Nieuwe wetgeving

Wet toetreding zorgaanbieders

Wat betekent de Wtza voor u? En welke acties zijn noodzakelijk?

Vanaf 1 januari 2022 heeft nagenoeg elke zorgaanbieder te maken met de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). De Wtza vervangt de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Het doel van de Wtza is het verbeteren van (het toezicht op) de kwaliteit van zorg. Dit zijn de 4 belangrijkste onderdelen.

  • Meldplicht

Zorgaanbieders die zorg verlenen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de jeugdwet (JW) hebben een meldplicht. In het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) op zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl kunt u controleren of u al bekend bent. Als u nog niet in het LRZa staat, is voor bestaande zorgaanbieders aanmelden vóór 1 juli 2022 noodzakelijk om ook in 2022 zorg te mogen blijven leveren. De meldplicht geldt ook voor zzp'ers. Als u (een groot deel van) de zorg heeft uitbesteed aan een onderaannemer geldt de meldplicht ook voor uw onderaannemer!
Apotheken met een geregistreerd apotheker zijn uitgesloten van de meldplicht.

  • Vergunningsplicht

De vergunningsplicht geldt voor:

  1. organisaties die medisch specialistische zorg verlenen (vanaf 1 medisch specialist);
  2. organisaties die Wlz- of Zvw-zorg verlenen met meer dan 10 zorgverleners.

Bij minder dan 11 zorgverleners (zowel in loondienst als door middel van inlening) vervalt de Wtza-vergunning. Zodra er weer meer dan 10 zorgverleners werkzaam zijn, dient u binnen zes maanden een Wtza-vergunning aan te vragen.

  • Intern toezichthouder

Een interne toezichthouder (denk hierbij aan een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen) is verplicht voor:

  1. organisaties die medisch specialistische zorg verlenen met meer dan 10 zorgverleners;
  2. organisaties die Wlz- of Zvw-zorg verlenen met meer dan 25 zorgverleners.

De interne toezichthouder moet voldoen aan:
       -    onafhankelijke taakvervulling; er mogen geen persoonlijke en/of zakelijke belangen zijn;
       -    samenstelling; er moeten minimaal drie personen aangesteld zijn, die bekwaam en kritisch kunnen functioneren;
       -    taken en bevoegdheden; er moeten duidelijke afspraken zijn tussen de interne toezichthouder en het bestuur van de                                zorginstelling, alsook over taakverdeling binnen de toezichthouder.

In de statuten van uw onderneming moet het intern toezicht geregeld en vastgelegd worden. Voor een maatschap of soloprakijk dient dit schriftelijk vastgelegd te worden in een aparte verklaring of reglement. Het advies is om bij het inrichten zoveel mogelijk aan te sluiten op de Governancecode Zorg.

  • Jaarverantwoording

De nieuwe verantwoording geldt vanaf het verslagjaar 2022 en moet jaarlijks voor 1 juni bij het CIBG worden ingediend. Voor de financiële jaarverantwoording zijn, afhankelijk van de rechtsvorm en omvang van uw organisatie, modellen van de balans en resultatenrekening vastgesteld. Een eenmanszaak hoeft geen jaarcijfers te publiceren, maar enkele ratio’s.
Naast de financiële verantwoording moet ook andere informatie over uw bedrijfsvoering worden gepubliceerd. De omvang van de vragenlijst is beperkter dan de WTZi-vragenlijsten.

Vragen en begeleiding

Wij kunnen ons voorstellen dat de nieuwe wetgeving vragen oproept bij u of uw organisatie. Graag denken wij mee met vraagstukken over de Wtza. U kunt via onze website een bericht achterlaten of contact opnemen met Jan Ruitenbeek.Specialismen

Deze branches kennen onze financiële experts van binnen en van buiten

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

46EBAAA4-0E2F-4D6D-BB3D-982D08E25767

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}

Samen bereiken we meer!