden van team International Business van Visser & Visser vaak vragen voorgelegd krijgen over de politieke situatie in Nederland. Een betrouwbare en stabiele politieke en juridische omgeving draagt sterk bij aan de kans op een succesvolle investering. Het is echter mogelijk dat uw sector gevoelig is voor een verhoogd politiek risico. U kunt dit aan het lot overlaten, maar u kunt ook actief proberen om uw risico's te beperken. Zo zijn er bijvoorbeeld verzekeringspolissen op maat die dekking bieden tegen import- of exportverboden, schending van eigendomsrechten en zelfs tegen nationaliseren. Visser & Visser kan u helpen de gevolgen daarvan voor uw project, investering of prognose in te schatten. Ook kunnen wij als uw vertrouwde adviseur optreden en u een second opinion geven met betrekking tot uw huidige strategie en bijpassende leveranciers. 


Valutarisico 

Ook valutarisico’s spelen een grote rol. U kunt op allerlei manieren worden blootgesteld aan wisselkoersschommelingen. Het is van cruciaal belang dat u goed inventariseert welke invloed de volgende drie soorten risico's op uw bedrijf kunnen hebben. De 'transaction exposure' of 'contract exposure' (transactionele valutapositie) kan worden gedefinieerd als de mate van gevoeligheid van de gerealiseerde binnenlandse valutawaarden van de contractuele kasstromen van uw onderneming, uitgedrukt in vreemde valuta, voor onverwachte wisselkoersschommelingen. Aangezien de afwikkeling van de contractuele kasstromen van invloed is op de kasstromen van uw bedrijf in de binnenlandse valuta, wordt dit valutarisico vaak aangemerkt als kortetermijn economische blootstelling. Waar het hierbij op neerkomt is dat het transactierisico ontstaat door het afsluiten van contracten tegen een vaste prijs in een omgeving waar de wisselkoersen voortdurend in beweging zijn.

De 'economic exposure' of 'operating exposure' (economische of strategische valutapositie op de lange termijn) verwijst naar de mate waarin onverwachte veranderingen in de wisselkoersen van invloed kunnen zijn op de waarde van uw onderneming. Deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van de onderneming en daarmee op haar cashflow en marktwaarde. Dit betekent dat u misschien volledig in één valuta werkt, maar de lokale valuta in het land waar u werkt uw aankoop- of verkooptransacties verstoort (hiervan hebben zich recent sprekende voorbeelden voorgedaan).

De 'translation exposure' of 'accounting exposure' (valutapositie met betrekking tot herleiding in de munteenheid van verslaglegging) beschrijft de mogelijkheid dat de geconsolideerde jaarrekening van uw onderneming de gevolgen kan ondervinden van veranderingen in de wisselkoersen. Dit is een direct gevolg van de consolidatie, aangezien de jaarrekeningen van buitenlandse dochterondernemingen in de lokale valuta worden opgesteld en worden omgerekend naar de rapporteringsvaluta van de onderneming.


Hoe kunt u hier nu het beste mee omgaan?

Tijdens het doornemen van de vorige paragraaf heeft u zich misschien al afgevraagd of u genoeg doet tegen deze risico's. Ironisch genoeg blijkt uit empirisch bewijsmateriaal dat de meeste bedrijven hun vermogen om de markt te beoordelen overschatten. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat bedrijven die een neutrale positie innemen door hun valutarisico's af te dekken beter presteren dan de referentiegroep die bepaalde risico's niet of slechts gedeeltelijk afdekt en zelf zeer actief is wat betreft het beoordelen van deze posities.

Een goede vervolgstap is bepalen wat uw doelstellingen zijn met betrekking tot 'hedging', oftewel het afdekken van valutarisico's: wilt u de volatiliteit in uw cashflow en inkomsten beperken? Bent u bereid om bepaalde posities niet af te dekken? Hoeveel tijd en geld bent u bereid in het eigenlijke probleem te steken? Is uw hedging-strategie een afspiegeling van uw algehele bedrijfsstrategie?

Wij raden onze klanten sterk aan om een hedging-beleid op te stellen waarin ze ingaan op het volgende:

  • Een inventarisatie van het type valuta-positie of 'exposure' (zoals beschreven onder "Valutarisico");
  • Een richtlijn voor risicoverrekening ('netting');
  • Een richtlijn voor de afweging tussen kosten en baten (aangezien het gezien de kosten niet altijd zinvol is om bijvoorbeeld kleine contracten af te dekken);
  • Beleid met betrekking tot een actieve of passieve benadering;
  • Richtsnoeren voor verschillende methoden om risico's af te dekken (opties, futures, forwards);
  • Richtlijnen voor de productmix (zie de opmerkingen hieronder);
  • Grondslagen voor financiële verslaggeving (afhankelijk van de door u gehanteerde grondslagen zoals IFRS, NL GAAP, HGB).

Door dit gecentraliseerde beleid op te stellen, neemt het bewustzijn bij financieel functionarissen toe en nemen de risico's af.


Raadpleeg uw adviseur

Het International Business Team van Visser & Visser is u graag van dienst bij het daadwerkelijk in beleid vertalen van uw strategie en de operationele uitvoering van dat beleid. We kunnen samen kijken naar uw verschillende soorten valutaposities, risicoverrekening, de keuze voor bepaalde instrumenten (forwards versus opties), risicodrempels, fiscale- en verslaggevingskwesties. Bovendien volgen wij een resultaatgerichte aanpak, zodat u uw theoretische beleid naar de dagelijkse praktijk kunt vertalen. Mocht u hierover van gedachten willen wisselen, dan bent u van harte welkom om contact op te nemen met een van onze adviseurs of met mijzelf.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur