Blog

Het (para)medische beroep toch btw vrijgesteld!

Geplaatst op 29 juni 2015
Mogelijk past Nederland de btw-vrijstelling voor diverse (para) medische beroeps-beoefenaren te strikt toe. Deze medische vrijstelling houdt de gemoederen al jaren bezig. De discussie gaat hierbij over de vraag of medische beroepsbeoefenaren, die niet in het BIG-register zijn ingeschreven, toch gebruik kunnen maken van de btw-vrijstelling. Op grond van de btw-richtlijn en de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie EG (hierna: HvJ EG) zijn hiervoor argumenten te noemen. De discussie heeft inmiddels geleid tot het starten van diverse proefprocedures tegen de Belastingdienst over de toepassing van de btw-vrijstelling.

Is de Nederlandse wetgeving in strijd met de Europese btw-richtlijn?

De btw-richtlijn vormt de grondslag voor de medische vrijstelling. Op grond van de richtlijn mogen lidstaten de medische en paramedische beroepen waarvan de diensten zijn vrijgesteld, zelf omschrijven. Sinds 1 januari 2013 wordt in dat verband voor de Nederlandse Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet omzetbelasting) aangesloten bij de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

btw-vrijstelling

Volgens de Wet omzetbelasting geldt de btw-vrijstelling alleen voor diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een (para)medisch beroep die hiervoor een gerichte opleiding hebben gevolgd waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG, voor zover deze diensten behoren tot deskundigheid van dat beroep en onderdeel zijn van die opleiding.
Hoewel lidstaten een zekere vrijheid hebben bij de invulling en toepassing van de btw-vrijstelling in hun nationale wet, is die vrijheid niet onbegrensd. De begrenzing ligt in het doel van de vrijstelling en het beginsel van fiscale neutraliteit.

Doel van de medische vrijstelling

Het doel van de medische vrijstelling is het verlagen van de kosten van de medische verzorging om haar beter toegankelijk te maken voor het publiek (kostenaspect). Dit doel rechtvaardigt het om de vrijstelling alleen toe te passen als de medische verzorging professioneel en met voldoende kwaliteitsniveau uitgevoerd wordt. Dit betekent echter nog niet dat alleen een BIG- geregistreerde voor de vrijstelling in aanmerking zou moeten komen. De Wet BIG is namelijk niet exclusief qua kwaliteit. Zo heeft Advocaat-Generaal HvJ EG Kokott in de zaak Solleveld al gesteld dat het niet in overeenstemming is met het doel van de vrijstelling wanneer een handeling waarvan vaststaat dat deze als gezondheids-kundige verzorging van de mens moet worden aangemerkt, uiteindelijk toch met btw belast wordt omdat deze niet in een traditioneel beroepsprofiel past.

Beginsel van fiscale neutraliteit

Volgens jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie verzet het beginsel van fiscale neutraliteit zich er tegen dat soortgelijke diensten, die dus met elkaar concurreren, uit het oogpunt van btw ongelijk worden behandeld. Het valt daarom te betwijfelen of het beginsel van fiscale neutraliteit toelaat dat niet-reguliere behandelwijzen wel belast worden met btw, terwijl reguliere behandelingen door bijvoorbeeld artsen en fysiotherapeuten van btw vrijgesteld zijn. De gezondheidskundige verzorging van de mens moet, wanneer de beroeps-kwalificaties niet identiek zijn, toch als soortgelijk worden aangemerkt, voor zover deze voor de zorgontvanger (de “modale consument”) een gelijkwaardig kwaliteitsniveau heeft. In een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 29 mei 2015 oordeelde de rechtbank dan ook dat de kwaliteit van de chiropractiebehandeling door de chiropractor (geen opleiding BIG) als gelijkwaardig moeten worden aangemerkt aan die van de btw-vrijgestelde fysiotherapiebehandeling door een fysiotherapeut (wel opleiding BIG). Dat er sprake is van een verschil in behandeltechnieken staat niet in de weg dat vanuit de patiënt bezien sprake is van een gelijkwaardige kwaliteit. Dit brengt de rechtbank tot de conclusie dat het onthouden van de btw-vrijstelling aan de chiropractor in strijd is met het neutraliteitsbeginsel.

Bezwaar maken

Ook voor veel andere (para)medische beroepen dan chiropractor kan met succes beroep gedaan worden op de Europese btw-richtlijn. Denk onder andere aan:
  • Acupuncturisten
  • Osteopaten
  • Haptotherapeuten
  • Cognitieve gedragstherapeuten
  • Registerpodologen
  • Medische pedicuren
Bent u een (para)medicus en worden uw diensten met btw belast? Maak tijdig bezwaar tegen de btw-afdracht. Op deze wijze behoudt u uw rechten. Wellicht kunt u zich aansluiten bij een lopende proefprocedure door middel van het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Wilt u weten welke dienstverlening Visser en Visser biedt voor de medische branche? Kijk dan hier.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie