Blog

Afschaffing pensioen in eigen beheer: hoe kunt u sparen vanaf 2017?

mr. Sjoerd van der Draai

Geplaatst op 17 november 2016
Door: mr. Sjoerd van der Draai

Naar verwachting zal de Eerste Kamer der Staten Generaal op 20 december 2016 stemmen over het wetsvoorstel “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen”. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen valt het doek definitief voor pensioen in eigen beheer. Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen dan vanaf 1 januari 2017 in beginsel niet meer fiscaal gefacilieerd pensioensparen in hun eigen besloten vennootschappen (B.V.’s). 

Als het goed is zijn inmiddels bijna alle dga-pensioenregelingen premievrij gemaakt (stopgezet) en zijn de nodige aanpassingen in externe pensioenpolissen doorgevoerd.  U heeft nog tot 1 april 2017 hiervoor de tijd. Bent u dga? Dan zult u nu goed moeten gaan nadenken over:

 1. Hoe u voortaan wenst te sparen voor uw oude dag en

 2. Wat u wenst te doen met de reeds opgebouwde pensioenpot in de B.V.


Afschaffing pensioen in eigen beheer vanaf 2017: in dit blog leest u hoe u kunt sparen voor uw oude dag vanaf 2017. Lees ook wat u wenst te doen met de reeds opgebouwde pensioenpot in de B.V.

Er blijft bij de afschaffing pensioen in eigen beheer een aantal mogelijkheden over om pensioen te sparen. Hieronder zet ik vier mogelijkheden op een rij en benoem daarbij de voor- en nadelen:
1. De B.V. sluit voor u een pensioenpolis af bij een verzekeraar.


Uw pensioen wordt vanaf dat moment volledig verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. De B.V. betaalt dan premies aan de verzekeringsmaatschappij. Vanaf pensioendatum heeft u recht op een levenslange uitkering.

Voordelen: 

 • Veiligstelling. Het pensioen is veilig gesteld buiten de risicosfeer van de onderneming. Overigens vallen verzekeringen niet onder de depositogarantiestelsel dus hoe verzekerd is verzekerd?

 • Langleven risico. Uw langleven risico is afgedekt. De verzekeringsmaatschappij zal blijven uitbetalen zolang u leeft, ook al wordt u 110 jaar.

 • Risicoverzekeringen. Voortzetting van pensioenopbouw bij eventuele arbeidsongeschiktheid, een arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen kunnen makkelijk worden meeverzekerd.

 • Aftrek/belastingheffing. De premies kunnen volledig in aftrek bij de B.V. worden gebracht. Afhankelijk van uw andere inkomen vanaf AOW datum zijn de uitkeringen te zijner tijd tegen een lager tarief belast.


Nadelen:

 • Liquiditeiten. De premies gaan ten koste van de liquiditeiten van de B.V. Er blijven dus minder middelen beschikbaar voor de onderneming.

 • Kosten. Aan pensioenpolissen zijn kosten en polisvoorwaarden verbonden.

 • Beleggingsrisico. Tijdens de opbouwperiode loopt u mogelijk een beleggingsrisico (+ of –). Slechte beleggingsresultaten en/of hoge kosten van beleggen zorgen voor lagere pensioenuitkeringen. U zou dat eventueel kunnen matigen door te kiezen voor een polis met een garantiekapitaal (NB: garanties kosten ook geld!).

 • Renterisico. Bij ingang van uw pensioen loopt u een renterisico (+ of -). Met de historisch lage rente van nu krijgt u veel minder pensioen dan bijvoorbeeld 10 jaar terug toen de rentestand veel hoger was. U kunt dat deels ondervangen door te kiezen voor variabele pensioenuitkering, maar zolang de rente laag blijft zal een variabele uitkering weinig helpen.

 • Flexibiliteit. Een pensioenuitkering is levenslang. Afgezien van een hoog/laag constructie kunt u het pensioen doorgaans niet versneld laten uitkeren. Vervroegen is wel denkbaar.

 • Sterftewinst. Los van een partnerpensioen zal bij vooroverlijden de sterftewinst vervallen aan de verzekeraar.


Hoe spaart u voor uw pensioen vanaf 2017
2. De B.V. gaat netto-sparen voor uw pensioen


Netto-sparen in de B.V. houdt niets anders in dat de B.V. een deel van de winst ná vennootschapsbelasting als spaargelden c.q. beleggingen aanhoudt in de B.V. Over het rendement op de spaar- en/of beleggingstegoeden is de B.V. 20% tot 25% vennootschapsbelasting verschuldigd. Als u het geld nodig heeft voor uw oude dag haalt u de benodigde middelen als dividend uit de B.V. U bent dan 25% dividend- en inkomstenbelasting verschuldigd over het dividend.

Voordelen: 

 • Liquiditeiten. Er worden geen liquiditeiten direct onttrokken aan de onderneming. Het pensioenvermogen blijft beschikbaar binnen de B.V.

 • Kosten. De kosten heeft u zelf beter in de hand binnen de B.V.

 • Flexibiliteit. U kunt het pensioenkapitaal naar eigen inzicht investeren c.q. beleggen bijvoorbeeld in de onderneming (minder kredietbehoefte), zelf beleggen in aandelen, obligaties of andere vermogenswaarden, onroerend goed, lenen aan privé voor de eigen woning financiering et cetera. U kunt opnemen wat u nodig heeft, wanneer u dat nodig heeft.

 • Risicoverzekeringen. Risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid moeten apart worden verzekerd. Overigens is de kostenstructuur van dergelijke afzonderlijke risicoverzekeringen transparanter.

 • Er is geen sterftewinst. De gespaarde middelen blijven in de B.V. c.q. zullen indirect vererven met de aandelen in de B.V.


Bij lagere bruto-rendementen (<3,45%) is sparen in de B.V. fiscaal gunstiger dan sparen in box 3.

Nadelen:

 • Het pensioen is niet echt veiliggesteld. Voorzover de middelen weer worden gebruikt in de onderneming c.q. door een holding worden teruggeleend aan de B.V. is het pensioen niet veilig gesteld buiten de risicosfeer van die onderneming. Bij een eventueel faillissement bent u ook uw pensioenvermogen in zoverre ook kwijt. Daarnaast is het de vraag of de onderneming uiteindelijk voldoende rendement oplevert om een gewenst pensioenkapitaal te bereiken.

 • Beleggingsrisico. Beleggen brengt ook risico’s met zich mee; binnen de B.V. kunt u doorgaans niet kiezen voor een gegarandeerd kapitaal.

 • Renterisico. U loopt in beginsel geen renterisico tenzij de beleggingen een renterisico kennen (denk aan obligaties e.d.)

 • Langleven risico. Het kan zijn dat de pensioenpot niet toereikend is om levenslang in uw inkomen te voorzien bijvoorbeeld als u langer leeft dan van te voren was ingeschat.

 • Aftrek/belastingheffing. Er kunnen geen premies in aftrek worden gebracht op de winst van de B.V. Rendementen en waardestijgingen zijn belast. Daardoor is er minder beschikbaar voor het sparen voor de oude dag.


Afschaffing pensioen in eigen beheer


3. U sluit zelf in privé een lijfrenteproduct af.


U kunt in privé sparen of beleggen voor uw oude dag op een geblokkeerde (lijfrente)spaarrekening met lage kosten of door premies te storten op een lijfrenteverzekering. Vanaf pensioendatum heeft u recht op uitbetaling van het spaartegoed in minimaal 20 jaar (met overgang naar erfgenamen) resp. recht op een levenslang verzekerde uitkering. Afhankelijk van de hoogte van het kapitaal kunt u ook kiezen voor het versneld laten uitkeren (mits uitkeringen gezamenlijk < € 21.248 per jaar).

Voordelen:

 • Veiligstelling. Het pensioen is veilig gesteld buiten de risicosfeer van de onderneming. Overigens vallen lijfrenteverzekeringen niet onder de depositogarantiestelsel.

 • Risicoverzekeringen. Bij een lijfrenteverzekering kunnen het risico van arbeidsongeschiktheid en een overlijdensrisico makkelijker worden meeverzekerd. Bij een bancaire lijfrente moeten afzonderlijke verzekeringen hiervoor gesloten worden.

 • Aftrek/belastingheffing. De premies kunnen afhankelijk van uw jaarruimte bij uw aangifte inkomstenbelasting in aftrek worden gebracht. Afhankelijk van uw andere inkomen vanaf AOW datum zijn de uitkeringen te zijner tijd tegen een lager tarief belast.


Nadelen:

 •  Liquiditeiten. De premies zullen indirect ten koste gaan van de liquiditeiten van de B.V. Er blijven dus minder middelen beschikbaar voor de onderneming.

 •  Kosten. Aan lijfrenten zijn kosten en voorwaarden verbonden. Bij bancaire lijfrenten zijn de kosten doorgaans iets lager, alhoewel lijfrenteverzekeringen in de loop der jaren door de concurrentie ook goedkoper zijn geworden.

 • Beleggingsrisico. Tijdens de opbouwperiode loopt u mogelijk een beleggingsrisico (+ of –). Slechte beleggingsresultaten en/of hoge kosten van beleggen zorgen voor lagere pensioenuitkeringen. U zou dat eventueel kunnen matigen door te kiezen voor een lijfrentepolis met een garantiekapitaal c.q. door lijfrente te (bank)sparen. Daardoor loopt u wel het risico van een lager rendement op lange termijn.

 • Renterisico. Bij ingang van uw lijfrente loopt u een renterisico (+ of -). Met de historisch lage rente van nu krijgt u veel minder pensioen dan bijvoorbeeld 10 jaar terug toen de rentestand veel hoger was.

 • Flexibiliteit. Uitkeringen uit een lijfrenteverzekering kunnen in beginsel levenslang zijn. Bij een bancaire lijfrente zal de periodieke uitbetaling vanaf pensioendatum tijdelijk zijn, doorgaans minimaal 20 jaar. Afhankelijk van de hoogte van het kapitaal kunt u ook kiezen voor het versneld laten uitkeren (mits uitkeringen gezamenlijk < € 21.248 per jaar).


+/-  Langleven risico. Uw langleven risico is afgedekt bij een lijfrenteverzekering. De verzekeringsmaatschappij zal blijven uitbetalen zolang u leeft, ook al wordt u 110 jaar. Bij een bancaire lijfrente zal het spaartegoed op een gegeven moment ‘op’ zijn als de afgesproken periode verstrijkt. Als u langer leeft heeft u geen recht meer op een uitkering (langleven risico).
+/-  Sterftewinst. Los van een nabestaandenlijfrente zal bij vooroverlijden de sterftewinst bij een lijfrenteverzekering vervallen aan de verzekeraar. Bij een bancaire lijfrente zal het spaartegoed vererven naar de erfgenamen als de einddatum nog niet is bereikt.
4. U gaat box 3 sparen.


Met een deel van uw netto-salaris en netto-dividend gaat u in privé sparen c.q. beleggen voor uw oude dag. Jaarlijks wordt uw vermogen met peildatum 1 januari voor een verondersteld forfaitair rendement belasting in box 3. Het werkelijke rendement blijft onbelast.

De bovenstaande voor-en nadelen veronderstellen we voor box 3 sparen als bekend.
Voor uw toekomstige pensioenopbouw zult u de voor- en nadelen van bovengenoemde opties goed moeten wegen om tot een pensioenkeuze te komen die het beste bij u past. Een combinatie van bovengenoemde is denkbaar en zelfs raadzaam. In het blog wat doet u met de opgebouwde pensioenpot in de B.V. ga ik in op de voor- en nadelen van genoemde opties.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie