Blog

Zes voordelen voor een samenwerkende huisarts

Harro de Haan AA RB FFP

Geplaatst op 6 februari 2017
Door: Harro de Haan AA RB FFP

Samenwerking voor de huisarts wordt steeds belangrijker. Door toenemende werkdruk, de macht van zorgverzekeraars en toenemende managementtaken wordt samenwerking steeds meer van belang. Een slimme en ondernemende huisarts onderkent dit en nut dit uit door samen te werken met personeel, andere praktijken, zorggroepen en ziekenhuizen. En ook samenwerking door inzet van slimme software en een goede adviseur. In dit blog geef ik u zes voordelen van samenwerking voor een huisarts. 


Wat zijn de 6 voordelen van een samenwerkende huisarts?


1.Terugdringen werkdruk 


Huisartsen nemen steeds meer taken over van de specialisten in het ziekenhuis. De dure ziekenhuiszorg verschuift naar de goedkopere huisartsenpraktijk. Daarbij maakt de toenemende vergrijzing dat de ouderenzorg steeds belangrijker wordt. Bovendien stijgt de groep ouderen met complexe problematieken. De toenemende werkdruk is een feit. Door samen te werken kunt u taken onderling meer verdelen. Doen waar u goed in bent en waar uw interesses liggen. Mijn advies is om focus aan te brengen in uw dienstverlening. Het is onmogelijk om het totale pakket van diensten op hoog niveau aan te bieden. Maak daarom keuzes in de werkzaamheden die u in uw eigen praktijk uitvoert en die u neerlegt bij de zorggroep.
2. Kwaliteit en bereikbaarheid 


Een trend binnen de huisartsenzorg - die tevens bijdraagt aan een hogere werkdruk - is het 24 uur per dag bereikbaar willen of moeten zijn. Avondspreekuren worden gangbaarder en digitale consulten doen steeds meer hun intrede. Dit heeft tot gevolg dat samenwerking tussen huisartsen veel belangrijker wordt. De samenwerking tussen praktijken en zorgroepen wordt intensiever. Of komt samen in een nieuw gezondheidscentrum. Belangrijk is ook dat de zorgverzekeraar extra vergoedingen toekent voor een adequate service en bereikbaarheid door een opslag op de inschrijftarieven van patiënten.
3. Waarnemers


De meeste huisartsenpraktijken werken al met waarnemers bij bijvoorbeeld ziekte, verlof of zwangerschap. Ook worden waarnemers aangetrokken voor het invullen van weekenddiensten of diensten op de huisartsenpost (HAP). Samenwerken met waarnemers wordt meer en meer belangrijk. Maar heeft u inzicht in alle kosten die met waarnemers gepaard gaan? En wat leveren zij op? Daarnaast is een goed geredigeerde overeenkomst van opdracht onmisbaar om fiscale risico’s te beperken!

Zes voordelen voor een samenwerkende huisarts


4. Betere onderhandelingspositie met zorgverzekeraars


De zorgverzekeraar doet het liefst zaken met grotere huisartsenpraktijken. De macht van de zorgverzekeraar zal de komende tijd mijns inziens toenemen. Schaalgrootte zorgt voor betere afspraken met de zorgverzekeraar. Innovatief ondernemerschap krijgt bij huisartsen ook meer voeten in de aarde. Innovatie in bijvoorbeeld e-Health (gezondheidsapps, digitale consulten, digitale bereikbaarheid) wordt gestimuleerd en extra beloond. Schaalgrootte maakt ook dat u afzonderlijke afspraken kunt maken met de zorgverzekeraar, al dan niet via de zorggroepen.
5. Meer inzicht


Om uw praktijk goed te kunnen sturen en kosten beheersbaar te houden is continue inzicht in de financiële positie van uw praktijk van levensbelang. Dit inzicht kunt u alleen goed krijgen als u gebruik maakt van slimme software, het huisartseninformatiesyteem (HIS) gekoppeld aan dashboards die real time informatie geven over omzet, personeelskosten en resultaat.

Hierbij zijn wat mij betreft drie stuurindicatoren van belang:

  • Omzet onderverdeeld naar aard en verdeeld over de segmenten: inschrijftarieven, consulten, ketenzorg en overige vormen van omzet, zoals resultaatafhankelijke afspraken met de zorgverzekeraars.

  • Het aantal consulten per patiënt, praktijk, per huisarts of per praktijkondersteuner.

  • Een gemiddelde omzet per patiënt, per consult en per medewerker.
    De kracht van dagelijks inzicht zit in eenvoud. Niet te veel informatie, maar de meest wezenlijke punten. Wanneer u slim gebruikt maakt van de juiste software kunt u gegarandeerd besparen op dit soort kosten. Door stuurinformatie krijgt u inzicht!


6. Kostenvoordelen 


Door groei in het aantal taken en werkzaamheden bij de huisarts ontstaan grotere praktijken. Bij grotere praktijken zijn er tal voor voordelen te behalen. Schaalvergroting is daarmee een logische stap om kostenvoordelen te behalen. Denk aan gezamenlijke inkoop, het gezamenlijk inzetten van een praktijkondersteuner (POH-GGZ of bijvoorbeeld een POH-Somatiek), maar ook het gezamenlijk benutten van huisvesting en wachtkamer. Mogelijk is een gezondheidscentrum iets voor uw praktijk.
Samen sterk!


Samenwerken wordt steeds belangrijker. Of het nu gaat om samenwerking tussen huisartsen, praktijken, zorggroepen, ziekenhuizen, personeel of accountant, samenwerking is onmisbaar voor elke huisarts. Alleen gaat u wellicht sneller, maar samen komt u verder!

Wilt u meer weten over onze dienstverlening voor medici? Kijk dan op: https://www.visser-visser.nl/branches/medici

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie