Blog

Pensioen uitfaseren. Hoe doe je dat?

mr. Sjoerd van der Draai

Geplaatst op 29 maart 2017
Door: mr. Sjoerd van der Draai

Op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (en overige fiscale pensioenmaatregelen) aangenomen. Deze wet treedt op 1 april 2017 in werking. Voor de overige fiscale pensioenmaatregelen geldt dat zij al van kracht zijn per 1 januari 2017. Nu bent u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) aan zet. Wat gaat u doen met uw eigen beheer pensioen? Hier volgt een overzicht van de keuzes die u moet maken.

Pensioen uitfaseren doe je zo


pensioen uitfaseren

Deadline: 1 juli 2017Premievrij maken


Wanneer u als DGA uw pensioen nog niet premievrij heeft gemaakt moet u dat doen vóór 1 juli 2017. Dat is geen keuze. Premievrijmaking kan geschieden door een addendum en notulen.

Keuze 1: Externe pensioenpolissen naar eigen beheer halen?

Als u als DGA een deel van uw pensioen extern hebt opgebouwd bij een verzekeringsmaatschappij kunt u er voor kiezen om dat deel van uw pensioen (terug) te halen naar de B.V. Voordelen van het naar eigen beheer halen zijn bijvoorbeeld dat u zelf kunt beschikken over de middelen en naar eigen inzicht kan beleggen. Als u een hoger rendement met die middelen weet te behalen, levert u dat dus meer op. Nadelen van het naar eigen beheer halen zijn het mogelijk vervallen van garanties, de afkoopvoorwaarden, vervallen van een nabestaandendekking e.d. Laat u goed adviseren over de voor- en nadelen van de keuze door uw (WFT) adviseur.

Als aan de voorwaarden voor het terughalen naar eigen beheer wordt voldaan kan het pensioen worden overgedragen naar de B.V. mits de verzekeraar uw (volledige) verzoek daartoe heeft ontvangen vóór 1 juli 2017. Het is dan niet relevant of de administratieve afwikkeling door de verzekeraar op dat moment nog niet is afgerond.
pensioen uitfaseren

Deadline: 31 december 2017


Keuze 2: Pensioen in eigen beheer afkopen?

Als u uw pensioen in eigen beheer wenst af te kopen dan kunt u dat het beste doen in 2017. De belastingkorting die u kunt krijgen is dan het hoogst, namelijk 34,5%. Bij een afkoop in 2018 of 2019 bedraagt de korting 25% resp. 19,5%.

In het algemeen is afkoop voordelig als uw box 1 inkomen na AOW/pensioendatum dik in de 52% schijf wordt belast dan wel uw pensioenaanspraken juist heel erg beperkt zijn en u bijvoorbeeld van de B.V. af wenst. Uiteraard moet u over voldoende middelen beschikken om het pensioen af te kopen en de loonheffing direct te betalen.

Voor de afkoop is van belang dat er een afkoop-/afstandsovereenkomst wordt getekend door u, uw partner (!) en de B.V. Ook moeten de formulieren van de belastingdienst worden ingevuld en binnen een maand door de belastingdienst ontvangen zijn. Voor de partner dient een goede informatievoorziening te zijn en een (voorwaardelijke) compensatieregeling te worden getroffen.
pensioen uitfaseren

Deadline: 31 december 2019


Keuze 3a: Pensioen in eigen beheer omzetten in oudedagsverplichting?

Tot 31 december 2019 kunt u ervoor kiezen om uw pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Het is daarbij wel alles of niets.

In het algemeen is omzetting fiscaal pas voordelig als uw geschatte box 1 inkomen na AOW-datum hoger is dan circa € 35.000. Daarbij moet u rekening houden met hypotheekrenteaftrek e.d. U benut dan optimaal de fiscale tariefschijven.

Als u op lange termijn echter per saldo (tegenvallende) resultaten verwacht en/of onvoldoende liquide middelen, dan is omzetting bij een lager verwacht box 1 inkomen misschien ook al zinvol.

Voor de omzetting is van belang dat er een ODV, omzettings- /afstandsovereenkomst wordt getekend door u, uw partner (!) en de B.V. Tevens moeten de formulieren van de belastingdienst worden ingevuld en binnen een maand door de belastingdienst ontvangen zijn. Voor de partner dient een goede informatievoorziening te zijn en een (voorwaardelijke) compensatieregeling worden getroffen.

Keuze 3b: Oudedagsverplichting geheel of gedeeltelijk afstorten op een lijfrenteproduct

De oudedagsverplichting kunt u geheel of gedeeltelijk afstorten op een bancaire lijfrente of een lijfrenteverzekering. Daarmee kunt u een deel van uw pensioengeld uit de risicosfeer van de onderneming halen. U moet goed nagaan welk lijfrenteproduct voor u het meest geschikt is (beleggen of sparen en in het geval van het laatste: variabele of vaste rente). Afstorting hoeft niet per se voordelig te zijn, vooral als u zelf een beter rendement maakt binnen uw onderneming c.q. met uw beleggingen in de B.V. Gezien de historisch lage rentestand lijkt het voor lange termijn wegzetten tegen een lage rente niet voordelig.
Slotopmerkingen

Uitfaseren lijkt heel simpel maar is dat niet per se. Zo moet u in feite een korte financiële planning laten opstellen om de juiste keuze te maken voor afkoop, omzetting dan wel premievrij in stand laten (als u helemaal niets doet). Als het goed is zou de laatste variant premievrij in stand laten de meest voor de hand liggende keuze moeten zijn mits u in het verleden goed bent geadviseerd en de B.V. goed draait en dergelijke. Voor uitfaseren hoeft u dan niets te doen, behalve een goede regeling te treffen voor de toekomstige pensioenopbouw. Afkoop en omzetting kunnen daarentegen bewerkelijk zijn. De partnerproblematiek dient daarbij niet te worden onderschat.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie