Blog

Subsidies steeds vaker met btw belast!

Geplaatst op 4 september 2014
Ontvangt u een subsidie? Houd dan rekening met de eventuele gevolgen hiervan voor de btw. In de praktijk wordt maar al te vaak gedacht dat over de subsidie geen btw verschuldigd is. Maar subsidies worden steeds vaker met btw belast. Hoe en wanneer leest u in dit blog.

Subsidie en btw

De subsidieontvanger is zich vaak niet bewust van zijn btw-risico’s:
  • Over de ontvangen subsidie dient soms btw afgedragen te worden door de subsidieontvanger
  • Een onbelaste subsidie kan invloed hebben op het terugvragen van de btw, die de subsidieontvanger zelf betaald heeft.
Per subsidie zullen de btw-consequenties beoordeeld moeten worden.

Wanneer is subsidie met btw belast?

In de praktijk worden subsidies aan ondernemers verstrekt om het verrichten van een bepaalde prestatie (activiteit) te stimuleren. Zo’n subsidie is dan met btw belast als er sprake is van: - verbruik van de prestatie door subsidieverstrekker of andere aanwijsbare derde en - een rechtstreeks verband tussen de subsidie en de prestatie die de ondernemer hiervoor moet verrichten.
Komt de activiteit niet ten goede aan een aanwijsbare afnemer of groep van afnemers, dan zal het meestal gaan om een activiteit ten behoeve van het algemeen belang. Deze subsidie is niet belastbaar voor de btw.

Subsidievormen

Er zijn diverse subsidievormen, waaronder als meest voorkomend genoemd kunnen worden de exploitatiesubsidies, de prijssubsidies en de budgetsubsidies.
  • Echte exploitatiesubsidies dienen om een exploitatietekort te dekken of om organisaties, die niet kostendekkend kunnen opereren, in stand te houden. Bij de verstrekking van deze subsidies ontbreekt doorgaans het rechtstreekse verband tussen de subsidie en de prestatie die de ondernemer hiervoor moet verrichten. Deze subsidie is daarom niet voor de btw belastbaar.
  • Dit ligt anders bij prijssubsidies. Van een prijssubsidie is sprake als er een duidelijk verband bestaat tussen de subsidie en de prijsverlaging. Denk bijvoorbeeld aan een attractiepark dat per verkochte entreekaart een subsidiebedrag van de gemeente ontvangt. In dat geval wordt in feite een deel van de vergoeding voor de prestatie door een ander dan de afnemer betaald. Deze subsidie is met btw belast.
  • Bij het verstrekken van een budgetsubsidie houdt de subsidieverstrekker toezicht op de besteding van de subsidie. De ondernemer ontvangt voor een bepaalde periode een bedrag waarvoor hij bepaalde taken moet uitvoeren. Of hierbij sprake is van btw-heffing hangt af van de feitelijke situatie. Mag de subsidieverstrekker in ruil voor de subsidie alleen toezicht houden op de besteding hiervan of is de invloed van de subsidieverstrekker groter?

Subsidievoorwaarden vooraf beoordelen

Subsidies worden steeds vaker onder (te) specifieke voorwaarden verstrekt waardoor zij vergelijkbaar zijn met het verrichten van diensten tegen betaling en btw belastbaar zijn. Wij adviseren u bij iedere subsidie vooraf vast te stellen of btw-heffing aan de orde is. Door aanpassing van subsidievoorwaarden kan btw-heffing vaak voorkomen worden.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie